Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/19

 • Wstęp (5)
 • Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników (5)
  • Możliwości pozyskiwania dodatkowych informacji o pracownikach lub kandydatach do pracy (11)
  • Dane służbowe jako szczególna kategoria danych osobowych (18)
  • Udostępnianie danych pracowników podmiotowi zewnętrznemu (19)
  • Udostępnianie danych osobowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (20)
  • Udostępnianie danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim (23)
 • Mobbing i jego skutki (27)
  • Roszczenia pracownika (29)
  • Roszczenia cywilnoprawne (33)
  • Podsumowanie (34)
 • Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu (35)
  • Określanie wysokości odszkodowanie (35)
  • Ciężar dowodu w sprawach o naruszenie zasady równego traktowania (38)
 • Czas pracy na wyjazdach integracyjnych (42)
  • Udział pracownika w imprezie integracyjnej a podróż służbowa (44)
  • Wypadek pracownika w trakcie imprezy integracyjnej (48)
 • Pracodawca a zakładowa organizacja związkowa. Wybrane prawa i obowiązki (49)
  • Wymów odpowiedniej liczebności dla zakładowej organizacji związkowej (52)
  • Międzyzakładowa organizacja związkowa (53)
  • Obowiązek wykonywania kwartalnej sprawozdawczości (54)
  • Przekształcenia pracodawcy a zakres działania zakładowej organizacji związkowej (55)
  • Ujawnianie danych o wynagrodzeniu pracownika (60)
  • Obowiązek potrącania składek związkowych (66)
  • Udostępnianie zakładowym organizacjom związkowym akt osobowych pracowników (66)
  • Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy dla związkowców (67)
  • Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy (70)
 • Nowe zasady wydawania świadectw pracy (73)
 • Orzecznictwo sądowe (76)