BHP w ENERGETYCE. Poradnik dla każdej firmy

prof. dr hab. Ryszard Paluch, doc. dr inż. Jan Strojny, dr inż. Bronisława Gniewek-Grzybczyk, dr inż. Mariusz Łaciak, dr med. Ryszard Szozda, dr inż. Iwona Romanowska-Słomka, dr inż. Adam Słomka, dr inż. Jan Strzałka, mgr inż. Jan Krupa, mgr inż. Józef Ślęzak, mgr Wiesław Langer, mgr Wojciech Rutkowski, inż. Krzysztof Schmidt, "TARBONUS" Spółka z o.o., Tarnobrzeg, 1991, ISBN 978-83-7394-152-6

 • Spis treści (3)
 • Słowo wstępne (17)

I. Skutki niedoceniania ryzyka

 • Wypadki i choroby zawodowe - obraz statystyczny (23)
  • Wypadki przy pracy (23)
   • Okoliczności i przyczyny wybranych wypadków (24)
    • Wypadek w stycznikowni S 11 a (24)
    • Wypadek w rozdzielni 6 kV/04 kV (24)
    • Wypadek w rozdzielni 110 kV (27)
    • Wypadek przy modernizacji kotła w Elektrociepłowni (33)
   • Choroby zawodowe (35)
 • Wypadki i choroby zawodowe - Ustalenia powypadkowe - Świadczenia (39)
  • Wypadki przy pracy (39)
   • Nagłość zdarzenia (39)
   • Zewnętrzna przyczyna zdarzenia (40)
   • Uraz lub śmierć (40)
   • Związek z pracą (41)
  • Rodzaje wypadków przy pracy (43)
  • Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy (44)
   • Działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (44)
   • Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym (45)
   • Powiadomienie inspektora pracy i prokuratora (45)
   • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (46)
   • Oględziny miejsca wypadku (49)
   • Wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego w wypadku (50)
   • Zebranie informacji od świadków wypadku (50)
   • Zasięganie dodatkowych opinii (50)
   • Sporządzenie dokumentacji powypadkowej (51)
  • Wypadek na terenie innego zakładu (52)
  • Odmowa zbadania wypadku (53)
  • Rejestr wypadków przy pracy (53)
  • Statystyczna karta wypadku przy pracy (54)
  • Wnioski powypadkowe (54)
  • Wypadki niepracownicze (55)
  • Postępowanie dotyczące chorób zawodowych (55)
   • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (56)
   • Rozpoznanie choroby zawodowej (57)
   • Stwierdzenie choroby zawodowej (57)
  • Obowiązki pracodawcy związane z chorobami zawodowymi (58)
  • Analiza wypadków przy pracy i chorób zawodowych (59)
  • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (62)
   • Postępowanie w zakresie ustalenia prawa do świadczeń powypadkowych (69)
   • Pozbawienie poszkodowanego świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego (71)
   • Świadczenia na podstawie prawa cywilnego (73)
  • Zróżnicowana składka wypadkowa dla pracodawców (75)
  • Kategorie ryzyka dla danej działalności (76)
  • Wypadki w drodze do pracy i z pracy (77)
  • Wypadki lub choroby powstałe w szczególnych okolicznościach (80)
 • Zarządzanie ryzykiem w energetyce (83)
  • Zagrożenie a ryzyko (83)
   • Miary ryzyka (84)
   • Kryteria akceptacji ryzyka (84)
   • Ryzyko procesowe i zawodowe (85)
   • Ryzyko na stanowiskach pracy (88)
    • Cele oceny ryzyka zawodowego (88)
    • Kiedy wykonywać ocenę ryzyka zawodowego (88)
    • Schemat algorytmu oceny ryzyka zawodowego (89)
    • Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego (89)
    • Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego (90)
    • Informowanie o ryzyku zawodowym pracowników (90)
    • Informowanie o ryzyku zawodowym pracowników (90)
    • Przykład zastosowania analizy drzewa zdarzeń ETA (91)
   • Ryzyko zawodowe przy narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne (92)
   • Ryzyko zawodowe przy narażeniu na szkodliwe czynniki chemiczne (95)
   • Ocena ryzyka zawodowego - przykłady (98)
    • Operator wózków widłowych (98)
    • Operator stacji uzdatniania wody (103)
    • Operator przenośników taśmowych (107)
    • Palacz kotła na paliwo stałe (110)
    • Elektromonter linii napowietrznych (113)
    • Obchodowy sieci i węzłów cieplnych (118)
    • Operator akumulatorni (121)
    • Mechanik obchodowy w elektrowni (124)
    • Konserwator sieci gazowej w ADM (127)
    • Monter gazociągów - spawacz (131)
    • Monter stacji gazowych (136)
 • Przepisy, normy i literatura fachowa (139)

