• Aktualności
  • Wzrost uposażeń zasadniczych dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
  • Nowe stawki wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Zleceniobiorcy i inne osoby świadczące pracę z prawem do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych
  • Obniżenie składek ZUS dla małych przedsiębiorstw
 • O tym się mówi
  • Jak ustalać podstawę wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym po zmianach
 • Temat miesiąca
  • Nowa wersja zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7 – jak wypełnić formularz
 • Prawo pracy
  • Czy należy zwolnić urzędnika wyborczego od pracy zawodowej
  • W której części akt osobowych nadal zatrudnionego pracownika przechowywać świadectwo pracy za zakończoną terminową umowę o pracę
  • Jakie są zasady telepracy dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi
 • Wynagrodzenia
  • Błędne naliczenie wynagrodzenia – co powinien zrobić pracodawca
  • Jak ustalić wynagrodzenie za dni wolne udzielone z tytułu opieki nad dzieckiem
  • Czy pracownik poniesie pełną odpowiedzialność materialną mimo braku umowy o powierzeniu mienia
 • ZUS
  • Czy przychód pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych podlega oskładkowaniu
  • Czy do podstawy zasiłkowej należy wliczyć przychód z umowy zlecenia zawartej w czasie trwania urlopu rodzicielskiego
  • Czy zgłoszenie wniosku o emeryturę w trakcie zatrudnienia jest niekorzystne dla przyszłego świadczeniobiorcy
 • Bezpieczna praca
  • Czy należy przeprowadzić badania profilaktyczne, jeśli pracownik nie świadczy pracy w okresie wypowiedzenia
 • Związki zawodowe
  • Czy wszystkie związki zawodowe działające w zakładzie pracy sprawują nadzór nad kasą zapomogowo-pożyczkową
  • Czy członkowi związku zawodowego upoważnionemu do jego reprezentowania może przysługiwać zwolnienie od pracy
 • Z wokandy
  • Nie można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który nie naruszył swoich obowiązków
 • Działalność socjalna
  • Jakie konsekwencje dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ma przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy (FP)
  • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • O to pytają kadrowi
  • Czy należy zmienić umowę o pracę, aby przestać wypłacać premię uznaniową
  • Czy zakaz konkurencji zawsze musi być odrębnym dokumentem
  • Jaki wpływ na limit długości terminowej umowy o pracę ma ciąża pracownicy
  • Czy pracodawca jest zwolniony z refundowania szkieł korekcyjnych pracownikom pobierającym dodatek za pracę przy komputerze
 • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Jak prawidłowo sporządzać rozkłady czasu pracy w jednostkach samorządowych
 • Płace i rozliczenia
  • Przekroczenie limitów składkowo-podatkowych w 2018 r. – rozliczenie przychodów pracownika

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz