Serwis Prawno-Pracowniczy 2021/07

 • Temat miesiąca
  • Tarcza branżowa 8.0 – rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców i zleceniobiorców (12)
   Od 28 lutego 2021 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z tzw. tarczy 8.0, która w praktyce jest wydłużeniem i poszerzeniem wsparcia oferowanego w ramach tarczy branżowej 7.0. pomoc z niej wynikająca jest skierowana do poszkodowanych przez epidemię COVID-19 podmiotów działających w określonych branżach.
 • Prawo pracy
  • Rozliczanie czasu pracy podczas pracy zdalnej (15)
   Praca zdalna nie zwalnia pracodawcy z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy i rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych. Do rozliczania czasu pracy w pracy zdalnej, w tym nadgodzin, stosuje się ogólne przepisy Kodeksu pracy. W przypadku pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy można wprowadzić ryczałt, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Wynagrodzenia
  • Ustalanie wynagrodzenia pracownika przywróconego do pracy przez sąd (25)
   W razie wadliwego zwolnienia pracownika za wypowiedzeniem i przywrócenia go do pracy przez sąd, przysługuje mu wynagrodzenie za okres pozostawania bez zatrudnienia. Wynagrodzenie oblicza się z zastosowaniem zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz