• Portal eUDT (4)
 • Nowy model rozwoju usług laboratoryjnych UDT (6)
 • RockAn- badania, rozwój i bezpieczeństwo (10)
 • Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących (12)
  Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – kto, kiedy i od czego powinien zacząć jej wdrażanie. Polski Komitet Normalizacyjny 6 lutego 2018 roku włączył normę do zbioru polskich norm, publikując jej polski odpowiednik. Nowelizacja normy stosowanej powszechnie jako wymaganie akredytacyjne będzie dotyczyć laboratoriów badawczych i wzorcujących działających w Polsce, ale również tych na obszarze EU, na co dzień świadczących usługi w niemal wszystkich sektorach gospodarki i życia. Laboratoria te, zgodnie z rezolucjami organizacji EA i ILAC właściwymi ds. akredytacji laboratoriów w Europie i na świecie, będą musiały dostosować swoje systemy zarządzania do wymagań znowelizowanej normy ISO/IEC 17025 i poddać się ocenie przez jednostkę akredytującą w ciągu trzech lat od jej opublikowania w języku oryginału.
 • Badanie objętości osadu w zbiornikach ropy naftowej przy użyciu techniki AE i termografii (16)
  Podczas magazynowania ropy naftowej, zwłaszcza w dużych zbiornikach magazynowych, systematycznie na dnie osadzają się cząstki organiczne o wysokiej masie cząsteczkowej (np. parafina), cząstki stałe (piasek, muł, produkty korozji), jak również woda. Po pewnym okresie eksploatacji zbiornika cząstki te gromadząc się, tworzą osad (osady), co powoduje m.in. zmniejszenie pojemności magazynowej. Składniki o wysokiej zawartości węglowodorów są nadal cennym surowcem, a właściwy sposób odzyskiwania pozwala na ich dalsze wykorzystanie do procesów rafinacji.
 • Wózki jezdniowe z napędem silnikowym – zmiany w przepisach (20)
  Wózki jezdniowe z napędem silnikowym należą do grupy urządzeń transportu bliskiego, które są przeznaczone do realizacji określonych czynności związanych z przemieszczaniem ładunków, najczęściej umieszczanych na paletach, stanowią tym samym podstawowy środek transportu wewnątrzzakładowego. Cechą charakterystyczną wózków jezdniowych jest ich zasięg pracy, ograniczony zwykle do terenu danego zakładu, placu budowy lub innego miejsca pracy. Specyfika składowania i przemieszczania ładunków w danym miejscu pracy często bywa bardzo zróżnicowana, stąd na rynku istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych wózków, które są przeznaczane do wykonywania konkretnych zadań związanych z przemieszczaniem się ładunków. W grupie wózków jezdniowych z napędem silnikowym istotną grupę stanowią wózki jezdniowe podnośnikowe, przeznaczone do podnoszenia, paletyzowania, spiętrzania lub układania np. w gniazdach regałowych określonych ładunków.
 • PROMAG SA oferuje i promuje rozwiązania dla logistyki 4.0 (24)
  Transformacja cyfrowa, która w nie tak dawnych czasach była tematem filmów science fiction, stała się rzeczywistością. O ile do produkcji cyfryzacja wkroczyła już jakiś czas temu, o tyle logistyka stoi aktualnie przed wyzwaniem, jakim jest rewolucja 4.0. Digitalizacja i związane z tym technologie, jak automatyzacja, robotyzacja, internet rzeczy połączony ze sztuczną inteligencją, rozszerzona rzeczywistość, praca w chmurze i big data, w najbliższym czasie będą zmieniać nasz świat, i ten biznesowy, i ten społeczny.
 • Urządzenia techniczne na budowach – bezpieczeństwo eksploatacji (27)
  Postęp techniczny w budownictwie związany ze stosowaniem nowych materiałów budowlanych i konstrukcji wymusza użytkowanie urządzeń technicznych. Żadna prowadzona budowa, czyli wszelkie czynności mające na celu powstawanie obiektów budowlanych, w obecnych czasach nie może obyć się bez wykorzystania urządzeń technicznych. Użytkowanie urządzeń stacjonarnych, przenośnych i ręcznych jest traktowane jako norma, coś oczywistego, a ich brak postrzegany jako anachronizm. Pozwala to przyśpieszyć wykonywanie prac, ułatwia i zmniejsza uciążliwość wykonywanych czynności, dość często ich brak uniemożliwia zaawansowane prace na budowie. Nie dla wszystkich jednak staje się oczywiste, że jednocześnie wprowadzany jest spory czynnik ryzyka wynikający z tymczasowości instalowania użytkowanych urządzeń technicznych.
 • Awaryjne uwalnianie pasażerów dźwigu (31)
  Aspekty dotyczące awaryjnego uwalniania pasażerów kabiny dźwigu powinny być uwzględnione w instrukcji eksploatacji każdego dźwigu osobowego (windy). Stosowne instrukcje opisujące procedurę awaryjnego uwalniania umieszczane są także w miejscu instalacji dźwigu, tj. w maszynowni lub szafie sterowniczej dźwigu. Z informacji zawartych w tych instrukcjach powinno wynikać jakie warunki należy spełnić, aby móc bezpiecznie przystąpić do czynności awaryjnego uwalniania. Powinna być określona minimalna liczba osób niezbędnych do przeprowadzenia tych czynności oraz wskazane środki, jakich należy użyć, aby sprowadzić kabinę na przystanek. Mogą to być środki mechaniczne lub elektryczne umożliwiające np. zwolnienie hamulców zespołu napędowego i pozwalające na kontrolowane przemieszczenie kabiny na przystanek z wykorzystaniem siły grawitacji.
 • Relacje i zapowiedzi (32)

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism