Problemy Jakości 2017/01


 • 25 lat jakości w Polsce w obszarze bezpieczeństwa żywności w ramach Klubu "POLSKIE FORUM ISO 9000"
  "Certyfikat zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności jest swoistego rodzaju paszportem dla wyrobu spożywczego przemieszczającego się do poszczególnych państw świata w dobie gospodarki rynkowej" (Janusz B. Berdowski). Rozwój współczesnego systemu kontroli i certyfikacji żywności w Polsce i wypracowana w tym zakresie norma opiera się w dużym stopniu na normach i standardach opracowanych i przyjętych w niektórych rozwiniętych krajach Europy Zachodniej oraz przez odpowiednie międzynarodowe instytucje i organizacje w ostatnich 25 latach. Polskie Forum ISO 9000, które opiera się na najważniejszych normach systemu zarządzania jakością na świecie, powstało 6 grudnia 1991 roku, natomiast Polskie Centrum Badań i  Certyfikacji powstało na bazie Ustawy Sejmowej z dnia 3 kwietnia 1993 roku i rozpoczęło swoją działalność od 1 stycznia 1994 roku.
 • 25 lat jakości w Polsce w obszarze certyfikacji wyrobów
  Pojęcie dotyczące jakości wyrobów w powojennej Polsce pojawiło się dość wcześnie, bo już w 1958 roku, z chwilą opublikowania uchwały Rady Ministrów w sprawie zapewnienia właściwej jakości towarów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności (M.P. nr 77 poz. 450). Celem wprowadzenia uchwały było zapewnienie właściwej jakości towarów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności.
 • Analiza jakości zarządzania projektem. Część 1 - Faza formułowania projektu
  Autorki w zrealizowanym w latach 2012-2015 projekcie edukacyjnym skierowanym do studentów kierunku budownictwo pełniły funkcje kierownika i asystenta kierownika. Bazując na własnym doświadczeniu, w cyklu dwóch artykułów, przeprowadziły analizę jakości zarządzania projektem, która jest podstawowym czynnikiem decydującym o powodzeniu przedsięwzięcia. W niniejszym artykule zawarto analizę jakości zarządzania fazą formułowania projektu. Przedstawiono zasady definiowania celów projektu i jego rezultatów, analizy ryzyk metodą SWOT, określania szczegółowych zadań i wskaźników będących narzędziem pomiaru rezultatów. Następnie przedstawiono zasady konstruowania budżetu i harmonogramu oraz wypracowanych zasad projakościowego zarządzania projektem.
 • Dlaczego nagradzać jakość? - rola przywódcy w doskonaleniu zarządzania jakością
  Przywództwo to osiąganie niezwykłych wyników z udziałem zwykłych ludzi" Sir Jon Harley Jones. Jakość to idea: obejmująca filozofię życia, pobudzająca społeczną aktywność, mierząca społeczną sprawność. Dlaczego jakość jest tą nową rewolucyjną ideą społeczną? Ponieważ jakość jest: dotychczas nieskompromitowana, dostępna w powszechnym zrozumieniu, obiektywna w ocenie - miarach, przynosi pożądane efekty. Jakość jest pojęciem filozoficzny. Jest to więc pojęcie bardziej z dziedziny idei niż rzeczy.
 • Klub POLSKIE FORMU ISO 9000 w kreowaniu świadomości jakościowej
  Trochę historii. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaobserwowano na całym świecie rosnące zainteresowanie znormalizowanymi systemami zapewnienia jakości. Konsekwencją tego było wydanie w 1987 roku norm międzynarodowych ISO serii 9000. Rozpoczęły się w Polsce szkolenia poświęcone jakości i systemom jakości, prowadzone przez ekspertów z różnych krajów europejskich. Podstawą wszystkich szkoleń, także podstawą norm dotyczących systemów jakości, a w ślad za tym podstawą wszelkich podejmowanych działań, było zrozumienie, wyjaśnianie i kreowanie świadomości projakościowej jako ważnego aspektu zarządzania przedsiębiorstwem, aspektu prowadzącego do sukcesu w dłuższym okresie oraz efektów biznesowych.
 • Łańcuch żywnościowy to bardzo wrażliwy i podatny cel ataku terrorystycznego
  Rozmowa z dr hab. Małgorzatą Z. Wiśniewską, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, laureatką Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości w kategorii Nauka.
 • Narzędzie do wartościowania niezgodności w przedsiębiorstwie przemysłowym
  Celem artykułu jest prezentacja możliwości zastosowania nowego, zaproponowanego narzędzia służącego wartościowaniu przykładowych kategorii przyczyn - Arkusz Wartościowania Przyczyn, który można wykorzystać podczas przeprowadzaniu metody Ishikawy. Następnie przedstawiono przykład zastosowania tego narzędzia w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w którym analizie zostały poddane zarejestrowane niezgodności. Scharakteryzowano również jego zastosowanie w połączeniu z innymi metodami i narzędziami mającymi powszechne zastosowanie.
 • Powszechność wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich UE
  Celem publikacji jest próba odpowiedzi na postawione we wstępie opracowania pytania oraz weryfikacja tezy, że powszechność wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich UE jest zmienna i zróżnicowana.
 • Trzy makroprocesy w Systemach Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) powinien zapewniać skuteczne funkcjonowanie w trakcie trzech głównych makroprocesów: bieżącej eksploatacji, doskonalenia oraz reagowania na incydenty. Każdy z nich ma trochę inną charakterystykę, wymaga realizacji czynności pod inną presją czasu, ale równocześnie wszystkie są ze sobą powiązane.
 • Wkład polski w nauczanie o jakości
  Potrzeba niniejszego opracowania wynika z doświadczenia 25-lecia istnienia Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 i kontaktu z wieloma wspaniałymi osobowościami świata nauki, współtworzącymi, wspierającymi i sympatyzującymi z ideą, jaka przyświeca działalności Klubu, a stanowi okres dynamicznego wdrażania jej w życie, w tym również w wymiarze naukowo-dydaktycznym.
 • Wpływ jakości na przeobrażenia gospodarcze, doświadczenia praktyczne w przemyśle maszynowym - studium przypadku
 • Z prasy zagranicznej