• Aktualności
  • Bhp pracowników placówek wykonujących działalność leczniczą (4)
  • Trzynastki w sferze budżetowej (4)
  • Wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych (4)
  • Zasiłek dla bezrobotnych (4)
  • Czas pracy kierowców przedsiębiorców-kierowców (5)
  • Okresy rozliczeniowe i ruchomy czas pracy (5)
  • Ubezpieczenie zdrowotne studentów (5)
  • Ustalanie podstawy świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców 85)
  • Kapitał początkowy dla osób, które przed 1999 r. przebywały na urlopie wychowawczym (6)
  • Kalendarz ważnych terminów 16-31 lipca (6)
  • Wskaźniki i stawki (7)
 • GIODO radzi
  • GIODO radzi (9)
 • O tym się mówi
  • Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem zostaną objęte obowiązkiem ubezpieczeń (10)
   Od 1 września 2013 r. osoby, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowym i zdrowotnym lub - w zależności od indywidualnej sytuacji - tylko ubezpieczeniem emerytalnym. Składki na ich ubezpieczenia będą finansowane z budżetu.
 • Temat Miesiąca - Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie po zmianach przepisów
  • Kiedy i na jakich zasadach można łączyć urlopy związane z rodzicielstwem z pracą zawodową (13)
   Pracownica-matka lub ojciec dziecka nie mogą łączyć pracy z podstawowym urlopem macierzyńskim zarówno u macierzystego jak i u innego pracodawcy. Dopuszczalne jest jednak łączenie pracy z dodatkowym urlopem  macierzyńskim oraz urlopem rodzicielskim.
 • Prawo Pracy
  • Jak w czasie wakacji można zatrudnić młodzież (17)
   Zatrudnienie młodych osób na czas wakacji może nastąpić na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Na podstawie umowy o pracę można zatrudnić osobę, która ukończyła 16 lat. Ponadto pracodawca musi pamiętać o wielu ograniczeniach, dotyczących m.in. czasu pracy czy rodzaju prac zlecanych młodocianym.
  • Co warto zapisać w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia (20)
  • W jakim dniu wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli umowa rozwiąże się w sobotę (24)
  • W jakich sytuacjach pracownik samorządowy może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych (25)
 • Wynagrodzenia
  • Jak pomniejszyć wynagrodzenie o czas usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika (27)
   Wynagrodzenie zasadnicze należy pomniejszyć m.in. za czas nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy, sprawowania opieki nad członkiem rodziny czy pobierania zasiłku z ubezpieczeń społecznych. Sposób naliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika zależy przede wszystkim od przyczyny jego nieobecności w pracy.
  • Czy pracownikowi trzeba zapłacić za niepełną godzinę wykonywania pracy (40)
  • Czy od świadczenia w naturze przyznanego stażyście należy pobrać zaliczkę na podatek (41)
  • Czy pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za dni wolne, jeśli nie przepracował ani jednego dnia roboczego (42)
 • Prawo w jednostkach budżetowych - Nagrody jubileuszowe - Pytania i odpowiedzi
  • Wysokość i wypłata nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy (31)
  • Jakie okresy uwzględniać przy ustalaniu nagrody jubileuszowej w służbie cywilnej (33)
  • Podstawa wynagrodzenia przy nagrodzie jubileuszowej (35)
  • Jak rozliczyć podatkowo i składkowo nagrodę jubileuszową (36)
  • Czy nagroda jubileuszowa podlega zajęciu (38)
 • ZUS
  • Kogo warto zatrudnić, aby płacić mniej składek ZUS (45)
   Zleceniodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli powierzy wykonanie określonej pracy na podstawie umowy-zlecenia osobie, która już wykonuje tego rodzaju umowę. Taki zleceniobiorca wykonujący jednocześnie kilka umów-zleceń podlega obowiązkowi ubezpieczeniom społecznym z tytułu pierwszej zawartej umowy zlecenia.
  • W jakiej wysokości mogą przysługiwać pracownikowi świadczenia chorobowe w razie pobytu w szpitalu (48)
  • Jak zgłosić do ZUS zleceniobiorcę, który zawarł umowę o pracę ze swoim zleceniodawcą (51)
  • Z jakim kodem tytułu ubezpieczenia należy rozliczać wypłatę po ustaniu zatrudnienia (53)
  • Czy pracownik na urlopie bezpłatnym musi opłacać składki z prowadzonej działalności (54)
 • Związki Zawodowe
  • Kiedy przy wypowiedzeniu umowy o pracę można pominąć konsultację ze związkiem zawodowym (57)
  • Czy pracodawca może złożyć skargę na związek zawodowy do Państwowej Inspekcji Pracy (59)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (60)
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Jak dokonywać wpłat na PFRON po zmianie przepisów dotyczących urlopów macierzyńskich i rodzicielskich (62)
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Wybrane zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (63)
  • Wybrane zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia (64)
 • Z Wokandy
  • Pracownicy niepełnosprawni nie mogą pracować 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień (65)
 • Dodatek
  • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Nagrody jubileuszowe - pytania i odpowiedzi