• Praktyczne zastosowanie metody Lopa i Grafu ryzyka w przypisaniu wymagań SIL dla funkcji bezpieczeństwa w nowoczesnych obiektach przemysłowych (4)
  W świecie czwartej rewolucji przemysłowej nie sposób wyobrazić sobie nowoczesny blok nadkrytyczny, czy gazowo parowy, instalację procesu chemicznego lub petrochemicznego, czy nawet maszynę, które nie byłyby wyposażone w skomplikowane systemy zabezpieczeń. W artykule przedstawiono wybrane metody określenia wymagań sił i porównano ich przydatność w konkretnych rodzajach obiektów.
 • ISO 19443 system zarządzania dla dostawców sektora jądrowego (9)
  Program Polskiej Energetyki zakłada wybudowanie i oddanie do eksploatacji pierwszego bloku jądrowego w Polsce, w 2033 r. Norma ISO 19443:2018 jest normą dedykowaną dla organizacji, które uczestniczą w łańcuchu dostaw dla sektora energetyki jądrowej. Poza  wymaganiami normy ISO 9001, mówiącej o wymaganiach dla systemów zarządzania jakością zawiera dodatkowe wymagania specyficzne w sektorze jądrowym.
 • Drony Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) wspierają rewizje zbiorników paliwa SHELL Polska (12)
  SHELL to międzynarodowa firma energetyczna dysponująca specjalistycznymi umiejętnościami i wiedzą w dziedzinie eksploracji, produkcji, rafinacji oraz wprowadzania na rynek ropy naftowej i gazu ziemnego, a także wytwarzania i sprzedaży produktów chemicznych. SHELL zdecydował, aby dostarczać energię w sposób odpowiedzialny, dbając o bezpieczeństwo pracowników, wykonawców, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego.
 • Zakres uprawnień wymaganych przy wykonywaniu prac związanych z montażem i eksploatacją pomp ciepła (18)
  Rosnąca świadomość konieczności ochrony klimatu i środowiska i wynikające z niej unijne i krajowe programy pomocowe, a także systematyczny wzrost cen poszczególnych rodzajów nośników energii to podstawowe przyczyny coraz większej popularności źródeł odnawialnych. W ostatnich latach zjawisko to dotyczyło w naszym kraju przede wszystkim systemów fotowoltaicznych, ale coraz większym zainteresowaniem cieszą się instalacje centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystujące pompy ciepła.
 • Wzorcowanie mierników UV-A oraz luksomierzy (22)
  Wzrost wymagań klientów związany z jakością materiałów, złączy, produktów oraz ciągłe działania zmierzające do obniżania kosztów eksploatacji urządzeń wymusiły stosowanie badań nieniszczących zarówno w procesach produkcyjnych, jak i podczas eksploatacji urządzeń technicznych.
 • Właściwości złącza naprawczego stali 13HMF po 230 000 godzin pracy w warunkach pełzania (25)
  Długotrwała eksploatacja urządzeń energetycznych niesie za sobą konieczność wykonywania napraw eksploatacyjnych z zastosowaniem połączeń spawanych materiałów o strukturze zdegradowanej lub elementów wykonanych z nowych rur z już eksploatowanymi. Dotyczy to zwłaszcza elementów kotłów i całych instalacji rurociągów parowych, pracujących powyżej temperatury granicznej w warunkach pełzania, czyli powolnego, ciągłego odkształcania w czasie, skutkującego ostatecznie pęknięciem.
 • Zawory bezpieczeństwa – przyczyny pękania korpusów (28)
  Szeroko rozumiana inżynieria materiałowa od lat służy ekspertom do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego, łącząc w sobie badania istniejących stanów materii z wytwarzaniem tych nowych, pożądanych dla konkretnych zastosowań. Analiza struktury materiałów i ich właściwości, pochodzących np. z pracujących elementów urządzeń, w powiązaniu ze środowiskiem pracy daje odpowiedzi na temat przyczyn awarii oraz metod im dalszego zapobiegania. Jest to nieodzowny element analizy bezpiecznej eksploatacji urządzeń oraz instalacji.
 • Przygotowanie dokumentacji modernizacji automatyki w praktyce – część 2 (35)
  W kolejnym artykule z cyklu dotyczącego praktycznych informacji przydatnych przy opracowywaniu dokumentacji technicznej modernizacji Autor przedstawia wymagania dotyczące danych identyfikacyjnych i parametrów projektu. Wskazówki opracowano dla przykładu dokumentacji modernizacji automatyki, a konkretnie automatyki zabezpieczającej stosowanej w kotłach parowych lub wodnych.
 • Wybór instalacji dźwigowej – analiza rozwiązań (39)
  Instalacja nowego dźwigu w istniejącym już szybie jest jednym ze sposobów na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenie poboru energii. W poprzednich artykułach pisano, że do zagadnienia należy podejść poprzez wykonanie ekspertyzy. Składa się ona z kilku etapów, począwszy od przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i przeglądu dokumentacji dźwigu i budynku, poprzez ocenę możliwości dostosowania do użytkowania przez osoby niepełnosprawne i analizę efektywności energetycznej, aż do wyboru rozwiązań konstrukcyjnych, które powinny być zastosowane w przyszłym dźwigu.
 • Specyfikacje światowe dla urządzeń ciśnieniowych (42)
  W artykule przedstawiono amerykańską specyfikację techniczną dotyczącą rurociągów z tworzyw sztucznych API Specyfication 15HR. Specyfikacja została opracowana przez American Petroleum Institute.
 • Sterowania radiowe urządzeń transportu bliskiego (45)
  Sterowaniem radiowym nazywamy system sterowania składający się z nadajnika i odbiornika komunikujących się ze sobą za pomocą fal elektromagnetycznych o ustalonej częstotliwości. W dzisiejszych czasach za pomocą fal radiowych możemy sterować praktycznie większością procesów naszego życia, począwszy od prostych aplikacji zapalania światła w pomieszczeniu, aż do sterowania satelitami będącymi w Kosmosie. Systemy sterowania radiowego możemy także spotkać w urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu.
 • Zmiany w Dyrektywie Hałasowej NOISE 2000/14/WE (48)
  Głównym celem Dyrektywy 2000/14/WE, obowiązującej od 3 stycznia 2002 r., jest zmniejszenie emisji hałasu urządzeń w celu ochrony zdrowia i dobrostanu obywateli, a także środowiska naturalnego. Przegląd wdrożenia i stosowania tej Dyrektywy prowadzony przez Komisję Europejską w latach 2017 do 2020 wykazał szereg aspektów krytycznych, które miały negatywny wpływ na funkcjonowanie tej dyrektywy.
 • Prace grupy jednostek notyfikowanych do Dyrektywy EMC 2014/30/UE (50)
  Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej skierowana jest do producentów, importerów oraz dystrybutorów aparatury elektrycznej i elektronicznej. Dyrektywa weszła w życie od 20 kwietnia 2016 r.
 • Wydarzenia (52)

DT Inspektor - cały wykaz czasopism