II. Człowiek i środowisko pracy

 • Czynniki Szkodliwe w środowisku pracy (145)
  • Czynniki fizyczne (145)
   • Środowisko cieplne (145)
    • Działanie obniżonej temperatury otoczenia na organizm (146)
    • Działanie podwyższonej temperatury na organizm (148)
   • Pyły (149)
    • Klasyfikacja pyłów w zależności od ich działania (150)
    • Ocena narażenia na pyły przemysłowe (151)
   • Hałas (152)
    • Stan narażenia i źródła hałasu w środowisku (153)
    • Skutki działania hałasu na organizm człowieka (154)
    • Hałas infradźwiękowy (154)
    • Hałas ultradźwiękowy (155)
    • Sposoby ograniczenia ekspozycji na wszystkie rodzaje hałasu (156)
   • Drgania mechaniczne (wibracja) (156)
    • Źródła zawodowego narażenia na wibracje (158)
   • Pola elektromagnetyczne (159)
   • Promieniowanie (162)
    • Promieniowanie jonizujące (162)
    • Źródła promieniowania jonizującego (162)
    • Promieniowanie optyczne (164)
    • Promieniowanie podczerwone (164)
    • Promieniowanie nadfioletowe (164)
  • Czynniki chemiczne (166)
   • Tlenek węgla (166)
    • Mechanizm działania toksycznego (166)
   • Dwutlenek węgla (168)
    • Mechanizm działania toksycznego (168)
   • Rozpuszczalniki (168)
    • Mechanizm działania toksycznego (168)
   • Ropa naftowa i produkty jej destylacji (169)
   • Gaz ziemny (170)
   • Dwutlenek siarki (171)
   • Substancje rakotwórcze (172)
    • Szacowanie ryzyka (173)
    • Choroby zawodowe (174)
    • Profilaktyka (175)
   • Czynniki biologiczne (175)
    • Mechanizm działania toksycznego (175)
    • Sposoby ograniczenia narażenia zawodowego i choroby zawodowe (176)
   • Czynniki psychofizyczne (177)
    • Zdrowotne skutki stresu (179)
    • Zwalczanie stresu związanego z pracą (180)
    • Monotonia pracy (180)
    • Monotypia (180)
    • Mobing (180)
   • Szkodliwości a choroby zawodowe (181)
    • Epidemiologia chorób zawodowych (182)
    • Wykaz chorób zawodowych (182)
    • Zasady stwierdzania chorób zawodowych (183)
    • Ogólne zasady profilaktyki chorób zawodowych (184)
 • Ergonomia - ograniczenia i możliwości człowieka (187)
  • Miejsce pracy (187)
   • Przestrzeń pracy (188)
    • Wysokość robocza (190)
    • Pochylona powierzchnia pracy (191)
    • Poziome pole pracy (191)
    • Miejsce dla nóg (192)
    • Siedzisko (193)
   • Rodzaje miejsc pracy (197)
    • Siedzące miejsca pracy (197)
    • Stojące miejsca pracy (198)
    • Siedząco-stojące miejsca pracy (199)
  • Postawa ciała (200)
   • Zalecenia ergonomiczne (200)
    • Postawa głowy i optymalny kierunek patrzenia (203)
  • Stanowisko komputerowe i oświetlenie miejsca pracy (203)
   • Praca na stanowisku z komputerem (203)
    • Zalecana postawa ciała (204)
    • Organizacja przestrzeni roboczej na stanowisku komputerowym (204)
    • Organizacja przestrzeni roboczej na stanowisku komputerowym (203)
    • Wymagania i zalecenia dotyczące pracy z komputerami (206)
    • Komputer w przemyśle (206)
   • Oświetlenie miejsca pracy (207)
    • Źródła światła (207)
    • Wymagania fizjologiczne (208)
    • Oświetlenie na stanowisku komputerowym (210)
  • Obciążenie pracą fizyczną (211)
   • Praca elektromonterów na słupach (211)
   • Ręczne przemieszczanie materiałów (212)
    • Podnoszenie ciężarów (2112)
    • Pchanie i ciągnięcie (215)
    • Składowanie przedmiotów (216)
   • Ocena obciążenia pracą fizyczną na podstawie wydatku energetycznego (216)
  • Narzędzia ręczne (220)
   • Przyczyny dolegliwości (220)
   • Dolegliwości (221)
   • Naturalna pozycja nadgarstka (221)
   • Zalecenia (222)
  • Urządzenia sygnalizacyjne (224)
   • Projektowanie i dobór urządzeń sygnalizacyjnych (224)
    • Rodzaje informacji (224)
    • Wskaźniki świetlne (225)
    • Urządzenia akustyczne (228)
    • Informacje statyczne (228)
   • Lokalizacja i rozmieszczenie urządzeń sygnalizacyjnych (228)
  • Urządzenia sterownicze (230)
   • Wybór urządzenia (230)
    • Rozróżnialność urządzeń (230)
    • Stereotyp ruchowy (231)
   • Lokalizacja i rozmieszczenie (231)
  • Praca nocna i zmianowość (232)
   • Systemy zmianowe (234)
   • Zalecenia dotyczące pracy nocnej (235)
 • Środowisko techniczne - wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia (239)
  • Transport (239)
   • Przenośniki (240)
   • Maszyny robocze (242)
   • Transport kołowy (244)
   • Transport kolejowy (246)
  • Obróbka materiałów (249)
   • Obróbka drewna (249)
   • Obróbka metali skrawaniem (253)
   • Plastyczna obróbka metali (255)
   • Obróbka tworzyw sztucznych (256)
  • Warunki bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń (258)
   • Magazynowanie materiałów i mediów (261)
   • Prace szczególnie niebezpieczne (263)
    • Praca z użyciem narzędzi ręcznych zasilanych elektrycznie (264)
    • Prace na wysokości (265)
    • Prace w zbiornikach (268)
    • Prace w wykopach i zagłębieniach (169)
    • Prace spawalnicze (271)
    • Prace remontowe i uruchomienia poremontowe (274)
  • Przepisy, normy i literatura fachowa (276)

III. Eksploatacja - Wiedzieć jak to działa

 • Eksploatacja w elektroenergetyce (285)
  • Pola elektromagnetyczne (285)
   • Źródła pól elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka (288)
   • Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki (291)
   • Środki i metody ograniczające narażenie na PEM (293)
  • Elektryczność statyczna (297)
   • Zagrożenia powodowane elektrycznością statyczną (298)
   • Zapobieganie elektryczności statycznej (303)
   • Ochrona urządzeń elektronicznych przed ładunkami elektrostatycznymi wprowadzanymi przez personel (304)
  • Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych (306)
   • Warunki pracy urządzeń elektrycznych (306)
   • Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna (308)
   • Instrukcja eksploatacji (308)
   • Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji (309)
   • Organizacja bezpiecznej pracy (310)
   • Sprzęt ochronny (315)
   • Zapobieganie zagrożeniom pożarowym (316)
  • Generatory (317)
   • Zasady budowy i działania (317)
   • Uruchomienie generatora synchronicznego (318)
   • Zasady ruchu i eksploatacji generatorów (319)
   • Przeciążenie generatora (320)
   • Odłączenie od sieci i zatrzymanie generatora (320)
  • Transformatory energetyczne (321)
   • Budowa i parametry transformatorów (322)
   • Zasady eksploatacji transformatorów energetycznych (324)
   • Oględziny, przeglądy i remonty transformatorów (324)
   • Postępowanie w przypadku awarii i zakłóceń (325)
   • Zakres badań eksploatacyjnych transformatorów energetycznych (326)
  • Stacje elektroenergetyczne (326)
   • Podział stacji ze względu na warunki eksploatacji (327)
   • Czynności łączeniowe (327)
   • Urządzenia zawierające sześciofluorek siarki SF6 (328)
  • Sieci napowietrzne (329)
   • Wymagania dotyczące montażu linii napowietrznych (331)
   • Zasady eksploatacji linii napowietrznych (332)
   • Zakres badań eksploatacyjnych linii napowietrznych (334)
  • Linie kablowe (335)
   • Zasady eksploatacji linii kablowych (336)
  • Instalacje elektryczne (336)
   • Układy sieciowe (338)
   • Zasady doboru i układania przewodów w instalacjach (339)
   • Dobór zabezpieczeń przewodów (342)
   • Wymagania dotyczące wyposażenia instalacji (343)
   • Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych (344)
  • Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej (346)
   • Zastosowanie i budowa kondensatorów elektroenergetycznych (346)
   • Zasady eksploatacji (348)
  • Elektryczne urządzenia napędowe (349)
   • Rozruch i regulacja prędkości silników asynchronicznych (351)
   • Dobór silników do warunków (353)
   • Zabezpieczenia silników (353)
   • Zasady eksploatacji silników (354)
   • Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń napędowych (355)
  • Urządzenia oświetleniowe (356)
   • Wymagania oświetleniowe (357)
  • Urządzenia elektrotermiczne (360)
   • Budowa i zasada działania wybranych urządzeń elektrotermicznych (361)
   • Urządzenia rezystancyjne (oporowe) (361)
   • Urządzenia elektrodowe (361)
   • Urządzenia łukowe (361)
   • Urządzenia indukcyjne (362)
   • Pomiary i regulacja temperatury w urządzeniach elektrotermicznych (362)
   • Zasady eksploatacji urządzeń elektrotermicznych (363)
   • Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń elektrotermicznych (363)
  • Zespoły prądotwórcze (364)
   • Ogólne zasady eksploatacji (364)
   • Uruchomienie i zatrzymywanie zespołu prądotwórczego (365)
  • Elektrofiltry (365)
   • Wymagania dotyczące instalacji (367)
   • Zasady eksploatacji (367)
  • Urządzenia prostownikowe i akumulatory (368)
   • Rodzaje i charakterystyka akumulatorów (370)
   • Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorów (372)
