Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Danuta Koradecka. CIOP-PIB, Warszawa, 2008. ISBN 978-83-7373-045-8

 • Przedmowa (15)
 • Wprowadzenie (17)
 1. Prawna ochrona pracy
  1. Prawna ochrona pracy (25)
 2. Możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy
  1. Fizjologia pracy (49)
  2. Biomechanika pracy (71)
  3. Ryzyko psychospołeczne w miejscu pracy i jego ograniczanie (87)
  4. Fizjologiczne podstawy stresu (119)
 3. Podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy
  1. Czynniki chemiczne (137)
  2. Pyły (179)
  3. Zagrożenia wibroakustyczne (195)
  4. Pola elektromagnetyczne i zagrożenia elektromagnetyczne (247)
  5. Elektryczność statyczna (267)
  6. Prąd elektryczny (281)
  7. Oświetlenie wnętrz i stanowisk pracy światłem elektrycznym (297)
  8. Nielaserowe promieniowanie optyczne (319)
  9. Promieniowanie laserowe (339)
  10. Promieniowanie jonizujące (349)
  11. Obciążenia termiczne na stanowiskach pracy (385)
  12. Ciśnienie atmosferyczne (podwyższone i obniżone) (407)
  13. Zagrożenia mechaniczne (421)
  14. Czynniki biologiczne (451)
 4. Skutki zagrożeń w procesach pracy
  1. Choroby zawodowe (473)
  2. Wypadki przy pracy (493)
  3. Poważne awarie przemysłowe (527)
  4. System pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie i procedury ratownicze (553)
 5. Podstawowe kierunki kształtowania bezpieczeństwa pracy i ergonomii
  1. Ocena ryzyka zawodowego (577)
  2. Czynności robocze - zasady i metody oceny (591)
  3. Praca zmianowa (607)
  4. Środki ochrony indywidualnej (629)
  5. Maszyny - kształtowanie bezpieczeństwa pracy i ergonomii w procesie projektowania i użytkowania (671)
  6. Zasady stosowania przemysłowych urządzeń ochronnych (703)
  7. Metody i modele systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (717)
  8. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii (755)
 • Najważniejsze konwencje MOP w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (765)
 • Wykaz dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (766)
 • Indeks rzeczowy (769)