Serwis Prawno - Pracowniczy 2013/03


Serwis Prawno - Pracowniczy 3 (895)

 • O tym się mówi
  • Planowane zmiany w czasie pracy (11)
   14 grudnia 2012 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Projektodawcy proponują wprowadzenie zmian w 6 różnych regulacjach dotyczących zasad rozliczania czasu pracy pracowników, w tym m.in. zmianę wysokości dodatku za pracę w nadgodzinach
 • Temat miesiąca
  • Zmiany w ustalaniu wysokości emerytur i rent (12) Od stycznia 2013 r. obowiązują zmienione zasady ustalania wysokości emerytur i rent. Stracą na nich emeryci, którzy pobierali wcześniejszą emeryturę a zyskają osoby ubiegające się o rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • Prawo pracy
  • Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2013 r. (17)
   Pracodawca odpowiada za prawidłową organizację pracy i ustalenie grafików czasu pracy. Prawidłowe określenie tych elementów wymaga znajomości kilku wskaźników m.in. wymiaru czasu pracy w poszczególnych miesiącach
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Kiedy nie trzeba składać informacji ZUS/WA za 2012 r. (39)
   Nie każdy płatnik składek ma obowiązek do 31 stycznia 2013 r. złożyć w ZUS informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na druku ZUS/WA. Obowiązek ten nie dotyczy m.in. płatników składek, którzy chociaż w jednym z miesięcy 2012 r. nie zgłaszali oni jednej osoby do ubezpieczenia wypadkowego.
 • Wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie za czas nieobecności podczas okresu wypowiedzenia (41)
   Pracownikowi w okresie wypowiedzenia należy się wynagrodzenie. Jego wysokość będzie uzależniona od liczby dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. z powodu choroby a także liczby dni nieobecności nieusprawiedliwionej np. z powodu porzucenia pracy
 • Dodatki
  • Kompendium kadrowe
   Kiedy korzystne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej
 • Płyta CD
  • Obowiązki pracodawcy wobec chorego pracownika