   • Oględziny i przeglądy urządzeń prostownikowych i akumulatorów (374)
   • Ocena wyników pomiarów urządzeń prostownikowych i akumulatorów (374)
  • Urządzenia energoelektroniczne (375)
   • Budowa i właściwości urządzeń energoelektronicznych (376)
   • Zabezpieczenia przetężeniowe i ziemnozwarciowe urządzeń energoelektronicznych (377)
   • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach energoelektronicznych (378)
   • Zasady eksploatacji urządzeń energoelektronicznych (379)
   • Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń energoelektronicznych (381)
   • Zakres badań eksploatacyjnych urządzeń energoelektronicznych (381)
  • Urządzenia spawalnicze (382)
  • Zasady eksploatacji spawarek i zgrzewarek (382)
 • Zasady stosowania urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem (384)
  • Klasyfikacja przestrzeni i stref zagrożenia (384)
  • Zasady budowy i doboru urządzeń elektrycznych do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem (385)
  • Zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych w warunkach zagrożenia wybuchowego (387)
 • Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa (387)
  • Rodzaje i charakterystyka przepięć (387)
  • Zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych (388)
  • Zasady ochrony przeciwprzepięciowej (389)
 • Ochrona przeciwporażeniowa (393)
  • Działanie prądu elektrycznego na człowieka (393)
  • Zagrożenia porażeniowe i statystyka porażeń prądem (394)
  • Organizacyjne środki ochrony przeciwporażeniowej (394)
  • Techniczne środki ochron przeciwporażeniowej (395)
   • Stan prawny w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (395)
   • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu do 1 kV (395)
   • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV (401)
  • Wpływ badań eksploatacyjnych na poziom bezpieczeństwa (404)
 • Udzielanie pomocy przedlekarskiej (405)
 • Eksploatacja w energetyce cieplnej (409)
  • Podstawowe pojęcia (409)
  • Obowiązki osób odpowiadających za organizację, nadzór oraz eksploatację urządzeń (410)
  • Ogólne postanowienia bhp (412)
  • Instrukcje eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych (413)
  • Bezpieczna obsługa urządzeń cieplno-mechanicznych (418)
  • Kotłownie - wymagania budowlane i techniczne (418)
   • Zagrożenia na stanowisku obsługującego kocioł (420)
   • Warunki bezpiecznej eksploatacji kotłów (420)
   • Obsługa sieci cieplnych (422)
   • Obsługa turbin parowych (422)
   • Obsługa pomp, wentylatorów, dmuchaw i sprężarek (423)
   • Urządzenia do rozładunku, transportu i składowania paliw (424)
   • Składowisko węgla (425)
   • Rozładunek węgla (426)
  • Zakresy odpowiedzialności przy eksploatacji i remontach urządzeń (427)
   • Zakres dopuszczalnego łączenia funkcji przy organizacji prac na polecenie (431)
   • Prace bez polecenia (432)
   • Prace na polecenie ustne (434)
   • Dopuszczenie do pracy (434)
   • Zakończenie pracy (435)
  • Prace na polecenie pisemne (435)
   • Prace w warunkach szczególnego zagrożenia (435)
   • Wydawanie poleceń pisemnych na pracy (437)
  • Przygotowanie miejsca pracy (442)
   • Ogólne zasady przygotowania miejsc pracy (442)
   • Przygotowanie miejsca pracy na urządzeniach cieplno-mechanicznych oraz hydrotechnicznych (444)
   • Zasady przygotowania miejsca pracy w zbiornikach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych (445)
   • Zasady przygotowania miejsca pracy w kanałach i studzienkach (446)
   • Przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach pomocniczych oraz nawęglania (447)
   • Wykonywanie pracy (447)
   • Przerwy w pracy (450)
   • Zakończenie pracy (451)
  • Organizacja prac wykonywanych przez pracowników obcych przedsiębiorstw (451)
