• Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE (6)
  W Unii Europejskiej dźwigi były objęte głównie postanowieniami dyrektywy dźwigowej 95/16/WE, która została ostatnio zmieniona przez dyrektywę dźwigową 2014/33/UE. Jej postanowienia obowiązują od 20 kwietnia 2016 r.
 • Program UDT dla instalacji procesowych (8)
  Analiza ryzyka  - Risk Based Inspection (RBI) - koncepcję RBI opracował w latach 90 zespół inżynierów pod przewodnictwem American Petroleum Institute. RBI pozwala na zaplanowanie inspekcji na podstawie wyników analizy ryzyka, która w głównej mierze polega na ustaleniu zakresu i metodologii działań zmniejszających ryzyko eksploatacji urządzeń technicznych. Metoda ta bazuje na zasadzie wyznaczania ryzyka, rozumianego jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i wartości skutków z niego wynikających.
 • Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych przejezdnych (14)
  Zezwolenie UDT na użytkowanie urządzenia; Minimalne wymagania wobec starszych urządzeń; Kwalifikacje i uprawnienia; Obowiązki eksploatującego i pracodawcy; Ocena stanu technicznego
 • Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach - skala zjawiska (1) (22)
  Stosowanie urządzeń ochronnych i osłon do maszyn to konieczność, wynikająca zarówno z przepisów prawa, jak i kryterium moralnego, ponieważ ma zapewnić ochronę operatorów przed zagrożeniami.