• Uznawanie laboratoriów badawczych (4)
  W ramach przeprowadzonej w Kołobrzegu 47 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących miała miejsce sesja panelowa „Etyka w badaniach nieniszczących”. Nieoczekiwanie dla wielu uczestników tej sesji tematem przewodnim stały się zasady uznawania laboratoriów badawczych przez Urząd Dozoru Technicznego.
 • Problemy interpretacyjne związane z modernizacją maszyn (8)
  W obecnie obowiązujących aktach prawnych, zarówno polskich, jak i unijnych, nie określono i nie zdefiniowano pojęć z obszaru ingerencji w maszyny. Wyjątkiem są maszyny, które jako urządzenia techniczne podlegają dozorowi technicznemu i dla których kwestie modernizacji uregulowano zapisami przepisów o dozorze technicznym i wewnętrznych procedur UDT. Autorzy artykułu zaproponowali sposób postępowania w przypadku modernizacji pozostałych maszyn – nieobjętych dozorem technicznym.
 • Bezpieczeństwo maszyn z UDT-CERT (12)
  Dyrektywa maszynowa odnosi się do szeroko pojętych maszyn oraz ogólnie wymienionych w załączniku V Dyrektywy wybranych elementów i układów ich bezpieczeństwa. Z zasady dotyczy maszyn nowych lub maszyn już eksploatowanych, ale po raz pierwszy wprowadzanych do obrotu na rynku Unii Europejskiej lub oddawanych do użytku na tym rynku.
 • KGHM Zanam wciąż buduje przyszłość (16)
  Należący do globalnych producentów maszyn i urządzeń górniczych oraz instalacji hutniczych metalurgii miedzi KGHM Zanam wciąż inwestuje w przyszłość. Współpraca z firmami branży wydobycia i metalurgii miedzi to wielkie wyzwanie wymaga nieustannego doskonalenia produktów poprzez świadczenie kompleksowych usług. Ważne jest nie tylko stałe rozszerzanie asortymentu usług opartych na własnych produktach ale także pozyskiwanie nowych rynków. Dostarczanie produktów o najwyższej jakości oraz ciągły rozwój technologii przy jednoczesnej odpowiedzialności za wpływ na bezpieczeństwo techniczne, jak również i środowisko przyświecają działalności KGHM Zanam.
 • Tradycja zobowiązuje do innowacji (20)
 • Badania techniczne urządzeń do odzysku par paliw (22)
  Druga połowa 2018 r. to czas, w którym do Urzędu Dozoru Technicznego zgłosili się pierwsi przedsiębiorcy prowadzący stacje paliw z wnioskami o przeprowadzenie badań technicznych urządzeń do odzysku par paliw na stacjach paliw.
 • Wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych (25)
  Artykuł jest kolejnym z cyklu poruszającego aspekty projektowania bezpieczeństwa w instalacjach ziębniczych. Bezpieczeństwo eksploatacji każdego z urządzeń technicznych, w tym urządzeń współpracujących ze sobą w ramach instalacji technologicznej, powinno zostać zapewnione w myśl przepisów wdrażających odpowiednie dyrektywy europejskie oraz w myśl przepisów Ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
 • Prace komitetu normalizacyjnego ISO TC 96 „DŹWIGNICE” (29)
  Komitet Techniczny ISO TC 96 „CRANES” – jeden z największych i najbardziej aktywnych spośród stu kilkudziesięciu komitetów – ISO realizuje swoje zadania w tworzeniu światowych, globalnie uzgodnionych standardów związanych z projektowaniem, budową, eksploatacją czy badaniami dźwignic od początku lat 60 XX w.
 • Wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego nr 2/UC/2019/1. Zawieszenia i podparcia rurociągów parowych i technologicznych (33)
 • Przewodnik po rozporządzeniu elektromobilnym (34)
 • Relacje i zapowiedzi (35)

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism