• Rola akredytacji w zapewnieniu jakości w przemyśle rolno-spożywczym
  Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników certyfikacji wyrobów, procesów i usług, certyfikacji systemów zarządzania, wzorcowań, badań, inspekcji i kwalifikacji certyfikowanych osób. W branży rolno-spożywczej zarówno w Polsce, jak i w Europie istnieje szereg akredytowanych programów certyfikacji, które mają na celu wspieranie konkurencyjności rynkowej wyrobów objętych usługami certyfikacji oferowanymi przez akredytowane jednostki oceniające zgodność. Akredytacja wspiera zarówno sektory regulowane prawnie, jak i dobrowolne. W branży rolno-spożywczej w obszarze regulowanym, przepisy prawa wymagają uzyskania akredytacji przez jednostki certyfikujące, oceniające wyroby pod względem zgodności z wymaganiami prawnymi. Przykładem jest certyfikacja produkcji ekologicznej, certyfikacja produktów regionalnych i tradycyjnych czy certyfikacja integrowanej produkcji roślin.
 • Postawy konsumentów wobec autentyczności produktów żywnościowych
  Celem artykułu jest przedstawienie i analiza wyników badań własnych w zakresie wiedzy i postawy konsumentów wobec żywności autentycznej na tle teoretycznych rozważań na temat zagadnienia autentyczności żywności prowadzonych z ekonomicznego punktu widzenia. Do realizacji postawionego celu wykorzystano dwie metody badawcze: krytyczny przegląd literatury i badanie ankietowe, które stanowi wstęp do szerszych badań empirycznych dotyczących fałszowania i autentyczności żywności zaplanowanych wzdłuż całego łańcucha dostaw.
 • Jakość dobrze wywarzona
  Rozmowa z panią Danutą Gut, Dyrektor Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie.
 • Propozycja szybkiej metody oznaczania wody w wybranym produkcie tłuszczowym typu margaryna
  Parametry jakościowe oraz użytkowe wielu produktów spożywczych są zależne od zawartości wody w gotowym produkcie. Informacja o jej zawartości pozwala na określenie kilku ważnych cech gotowego produktu takich jak, np. stabilność mikrobiologiczna w czasie, czystość, spełnienie wymagań prawnych lub branżowych, możliwość zastosowania w procesie technologicznym itd. Tym samym informację o zawartości wody, jaka znajduje się w próbce, można wykorzystywać w wielu różnych aspektach, również i tych prawnych. Przeprowadzanie badań dotyczących zawartości wody w tłuszczowym produkcie spożywczym ma na celu uzyskanie informacji dokładnej, precyzyjnej, powtarzalnej.
 • Podejście jakościowe do nowego oznaczenia "Produkt polski" - wybrane aspekty prawne
  W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2017 roku zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, polscy przedsiębiorcy mają możliwość znakowania swoich produktów oznaczeniem "Produkt polski". Przepisy te wprowadziły jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania takiego oznaczenia. Wobec wielości obecnie funkcjonujących oznaczeń podjęta przez ustawodawcę próba ujednolicenia przepisów w tym zakresie wydaje się w pełni uzasadniona.