• Refundacja kosztów zatrudnienia
  • Wstęp
  • Dofinansowanie zatrudniania bezrobotnych
  • Zasady dofinansowania pracowników niepełnosprawnych
  • Czy zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy pozbawia przedsiębiorcę możliwości uzyskania zasiłku dla bezrobotnych
  • Kiedy za pracownika niepełnoetatowego nie opłaca się składki na Fundusz Pracy
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Spis treści dodatku: Kodeks pracy z komentarzem
  • Kodeks pracy 2015 z komentarzem - stan prawny na 20 stycznia 2015 r.