• Rozmowa z Jackiem Kocięckim, dyrektorem Departamentu Techniki Urzędu Dozoru Technicznego (4)
 • Wodór – paliwo przyszłości – część II (8)
  W poprzednim, jubileuszowym numerze przedstawiono konieczność zaangażowania w ewolucję klimatyczną. Ewolucję, która już się rozpoczęła. Jest to wyścig z czasem. Czy mamy jakiekolwiek szanse na spowolnienie globalnego ocieplenia i utrzymanie życia na Ziemi?
 • Risk-Based Inspection – zasady prowadzenia obliczeń ryzyka (14)
  W poprzednim artykule, który ukazał się w biuletynie INSPEKTOR na początku bieżącego roku, omawiano co to jest Risk-based Inspection, oraz ogólną koncepcję zarządzania ryzykiem urządzeń ciśnieniowych z zastosowaniem tej metodologii. W tym artykule znaleźć można informacje, jakie są kluczowe elementy RBI oraz w jaki sposób ją wdrożyć i jakie korzyści można uzyskać z wdrożenia skutecznie działającego Programu RBI.
 • Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe podlegające dozorowi  technicznemu – wymagania dla osprzętu i automatyki zabezpieczającej (18)
  Prawdziwą sztuką lub dobrym rzemiosłem jest zaprojektowanie urządzenia inherentnie bezpiecznego, z minimalną ilością niezbędnego wyposażenia, prostego na ile to możliwe, łatwego i niedrogiego w eksploatacji i utrzymaniu. Poprawne wykonana analiza pozwoli zidentyfikować zagrożenia i potencjalne zdarzenia zagrażające, na okoliczność których w projekcie niezbędne są odpowiednie rozwiązania techniczne.
 • Wózki jezdniowe z napędem silnikowym – zmiany w przepisach. Zaświadczenia kwalifikacyjne (23)
  Wózki jezdniowe z napędem silnikowym należą do grupy urządzeń technicznych, które są poddawane znacznym obciążeniom, często w skrajnych warunkach środowiskowych. Intensywne warunki pracy wózków mogą być przyczyną wielu sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. W takich przypadkach bardzo istotnym czynnikiem, który bezpośrednio decyduje o bezpiecznym użytkowaniu wózków, jest ich eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, jakie przewidział producent w instrukcji obsługi, przez osoby posiadające potwierdzone kwalifikacje, jak również przestrzeganie i dostosowanie się do uwarunkowań lokalnych związanych z wykonywaniem konkretnego zadania w danym zakładzie pracy.
 • Wywiad – Tom Widłak Lublin – Portal EUDT oraz wózki jezdniowe (29)
 • Kolejne etapy oceny stanu technicznego UTB (część 4/5) (32)
  W poprzednim trzecim artykule z cyklu UTB opisano wstępnie początkowe etapy oraz skupiono się na metodach badań nieniszczących, wykorzystywanych w procesie prowadzenia oceny stanu technicznego ustrojów nośnych urządzeń transportu bliskiego. W tej oraz kolejnej części artykułów z cyklu UTB omówiono elementy i składowe, opisane we wcześniejszych artykułach, ETAPÓW oceny stanu technicznego ustrojów nośnych.
 • Badania technologii spawania stali 14MoV6-3 ze stalą x 10CrMoVb9-1 (40)
  W artykule przedstawiono wyniki badań mechanicznych i badań struktury złącza spawanego stali 14MoV6-3 ze stalą x 10CrMoVb9-1. Uzyskane wyniki badań nieniszczących i badania mechaniczne pokazały, że złącze spełnia wymagania normy stosowanej przy kwalifikowaniu technologii spawania PN-EN ISO 15614-1.
 • Program ET Inspektor dla energetyki (46)
  Koncepcja powstania programu „ET Inspektor” ma swój początek w projektach strategicznych prowadzonych w Urzędzie Dozoru Technicznego. Głównym  założeniem jest stworzenie aplikacji, która porządkuje wiedzę na temat bloków energetycznych 200 MW+.
 • Przepisy europejskie dla urządzeń ciśnieniowych. Normy zharmonizowane z Dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE (PED) w zakresie rurociągów z tworzyw termoplastycznych (49)
  W celu ułatwienia zadania udowodnienia zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy, korzystne jest stosowanie norm zharmonizowanych na poziomie europejskim, a w szczególności norm dotyczących projektowania, wytwarzania i badania urządzeń ciśnieniowych, ze zgodności z którymi wynika domniemanie spełnienia przez urządzenie zasadniczych wymagań.
 • Wydarzenia – relacje i zapowiedzi (54)

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism