Marek Dźwiarek, CIOP-PIB, 2012, ISBN 978-83-7373-126-4

 • Wprowadzenie (11)
  • Wstęp (11)
  • Wykorzystanie systemów sterowania w procesie redukcji ryzyka (13)
  • Formułowanie założeń funkcjonalnych (20)
  • Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem (22)
 • Badania wypadków przy maszynach spowodowanych niesprawnością ich systemu sterowania (24)
  • Wprowadzenie (24)
  • Wyniki prowadzonych badań wypadków (25)
  • Model wypadku spowodowanego zaburzeniem w realizacji funkcji bezpieczeństwa (28)
   • Typowe przykłady modeli wypadków (28)
   • Opracowany model wypadku (29)
   • Przykład zastosowania (31)
  • Wnioski dotyczące wypadków związanych z niesprawnością systemu sterowania (34)
 • Metody zwiększania odporności systemu sterowania na defekty (36)
  • Zależność między bezpieczeństwem, niezawodnością a dostępnością maszyn (36)
  • Defekty niebezpieczne (38)
  • Defekty przypadkowe (39)
  • Defekty systematyczne (40)
  • Trzypunktowa strategia zapobiegania defektom (41)
 • Metody nadzorowania defektów (43)
  • Ograniczanie prawdopodobieństwa występowania uszkodzeń (43)
  • Nadzorowanie defektów (45)
   • Wprowadzenie (45)
   • Monitorowanie (45)
   • Redundancja (46)
   • Watchdog (48)
   • Autotesty realizowane programowo (50)
   • Środki stosowane przez użytkownika systemu (51)
   • Parametry określające skuteczność wykrywania uszkodzeń (51)
 • Przegląd metod oceny probabilistycznej systemów przemysłowych (53)
  • Wprowadzenie (53)
  • Ogólny sposób opisu zjawisk losowych (54)
  • Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa stosowane w analizie niezawodności i bezpieczeństwa (57)
   • Wprowadzenie (57)
   • Rozkład wykładniczy (57)
   • Rozkład Weibulla (59)
   • Rozkład logarytmo-normalny (60)
   • Rozkład gamma (62)
 • Modelowanie systemów sterowania maszynami metodą Markova (64)
  • Wprowadzenie (64)
  • Ogólna charakterystyka modeli Markowa (66)
  • Czynnik czasu w modelu (67)
  • Redukowanie liczby stanów modelu (68)
  • Określanie prawdopodobieństwa uszkodzeń (69)
  • Przykłady modeli najczęściej spotykanych układów (70)
   • Model układu jednokanałowego (70)
   • Modelowanie periodycznych wyłączeń (72)
   • Model systemu programowalnego z monitorowaniem (74)
   • Model systemu dwukanałowego (76)
  • Główne problemy modelowania (78)
 • Jakościowa metoda oceny bezpieczeństwa systemów sterowania maszynami (81)
  • Wprowadzenie (81)
  • Kategorie odporności systemów sterowania maszynami na defekty (83)
  • Poziomy zapewnienia bezpieczeństwa (86)
  • Określanie wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie analizy ryzyka (87)
  • szacowanie uzyskanego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (88)
  • Walidacja (89)
  • Ogólna strategia projektowania systemów sterowania maszynami związanych z bezpieczeństwem wg PN-EN ISO 13849-1:2008 (91)
 • Ilościowa metoda oceny bezpieczeństwa systemów sterowania maszynami (92)
  • Wprowadzenie (92)
  • Koncepcja bezpieczeństwa funkcjonalnego (92)
  • Poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa (94)
  • Cykl życia systemu (95)
  • Dokumentowanie cyklu życia (100)
  • Sektorowe dokumenty normatywne (102)
   • PN-EN 61508 jako podstawa dla innych norm (103)
   • Sektor maszynowy (104)
   • Sektor procesów produkcyjnych (108)
   • Napędy z regulowaną prędkością (109)
   • Inne normy sektorowe i przedmiotowe (110)
 • Narzędzia metodyczne wspierające ocenę ryzyka na etapie projektowania maszyn (112)
  • Wprowadzenie (112)
  • Metodyka prowadzenia oceny ryzyka (112)
  • Charakterystyka programu PRO-M (115)
  • Zarządzanie procesem oceny ryzyka w programie PRO-M (115)
  • Tworzenie i edycja projektu (116)
   • Wprowadzenie (116)
   • Identyfikacja zagrożeń (118)
   • Informacja o ryzyku resztkowym (119)
   • Listy kontrolne wymagań zasadniczych (120)
   • Zakończenie oceny ryzyka (122)
 • Zastosowanie technologii AR (ang. augmented reality) do sygnalizowania zagrożeń przy obsłudze maszyn (123)
  • Wprowadzenie (123)
  • Analiza stanowisk pracy pod kątem przydatności sygnałów ostrzegawczych AR (124)
  • Zastosowanie AR w przemyśle (128)
  • Wymagania dotyczące sygnałów ostrzegawczych AR (129)
  • Metody badania percepcji sygnałów ostrzegawczych (131)
  • Metoda badania percepcji sygnałów ostrzegawczych AR (133)
   • Wprowadzenie (133)
   • Wskaźniki obiektywne (135)
   • Ocena subiektywna (136)
   • Opis eksperymentu (136)
   • Dobór grupy eksperymentalnej (139)
   • Wyniki badań (141)
  • Zalecenia dotyczące stosowania do maszyn sygnałów ostrzegawczych generowanych metodą AR (146)
 • Zastosowanie techniki VR do wspomagania doboru systemów ochronnych w projektowaniu maszyn (149)
  • Wprowadzenie (149)
  • Zastosowania VR w obszarze bezpieczeństwa (150)
  • Zasady ograniczania dostępu do stref zagrożenia przy maszynach (151)
  • Modelowanie stref zagrożenia w systemie VR (154)
 • Podsumowanie (158)
 • Bibliografia (160)