• O tym się mówi
  • Nowe zasady rozliczania podróży służbowych (10)
   29 stycznia 2013 r. zostało podpisane nowe rozporządzenie regulujące zasady rozliczania diet przysługujących pracownikom sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych. Przepisy w nim zawarte zmieniają m.in. wysokość diet z tytułu podróży służbowej
 • Temat miesiąca
  • Ogólne zasady wprowadzania telepracy (12)
   Pracodawca, który chce zatrudnić telepracownika powinien wcześniej przygotować odpowiednie przepisy wewnątrzzakładowe. Należy do nich zaliczyć m.in. regulamin telepracy, który powinien określać np. sposób kontaktowania się pracodawcy z pracownikiem.
 • Ubezpieczenia społeczne
  • ZUS może umorzyć nieopłacone składki (16)
   ZUS na wniosek przedsiębiorcy może umorzyć zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek na jego własne ubezpieczenia. Umorzenie dotyczy należności za okres od 1 stycznia 1999 r. do 26 lutego 2009 r.
 • Wynagrodzenia
  • Potrącenia z umowy cywilnoprawnej (36)
   Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych nie podlega ochronie na zasadach przewidzianych dla umów o pracę. W drodze wyjątku do tych potrąceń stosuje się jedynie przepisy dotyczące maksymalnych potrąceń.
 • Z wokandy
  • Treść oświadczenia o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy (45)
   Naruszenie art. 30 § 4 k.p. następuje wówczas gdy pracodawca w ogóle nie wskazuje przyczyny wypowiedzenia lub gdy jest ona niedostatecznie konkretna a przez to niezrozumiała dla pracownika i nieweryfikowalna.