• Aktualności
  • Termin składania sprawozdań finansowych do PFRON za 2012 r. (5)
  • W 2013 r. prawie 3 razy mniej likwidacji szkół niż przed rokiem (5)
  • Program wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw (5)
  • Składki na ubezpieczenie wypadkowe (5)
 • Kalejdoskop kadrowego
  • Kiedy pracownik ma prawo do dodatków wyrównawczych (7)
  • Elementy konieczne w treści regulaminu pracy (7)
  • Przedawnienie odpowiedzialności pracownika za szkodę umyślną (8)
 • Wskaźniki
  • Wskaźniki (9)
 • O tym się mówi
  • Projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu (11)
   Pracodawca zatrudniający pracowników w porze nocnej może wliczyć do wypłaconego im wynagrodzenia minimalnego dodatek za pracę w nocy. W związku z tym wynagrodzenie będzie nadal wynosiło 1600 zł brutto.
 • Temat miesiąca - Systemy wynagradzania i czasu pracy
  • Rodzaje systemów wynagradzania (12)
   Pracodawca - zatrudniając pracownika - decyduje w jaki sposób będzie go wynagradzał za wykonaną pracę. Wysokość wynagrodzenia może być uzależniona od czasu poówięconego na pracę w danym miesiącu.
 • Prawo pracy
  • Czy pracownica może cofnąć rezygnację z urlopu wychowawczego (14)
  • Jakie korzyści ma pracodawca, zatrudniając osoby bezrobotne (16)
   Zatrudnienie osoby bezrobotnej może być dla pracodawcy tańsze niż korzystanie z pracy innych osób. Pracodawca może bowiem skorzystać z kilku rodzajów wsparcia związanego z angażowaniem takich osób, np. refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
  • Czy jednostka samorządu musi rejestrować zbiór danych osobowych (18)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Nowy rok składkowy w ubezpieczeniu wypadkowym (20)
   Płatnicy składek, którym ZUS nie wylicza stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe muszą obliczyć ją samodzielnie. Ustalona stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązuje płatnika przez cały rok składkowy.
  • Gwarancja minimalnego świadczenia (22)
 • Kontrowersyjne orzecznictwo sądowe
  • Odprawa z tytułu zwolnień grupowych (23)
 • Działalność socjalna
  • Rezygnacja z tworzenia funduszu socjalnego w trakcie roku (32)
 • Bezpieczna praca
  • Czy trzeba konsultować z pracownikami przydział środków ochrony indywidualnej (34)
 • Okiem eksperta
  • Zrzeczenie się przez pracodawcę korzystania z zarzutu przedawnienia (37)
 • Unie Europejska
  • Przesunięcie urlopu wypoczynkowego (39)
 • Wynagrodzenia
  • Potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę (41)
  • Wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy (43)
   Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy, gdy pracownik zachowuje do niego prawo, oblicza się jak wynagrodzenie za czas urlopu. Wyjątek stanowi m.in. zasada, że składniki wynagrodzenia ustalone w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypada zwolnienie od pracy.
 • Pytania z Forum
  • Jakie okresy wliczać do stażu pracy (45)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (46)
 • Listy
  • Wysoki przychód pracującego emeryta (48)
  • Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorczyni w ciąży (49)
  • Świadczenie chorobowe bez okresu wyczekiwania (50)