• Obowiązki pracodawcy wobec zwalnianego pracownika
  • Obowiązki pracodawcy wobec zwalnianego pracownika
  • Sposoby rozwiązania umowy o pracę
  • Dni na poszukiwanie pracy
  • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
  • Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia
  • Pozbawienie pracownika w okresie wypowiedzenia dodatkowych świadczeń
  • Pożyczki z zfśs i kasy zapomogowo-pożyczkowej
  • Rozliczenie dofinansowania kształcenia pracownika
  • Zwrot mienia pracodawcy
  • Rozliczenie z umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej
  • Karta obiegowa
  • Wydawanie świadectwa pracy
  • Wydawanie referencji i opinii pracownikom
  • Ekwiwalent za urlop
  • Odprawa pośmiertna
  • Odprawa emerytalno-rentowa
  • Odprawa ekonomiczna w przypadku zwolnień grupowych
  • Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
  • Odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia
  • Obowiązki pracodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia
  • Prawo do nagrody jubileuszowej
  • Zwrot weksla in blanco
  • PIT-11
  • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń pracownika i członków rodziny
  • Rozliczanie składek po ustaniu zatrudnienia
  • Zasiłek chorobowy
  • Świadczenie rehabilitacyjne
  • Zasiłek macierzyński
  • Zasiłek dla bezrobotnych
  • Jak należy wypełnić świadectwo pracy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę
  • Jakie sankcje grożą pracodawcy za nieudzielenie pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy
  • Czy przysługuje ekwiwalent za niewykorzystane dni wolne na poszukiwanie pracy
  • Czy pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, przysługuje odszkodowanie
  • Jak obliczyć odprawę dla pracownika zatrudnionego na czas określony
  • Jak ustalić wysokość odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia
  • Czy przysługuje odszkodowanie za czas skróconego na prośbę pracownika okresu wypowiedzenia
  • Czy w podstawie wymiaru odprawy należy uwzględnić premię regulaminową wypłaconą w okresie dłuższym niż 3 miesiące
  • Czy opłacić składki od odszkodowania za zakaz konkurencji, jeśli pracownik został przywrócony do pracy
  • Jakich formalności wobec ZUS musi dopełnić płatnik w związku z przywróceniem pracownika do pracy