• Aktualności
  • Dokumentowanie prawa do zasiłku pogrzebowego w Straży Granicznej (4)
  • Uznawanie kwalifikacji zawodowych (4)
  • Nowe wzory deklaracji podatkowych (4)
  • Nowe zasady udzielania urlopu wychowawczego (5)
  • Badania i bezpieczeństwo pracy maszynistów (5)
  • Projektowane zmiany w ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych (5)
  • Kalendarz ważnych terminów 24 września - 7 października 2013 r. (6)
  • Wskaźniki i stawki (7)
 • GIODO radzi
  • GIODO radzi (9)
 • O tym się mówi
  • Czy będzie dozwolona praca w niedziele i święta w centrach biznesowych (11)
   W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej ustawę - Kodeks pracy. Proponowane rozwiązania mają umożliwić wykonywanie pracy w niedziele i święta przez pracowników firm świadczących usługi transgraniczne.
 • Temat miesiąca - Zmiany w ubezpieczeniach społecznych rodziców
  • Finansowanie składek za osoby sprawujących opiekę nad dzieckiem - wyjaśnienia ZUS (12)
   Od 1 września 2013 r. obowiązkiem ubezpieczeniowym zostały objęte osoby, które zrezygnują z dotychczasowej aktywności zarobkowej, aby zająć się opieką nad dzieckiem. Nowe przepisy dotyczą m.in. zleceniobiorców, osób prowadzących działalność pozarolniczą, a także osób z nimi współpracujących. Zmiany dotyczą także podstaw wymiaru składek za osoby korzystające z urlopu wychowawczego oraz miesięcznego ograniczenia podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.
 • Prawo Pracy
  • Na co pracodawca powinien zwrócić uwagę, zawierając z pracownikiem drugą umowę o pracę (14)
   Pracownik może mieć zawartych kilka równoległych stosunków pracy z tym samym lub innym pracodawcą. Prawo do urlopu wypoczynkowego oraz innych uprawnień pracowniczych (np. urlopów związanych z urodzeniem dziecka, dodatków stażowych, odprawy) dla poszczególnych stosunków pracy jest ustalone odrębnie.
  • Na jakich zasadach nauczyciel akademicki może podjąć pracę na innej uczelni (18)
 • Wynagrodzenia
  • Jak obniżać składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości podatku (22)
   Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%, tylko część składki tj. 7,75% podstawy wymiaru podlega odliczeniu od podatku. Jeśli jednak wyliczona kwota zaliczki na podatek jest niższa od składki na ubezpieczenie zdrowotne, składka ta ulega obniżeniu do wysokości podatku.
  • Jak potrącać kary pieniężne z wynagrodzenia za pracę zajętego przez komornika (34)
 • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Czy pracodawca powinien wypłacić odprawę "uzupełniającą" (23)
  • Czy pracownikowi należą się dwie odprawy emerytalne (24)
  • Czy starosta ma prawo do odprawy (25)
  • Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli a prawo do odprawy (27)
  • Co należy uwzględnić w odprawie rentowej wypłacanej po długiej chorobie pracownika (28)
  • Czy dodatki do wynagrodzenia wlicza się do podstawy odprawy emerytalnej (29)
 • ZUS
  • Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu w wypadku w drodze do pracy lub z pracy (38)
   Z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do lub z pracy przysługują pracownikowi świadczenia chorobowe z ubezpieczenia chorobowego. Podstawą do wypłaty tych świadczeń jest zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA i prawidłowo sporządzona przez pracodawcę karta wypadku uznająca zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy.
  • Czy wniosek o wydanie interpretacji ZUS może spowodować kontrolę w firmie (41)
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Jak ustalić wskaźniki zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, aby uzyskać dofinansowanie z PFRON (42)
 • Związki Zawodowe
  • Czy związki zawodowe muszą przekazywać pracodawcy imienną informację o liczbie członków związku (45)
 • Działalność Socjalna
  • Do kiedy należy przekazań II ratę odpisu na zfśs (48)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (49)
 • Dodatek
  • Prawo w jednostkach budżetowych
   • Odprawy pracowników samorządowych i oświaty - pytania i odpowiedzi