Autorzy: Ryszard Celeda - rozdział III; Halina Ćwirko - rozdział VI; Józef Gierasimiuk - rozdział XI; Jaromir Grabowski - rozdziały: VII, XVII; Edward Kołodziejczyk - rozdziały: I-II, IV-V, VII, X, XVI-XVII; Andrzej Kowerski - rozdział XIV, Waldemar Leszek Krupa - rozdział IX; Adam Maciej Pietrzak - rozdział XV; Jarzy Wroński - rozdziały: II, XIII; Kazimierz Żurawski - rozdział VIII; Jerzy Żurek - rozdziały: XII, XVII, ISBN 978-83-7601-196-7, Warszawa 2009

 • Wprowadzenie (9)
 • Wykaz skrótów (11)
 • Rozdział I. Podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy
  • 1. Międzynarodowe źródła prawa pracy (16)
  • 2. Krajowe źródła prawa pracy (26)
  • 3. Zakładowe źródła prawa pracy (55)
  • 4. Polskie Normy i zasady bhp (85)
 • Rozdział II. Organizacja ochrony pracy w zakładzie
  • 1. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (96)
  • 2. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy (121)
  • 3. Społeczna inspekcja pracy (126)
 • Rozdział III. Metodyka kontroli warunków pracy
  • 1. Wprowadzenie do metodyki kontroli (150)
  • 2. Zakres podmiotowy kontroli (163)
  • 3. Zakres przedmiotowy kontroli (177)
  • 4. Dokumentowanie kontroli - wzory i przykłady (207)
  • 5. Przykładowe listy kontrolne stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od rodzaju zakładu (253)
 • Rozdział IV. Metodyka szkoleń z zakresu bhp
  • 1. Wstęp (261)
  • 2. Szkolenie wykładowców i instruktorów szkoleń bhp (266)
  • 3. Szkolenie wstępne pracowników w zakresie bhp (308)
  • 4. Szkolenia okresowe w zakresie bhp (353)
  • 5. Formularze do szkoleń (390)
 • Rozdział V. Obowiązki i prawa pracodawcy, kadry kierowniczej oraz pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • 1. Obowiązki pracodawcy (394)
  • 2. Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie bhp osób kierujących pracownikami (444)
  • 3. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika za bezpieczeństwo i higienę pracy (457)
 • Rozdział VI. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi 
  • 1. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy i ich skutki (472)
  • 2. Rodzaje i przyczyny chorób zawodowych (517)
  • 3. Ochrona zdrowia pracowników (533)
  • 4. Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi (535)
  • 5. Ochrona pracy kobiet i młodocianych (571)
  • 6. Profilaktyczne posiłki i napoje (595)
 • Rozdział VII. Wymagania bhp w związku z budową i uruchamianiem zakładu pracy
  • 1. Wymagania bhp na etapie projektowania inwestycji (600)
  • 2. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego (619)
  • 3. Kontrola przedodbiorowa (626)
  • 4. Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy (642)
  • 5. Wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (671)
 • Rozdział VIII.  Kontrola czynników wpływających na warunki środowiska i bezpieczeństwo pracy
  • 1. Charakterystyka czynników środowiska pracy oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z występowaniem tych czynników (692)
  • 2. Obowiązki pracodawcy w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników środowiska pracy (775)
  • 3. Obowiązki pracodawcy w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników biologicznych oraz oceny ryzyka zawodowego (780)
  • 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie wykonywania badań i pomiarów substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
  •    lub mutagennym (785)
 • Rozdział IX. Zarządzanie ochroną pracy
  • 1. Wstęp (789)
  • 2. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (793)
  • 3. Ocena ryzyka zawodowego (837)
  • 4. Metody oceny ryzyka zawodowego (856)
  • 5. Przykładowe oceny na różnych stanowiskach (900)
 • Rozdział X. Wymagania dotyczące organizacji i bezpieczeństwa stanowisk pracy
  • 1. Obowiązek zapewnienia dobrej organizacji oraz bezpiecznych stanowisk pracy (909)
  • 2. Organizacja wybranych stanowisk pracy (929)
 • Rozdział XI. Maszyny i urządzenia techniczne - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
  • 1. Ocena zgodności maszyn z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy (971)
  • 2. Obowiązki producenta (1033)
  • 3. Podstawowe zmiany wprowadzone dyrektywą maszynową 2006/42/WE (1046)
 • Rozdział XII. Bezpieczeństwo pożarowe
  • 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej (1066)
  • 2. Wymagania przeciwpożarowe dotyczące budynków i pomieszczeń pracy (1076)
  • 3. Wymagania dotyczące ewakuacji w razie zagrożenia (1090)
  • 4. Przykłady rozwiązań ochrony przeciwpożarowej (1095)
  • 5. Podręczny sprzęt gaśniczy (1133)
  • 6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (1145)
 • Rozdział XIII. Wypadki przy pracy
  • 1. Wprowadzenie (1147)
  • 2. Definicje (1148)
  • 3. Podstawowe obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadku przy pracy (1164)
  • 4. Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy (1196)
  • 5. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy (1199)
  • 6. Statystyczna karta wypadku (1219)
  • 7. Dokumentacja powypadkowa i jej przechowywanie (1237)
  • 8. Profilaktyka wypadkowa (1238)
  • 9. Postępowanie dotyczące innych wypadków (1241)
  • 10. Załączniki (1248)
 • Rozdział XIV. Minimalne wymagania bezpieczeństwa dla użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych
  • 1. Wprowadzenie (1265)
  • 2. Ogólne minimalne wymagania dotyczące maszyn (1273)
  • 3. Minimalne wymagania dotyczące maszyn mobilnych (maszyn z własnym napędem) (1283)
  • 4. Minimalne wymagania dotyczące maszyn przeznaczonych do podnoszenia (1287)
  • 5. Minimalne wymagania dotyczące pracy i sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości (1292)
  • 6. Obowiązki pracodawców w zakresie zapewnienia minimalnych wymagań w użytkowanych maszynach (1296)
  • 7. Listy kontrolne w zakresie minimalnych wymagań (praktyczne przykłady) (1310)
  • 8. Specjalistyczne listy kontrolne dla wybranych grup maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi (1316)
 • Rozdział XV. Pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach
  • 1. Ratownictwo medyczne w nagłych wypadkach (1326)
  • 2. Sprzęt używany w ratownictwie medycznym (1336)
  • 3. Strategia profilaktycznych działań ratowniczych (1341)
  • 4. Zarys anatomii i fizjologii człowieka (1344)
  • 5. Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej (1367)
  • 6. Zasady udzielania pierwszej pomocy (1373)
  • 7. Sprawdzenie wiadomości (1392)
 • Rozdział XVI . Wymagania bhp przy wybranych pracach
  • 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych (1393)
  • 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy na wysokości (1415)
  • 3. Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (1477)
 • Rozdział XVII.  Zewnętrzny nadzór nad warunkami pracy
  • 1. Państwowa Inspekcja Pracy (1493)
  • 2. Państwowa Inspekcja Sanitarna (1535)
  • 3. Urząd Dozoru Technicznego (1564)
  • 4. Państwowa Straż Pożarna (1594)
  • 5. Inspekcja Ochrony Środowiska (1605)
  • 6. Nadzór Budowlany (1627)
  • 7. Wyższy Urząd Górniczy (1643)
 • Indeks rzeczowy