• Aktualności
  • Zmiany w dodatkach do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
  • Ustalono nowe stanowisko urzędnika sądowego
  • Ustalono wielokrotność kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych
  • Warunki otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej z powodu urazów nabytych za granicą przez funkcjonariuszy SOP
  • Ustalono dodatkowy dzień wolny w 2018 r.
 • O tym się mówi
  • Danina solidarnościowa – kto ją będzie musiał zapłacić od 2019 r.
 • Temat miesiąca
  • Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców
 • Prawo pracy
  • Czy harmonogram czasu pracy musi uwzględniać 60-minutową przerwę nie wliczaną do czasu pracy
  • Czy podjęcie dodatkowej działalności przez pracownika może być przyczyną jego zwolnienia
  • Jak ustalić wymiar czasu pracy w 2019 r.
  • Czy nauczyciel może korzystać ze zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym
 • Wynagrodzenia
  • Czy pracownikowi zatrudnionemu w dwóch jednostkach budżetowych przysługuje tylko jeden dodatek stażowy
  • Czy z nagrody wypłaconej byłemu pracownikowi można dokonać potrącenia
  • Czy pracownikowi przysługuje odprawa lub odszkodowanie po rozwiązaniu umowy o pracę w przypadku przejścia zakładu na innego pracodawcę
  • Jak rozliczać wynagrodzenie w razie zwolnienia pracownika w celu załatwienia spraw prywatnych
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Jak uwzględniać wynagrodzenie roczne dla budżetówki w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
  • Czy dofinansowanie studiów pracownika podlega oskładkowaniu
  • Czy data wypłaty należności ze zlecenia ma wpływ na obowiązek ubezpieczeń
 • Bezpieczna praca
  • Czy telepracownika można powołać do wykonywania zadań służby bhp
 • Związki zawodowe
  • Czy można zwolnić dyscyplinarnie członka zarządu zakładowej organizacji związkowej
 • Z wokandy
  • Napiwki wręczane pracownikom kasyna podlegają oskładkowaniu
 • Działalność socjalna
  • Czy emeryt – były pracownik powinien składać oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w celu ustalenia jego uprawnień z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Którzy pracodawcy mogą zrezygnować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wypłaty świadczenia urlopowego
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Ochrona związkowa od 1 stycznia 2019 r.
  • Prawo tworzenia, wstępowania i przynależności do związku zawodowego od 1 stycznia 2019 r.
 • O to pytają kadrowi
  • Czy można wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony pracownicy, która podlega ochronie przedemerytalnej
  • Czy pracodawca wystawia świadectwo pracy osobie, która skończyła umowę terminową i została ponownie zatrudniona
  • Czy pracodawca ma prawo przechowywać w swojej dokumentacji akty urodzenia dzieci pracowników
  • Czy pracodawca może wymagać od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności
 • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Jak prawidłowo ustalić i wypłacić trzynastkę za 2018 r.
 • Płace i rozliczenia
  • Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. – jak wpłynie na inne świadczenia pracownicze

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz