Wiadomości PKN - Normalizacja 2020/02

 • Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Wyniki wyborów do Rady Normalizacyjnej 2020-2023 (4)
   W 2019 roku upłynęła IV kadencja Rady Normalizacyjnej – kolegialnego organu opiniodawczo-doradczego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Do zadań Rady należy opiniowanie: stanu i kierunków rozwoju normalizacji; wniosków o powołanie i odwołanie Komitetów Technicznych; przepisów wewnętrznych PKN dotyczących opracowywania dokumentów normalizacyjnych; projektów dokumentów normalizacyjnych, w których opracowywaniu uczestniczy PKN, na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych PKN.
  • Młodzi Profesjonaliści IEC (6)
   Młodzi inżynierowie, technicy i menadżerowie z całego świata co roku mogą uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną – IEC. Dzięki temu mają szansę kształtowania normalizacji międzynarodowej w zakresie elektrotechniki.
  • Młodzi Profesjonaliści IEC – relacja (7)
  • Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie (9)
   System Sektorowych Rad ds. Kompetencji powstał w odpowiedzi na identyfikowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i przedsiębiorców coraz większe problemy z pozyskiwaniem pracowników o odpowiednich kompetencjach oraz niedopasowanie kwalifikacji pracowników do wymagań rynku.
 • Ze świata
  • Innowacyjne technologie upowszechnią wykorzystanie koncepcji digital twins (12)
   Digital twins (cyfrowe bliźniaki) to wirtualne repliki obiektów fizycznych lub systemów. Wykorzystują rzeczywiste dane do przeprowadzenia symulacji sytuacji, zanim rzeczywiste urządzenia zostaną zbudowane i wdrożone, przewidują także różne wyniki. producenci opierają się na tych informacjach, aby zredukować liczbę kwestii związanych z konserwacją, zwiększyć efektywność i wydajność produkcyjną.
  • Pierwsza Norma Międzynarodowa dotycząca zarządzania ryzykiem biologicznym (16)
   ISO 35001 jest pierwszą Normą Międzynarodową dla systemu zarządzania ryzykiem biologicznym. Określa wymagania i wytyczne dla laboratoriów lub wszelkich innych organizacji, które pracują z czynnikami biologicznymi, w celu kontroli i zmniejszenia ryzyka związanego z ich stosowaniem.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Dostępność ICT. Nowa norma CEN, CENELEC i ETSI (17)
   CEN, CENELEC i ETSI, trzy europejskie organizacje normalizacyjne (EON), wspólnie opracowały normę EN 301549:2019 Wymagania dotyczące dostępności produktów i usług ICT. Nowa norma jest przeznaczona w szczególności do stosowania przez władze publiczne i inne organy sektora publicznego podczas udzielania zamówień publicznych, w celu zapewnienia większej dostępności stron internetowych, oprogramowania i urządzeń cyfrowych – tak aby mogły z nich korzystać osoby o szerokim zakresie niepełnosprawności.
  • Pył przeciwwybuchowy w górnictwie (18)
   Pod koniec ubiegłego roku w KT 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie została opracowana norma PN-G-11020:2019-10 Górnictwo – Pył kamienny przeciwwybuchowy, będąca nowelizacją normy z 1994 r. W tej normie określono wymagania oraz badania dotyczące pyłu kamiennego przeciwwybuchowego stosowanego do opylania wyrobisk oraz budowania zapór pyłowych w celu zabezpieczenia przed możliwością powstania i przenoszenia wybuchów pyłu węglowego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Rozróżniono w niej wymagania dla pyłu kamiennego zwykłego oraz wodoodpornego, zalecono stosowanie nowoczesnych metod i środków badań własności pyłów. Skierowana jest przede wszystkim do producentów pyłów kamiennych oraz jednostek certyfikujących wyroby, a także instytucji naukowych.
  • Normy Europejskie przyczyniają się do wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym (20)
   Po opublikowaniu w 2015 r. Ogólnego Planu Działań Gospodarczych Komisja Europejska zwróciła się do trzech europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie norm wspierających wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie aspektów efektywności materiałowej produktów związanych z energią, obejmujących następujące aspekty: wydłużenie okresu użytkowania produktu, możliwość ponownego wykorzystania komponentów lub recyklingu materiałów z produktów po zakończeniu ich użytkowania, wykorzystanie w produktach ponownie użytych komponentów i/lub materiałów pochodzących z recyklingu.
 • ORGANY TECHNICZNE – styczeń 2020 (22)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz