• Temat numeru
  • Pierwotny żywioł w czasach współczesnych (7)
   Postęp technologiczny następuje we wszystkich branżach i gaszenie pożarów wewnętrznych (GPW) nie jest wyjątkiem. W związku z tym wciąż będziemy spotykać się z możliwością wykorzystania nowych technologii w pożarnictwie, ale też i nowe technologie staną się niejednokrotnie źródłem zmartwień wielu strażaków.
 • W Akcji
  • Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem ubrania specjalnego strażaka substancjami chemicznymi (14)
   W artykule przedstawiono krótką analizę zagadnienia zanieczyszczeń substancjami chemicznymi środków ochrony indywidualnej, a w szczególności ubrania specjalnego strażaka, i wiążących się z tym zagrożeń zdrowotnych.
  • Tragiczny pożar drewnianego budynku mieszkalnego w Szymbarku (22)
   Gdy dojdzie do pożaru, w którym giną ludzie, zadajemy sobie różne pytania. Czy można było zapobiec tej tragedii? Co było przyczyną pożaru? Dlaczego osoby, które zginęły w pożarze, nie ewakuowały się? Często są to pytania bez odpowiedzi.
  • Kodowanie cystern ADR (34)
   Podczas działań związanych z awariami transportów materiałów niebezpiecznych, polegającymi na uszkodzeniu zbiorników transportowych w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze eksploatowanie, bardzo ważne jest zapewnienie odpowiednich zbiorników zastępczych. Szczególnym przypadkiem (wymagającym dokładnego sprawdzenia zbiorników zastępczych) jest przewóz materiałów w cysternach. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na odpowiedni dobór cysterny zastępczej z uwzględnieniem wykorzystania kodowania cystern ADR.
  • Uprawnienia kierującego działaniem ratowniczym – interpretacja praktyczna oraz uzasadnienie formalnoprawne (40)
   Organizowanie działań ratowniczych jest procesem złożonym. Każde zdarzenie doprowadzające do interwencji podmiotów i służb ratowniczych jest zdarzeniem wymagającym indywidualnego podejścia oraz szczególnego zaangażowania podmiotów uczestniczących w jego likwidacji.
  • Rozwój technologii mgły wodnej w działaniach interwencyjnych (44)
   W publikacji omówiono taktykę gaszenia pożarów z użyciem mgły wodnej wytwarzanej przez różne rodzaje urządzeń. Obecnie jako cele strategiczne w nowoczesnym podejściu do działań gaśniczych przyjmuje się: stworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla strażaków, ograniczenie wtórnych szkód w mieniu spowodowanych oddziaływaniem wody i dymu oraz zminimalizowanie środowiskowych skutków gaszenia pożarów.
  • Organizacja łączności podczas działań ratowniczo-gaśniczych (54)
   Skuteczny przepływ informacji w czasie działań ratowniczo-gaśniczych stanowi niezbędny czynnik decydujący o ich przebiegu, a nawet skuteczności. Wymiana informacji pomiędzy ratownikami oraz między nimi a dowodzącym, a także ze stanowiskiem kierowania to kluczowe elementy każdej akcji. Nie mniej istotna jest także łączność z innymi służbami zaangażowanymi w działania.
  • Przyczyny pożarów w pojazdach samochodowych – część 2 (60)
   Nadrzędnym celem oględzin jest ustalenie miejsca pożaru oraz zabezpieczenie śladów potwierdzających naszą hipotezę. Niejednokrotnie jest to zadanie bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe.
  • Instalacje fotowoltaiczne – problemy i dylematy natury prawnej (66)
   Instalacje fotowoltaiczne funkcjonujące od kilkudziesięciu lat w wielu krajach Europy montowane na dachach budynków, elewacjach czy też na gruncie na naziemnych konstrukcjach to widok, który w ostatnich kilku latach zagościł również w Polsce. Intensywny rozwój tej technologii oraz ilości powstających instalacji w naszym kraju nie wyeliminowały problemów natury formalnoprawnej i dylematów związanych z projektowaniem i wykonawstwem spełniającym warunki ochrony przeciwpożarowej
  • Hiperbaryczne metody poszukiwań obiektów pod wodą (75)
   Decydując o sposobie poszukiwań, wiele osób z góry zakłada, że nurek pod wodą to najlepsze rozwiązanie. Niestety, nie zawsze jest to prawda. Oczywiście może być tak, że jego obecność okaże się niezbędna do wykonania pewnych czynności, a możliwości wprowadzenia technicznych metod poszukiwań będą ograniczone.
  • Szkoła Specjalistów Pożarnictwa – część 1 (79)
   Niniejszy artykuł przedstawia możliwości szkoleniowe Szkoły Specjalistów Pożarnictwa w Grupie, na bazie której szkolą się strażacy wykonujący swoją pracę w Wojskowych Strażach Pożarnych, na potrzeby Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, a także Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W Akcji - cały wykaz