• Temat miesiąca
  • Zmiany w obowiązkach pracodawców wobec pracowników pełniących służbę wojskową od 23 kwietnia 2022 r. (12)
   Od 23 kwietnia 2022 r. obowiązuje ustawa o obronie Ojczyzny. Obejmuje ona ochronę przed zwolnieniem z pracy pracowników powołanych do pełnienia zasadniczej służby wojskowej. Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania go do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, zobowiązany jest zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym.
 • Prawo pracy
  • Zatrudnianie obywateli Ukrainy na podstawie specustawy (16)
   W związku z wybuchem wojny w Ukrainie i napływem uchodźców wdrożone zostały uproszczone procedury dotyczące zatrudniania w Polsce ukraińskich obywateli. Można im powierzyć pracę pod warunkiem powiadomienia właściwego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy. W powiadomieniu należy wskazać m.in. rodzaj umowy zawartej z obywatelem Ukrainy, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, miejsce wykonywanej pracy.
 • Wynagrodzenia
  • Zasady wynagradzania stażystów i osób odbywających praktyki absolwenckie (25)
   Pracodawcy angażujący uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących pracownikami młodocianymi powinni zawierać pisemne umowy o staż uczniowski. Uczeń odbywający staż otrzymuje miesięczne świadczenie pieniężne, chyba że strony umowy postanowią, iż staż jest odbywany nieodpłatnie. Wysokość takiego świadczenia nie może przekraczać w 2022 r. kwoty 3010 zł.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz