• Zmiany 2016 w prawie pracy i ZUS - Pytania i odpowiedzi
  • Zmiany 2016 w prawie pracy i ZUS - pytania i odpowiedzi
 • Terminowe umowy o pracę
  • Czy od 22 lutego 2016 r. będzie można zawrzeć umowę na czas wykonania określonej pracy, jeśli przewiduje to umowa przedwstępna zawarta w 2015 r.
  • Jaki będzie okres wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo od 22 lutego 2016 r.
  • Czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia trzeba konsultować z pracownikiem
  • Czy pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy w razie zwolnienia ze świadczenia pracy podczas wypowiedzenia
  • Czy długoterminowe umowy na czas określony trzeba skrócić do 33 miesięcy
  • Czy miesięczna przerwa w zatrudnieniu pozwoli od nowa liczyć umowy na czas określony
  • Czy po nowelizacji Kodeksu pracy można zawierać dłuższe niż 3-miesięczne umowy na okres próbny
  • Czy pracownik wykonujący pracę przez 33 miesiące na umowę na czas określony po zmianie przepisów od razu otrzyma stałą umowę
  • Jakie umowy o pracę stosować w przypadku działaczy na etatach związkowych
  • Jak wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony, trwającą w dniu wejścia w życie nowych przepisów
  • Czy będzie można wypowiedzieć umowę na czas określony, w której nie przewidziano możliwości wypowiedzenia
 • Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem
  • Czy pracodawca może ustalić procedurę składania wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem
  • Czy urlop rodzicielski musi być wykorzystany bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego
  • W jakiej formie należy złożyć wniosek o urlop rodzicielski
  • Na ile części można podzielić urlop rodzicielski i jaki jest minimalny wymiar części tego urlopu
  • Czy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia zgody na łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
  • Czy pracownica zatrudniona u dwóch pracodawców może u jednego korzystać z urlopu rodzicielskiego, a u drugiego łączyć urlop z pracą
  • Kiedy pracownik powinien złożyć wniosek, jeśli chce odsunąć wykorzystanie części urlopu rodzicielskiego
  • Jakie są konsekwencje naruszenia terminu do złożenia wniosku w sprawie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
  • Czy pracownik, który wykorzystał wszystkie części urlopu wychowawczego, może obniżyć wymiar czasu pracy
  • Jakie są skutki naruszenia terminu do złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy
  • Czy można wycofać wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
  • Jak dopuścić pracownika do pracy po urlopie ojcowskim na stanowisku innym niż dotychczasowe
  • Jak udzielić zwolnienia na opiekę nad dzieckiem pracownikowi niepełnosprawnemu
  • Czy pracodawca może wymagać od pracownika oświadczenia o sposobie wykorzystania zwolnienia na opiekę nad dzieckiem
 • Oskładkowanie umów zlecenia
  • Czy obniżona wypłata dla zleceniobiorcy, któremu w umowie zagwarantowano minimalne wynagrodzenie, skutkuje objęciem składkami społecznymi z kolejnej umowy zlecenia
  • Czy zasady ustalania podstawy wymiaru składek zleceniobiorców uległy zmianie
  • Jak rozliczyć składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, gdy wykonywane są jednocześnie 2 lub więcej umowy zlecenia
  • Jak rozliczyć składki od wynagrodzenia za miesiąc, w którym zleceniobiorca był chory
  • Jak rozliczyć składki z tytułu umów zlecenia w sytuacji, gdy jedna z nich wykonywana była przez niepełny miesiąc
  • Czy umowa zlecenia wykonywana w ramach działalności gospodarczej podlega oskładkowaniu
  • Jak rozliczyć składki od przychodu zleceniobiorcy należnego za 2015 r., ale wypłaconego w lutym 2016 r.
  • Czy od 1 stycznia 2016 r. zgłaszać do ubezpieczeń społecznych z umowy zlecenia emeryta będącego pracownikiem
  • Jak oskładkować umowę zlecenia zawartą z osobą prowadzącą działalność pozarolniczą inną niż gospodarcza
  • Jak ustalić obowiązek ubezpieczeń społecznych w sytuacji, gdy wypłata z umowy następuje w przyszłym miesiącu
  • Jak uzyskać od zleceniobiorcy informacje potrzebne do prawidłowego ustalenia zakresu jego ubezpieczeń w ZUS
  • Czy do umów zlecenia zawartych w 2015 r. na czas nieokreślony można stosować korzystniejsze zasady ich oskładkowania obowiązujące przed 2016 r.
  • Czy płatnicy mogą uzyskać pomoc z ZUS w ustaleniu obowiązku ubezpieczeń zleceniobiorcy
 • Zasiłki
  • Jak wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy po zmianach
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla przedsiębiorcy - po zmianach
  • Jak ustalić okres wydłużenia zasiłku macierzyńskiego z powodu równoczesnej pracy i pobierania zasiłku
  • Jak przebiega procedura korekty błędnie wystawionego e-zwolnienia z perspektywy płatnika składek
  • Jakie dokumenty są niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków od 1 stycznia 2016 r.
 • Świadczenia rodzinne
  • Czy przekroczenie progu dochodowego całkowicie pozbawia rodzinę prawa do świadczeń rodzinnych
  • Komu od 1 stycznia 2016 r. będzie przysługiwać świadczenie rodzicielskie
  • Jakie nowe kody ubezpieczeniowe obowiązują w 2016 r.
 • Spis treści dodatku: Dodatek specjalny
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych