Autorzy: Piotr Marciniszyn (rozdział I), Ireneusz Świercz (rozdział II), Elżbieta Marciniszyn (rozdział III), Łukasz Kochanowski (rozdział IV), ISBN 978-83-931466-1-1, Warszawa 2010

 • Wstęp (5)
 • O co chodzi? (5)
 • Prawo pracy (7)
  • I. Funkcja ochronna prawa pracy (7)
  • II. Powstanie stosunku pracy (9)
  • III. Rozwiązywanie umów o pracę (15)
  • IV. Zatrudnienie niepracownicze a bezpieczeństwo i higieny pracy (21)
  • V. Obowiązki i uprawnienia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (25)
  • VI. Przestępstwa i wykroczenia (29)
  • VII. Odpowiedzialność pracownika (36)
  • VIII. Czas pracy (41)
  • IX. Ochrona związana z rodzicielstwem (47)
  • X. Palenie tytoniu i picie alkoholu w pracy (52)
  • XI. Telepraca (55)
  • XII. Praca tymczasowa (58)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (63)
  • I. Wypadek przy pracy (63)
  • II. Wypadek w drodze (75)
  • III. Szkolenia bhp (77)
  • IV. Profilaktyczne badania lekarskie (84)
  • V. Ergonomia stanowiska pracy (91)
  • VI. Bezpieczeństwo techniczne (98)
  • VI. Ręczne prace transpsortowe (100)
  • VII. Ocena ryzyka zawodowego (109)
  • VIII. Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (114)
  • IX. Środki ochrony indywidualnej (117)
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna (121)
  • I. Obowiązki w zakresie pierwszej pomocy aspekty prawne (1121)
  • II. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (124)
  • III. Wybrane stany nagłe (150)
  • IV. Urazy (155)
  • V. Obrażenia wywołane czynnikami zewnętrznymi (164)
  • VI. Inne stany nagłe (170)
 • Ochrona przeciwpożarowa (172)
  • I. Ochrona przeciwpożarowa w firmie podstawowe informacje (172)
  • II. Podręczny sprzęt gaśniczy instalacje przeciwpożarowe (174)
  • III. Zasady ewakuacji (183)
 • Bibliografia (190)