  • Postępowanie z substancjami chemicznymi oraz preparatami chemicznymi (452)
   • Działanie substancji oraz preparatów chemicznych (453)
   • Środki chemiczne używane w procesie oczyszczania i korekty wód (454)
  • Laboratoria chemiczne (455)
   • Urządzenia i organizacja laboratorium (455)
   • Wymagania bhp (456)
   • Przechowywanie i postępowanie z substancjami toksycznymi i bardzo toksycznymi (457)
   • Warunki bezpiecznego poboru próbek wody i pary do analizy chemicznej (458)
   • Warunki bezpiecznego poboru próbek i wykonywania analiz gazów (459)
 • Bezpieczna eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych (461)
  • Gazy stosowane w przemyśle (461)
   • Właściwości palne i wybuchowe gazów (461)
   • Gazy przemysłowe (463)
   • Składniki paliw gazowych i ich właściwości toksyczne (466)
  • Eksploatacja urządzeń gazowych (469)
   • Ogólne wymogi eksploatacyjne urządzeń gazowych (469)
   • Instalacje i urządzenia gazowe (469)
  • Sieci gazowe (472)
   • Układy zasilania gazem zakładów przemysłowych (473)
   • Przewody wewnętrzne gazowych sieci przemysłowych (474)
   • Organizacja i ogólne zasady prowadzenia prac gazoniebezpiecznych (475)
  • BHP przy budowie i eksploatacji sieci gazowych (478)
   • Roboty ziemne (478)
   • Eksploatacja sieci gazowych i przyłączy (479)
   • Przyjęcie sieci gazowych do eksploatacji (480)
   • Przeprowadzanie prac na stacjach gazowych (481)
    • Budowa stacji gazowych (481)
    • Eksploatacja stacji gazowych (483)
    • Prace gazoniebezpieczne w nawanialniach (485)
    • Prace gazoniebezpieczne w tłoczni gazu (486)
   • Podłączanie nowo wykonanych gazociągów oraz przyłączy domowych (487)
    • Przyłącza gazowe (488)
    • Wymagania kwalifikacyjne pracowników (489)
    • Usuwanie awarii sieci gazowej (490)
    • Stan sieci gazowej (491)
    • Kontrola sieci (492)
   • Metody rehabilitacji technicznej gazociągów (494)
    • Przykład awarii i wybuchu gazu (497)
    • Prawdopodobna przyczyna wybuchu i zapalenia się gazu (498)
  • Zagrożenia pożarowe i wybuchowe, szczególnie w gazownictwie (499)
   • Warunki tworzenia się mieszanin wybuchowych (499)
    • Inicjacja wybuchowa (502)
    • Wybuch i jego parametry (505)
    • Zagrożenie w pomieszczeniu kuchennym (507)
   • Strefy zagrożenia wybuchem i zasady ich wyznaczania (508)
    • Wentylacja jako jeden z głównych systemów bezpieczeństwa w gazownictwie (509)
    • Wentylacja w kotłowniach gazowych (512)
    • Ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed wybuchem (514)
    • Wymagania budowlane (515)
  • Piece przemysłowe - obsługa i kontrola (516)
   • Zasady obsługi pieców (519)
   • Palniki gazowe (520)
   • Prawidłowa obsługa palników gazowych (524)
  • Eksploatacja pieców grzewczych (526)
   • Wybuchy w urządzeniach piecowych (530)
  • Uruchamianie pieców (533)
   • Szkolenie załogi (534)
 • Ochrona środowiska w energetyce (535)
  • Struktura zużycia energii (535)
  • Elektrownie jako emitory zanieczyszczeń (535)
  • Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń (537)
  • Ochrona wód (537)
  • Urządzenia energetyczne emitujące hałas (540)
  • Odpady paleniskowe (544)
  • Właściwości odpadów paleniskowych (545)
  • Wpływ składowisk odpadów paleniskowych na zanieczyszczenie atmosfery (546)
  • Szkodliwość odpadów dla zdrowia (546)
  • Odpady z półsuchej instalacji odsiarczania spalin (IOS) (547)
  • Ochrona terenu (547)
 • Przepisy, normy i literatura fachowa (548)

IV. System ochrony pracy i jego instytucje

 • Polski system ochrony pracy (555)
  • Podstawy prawne ochrony pracy (555)
  • System ochrony pracy (556)
   • Wykaz głównych środków prawnych organów PIP (559)
  • Odpowiedzialność w razie nieprzestrzegania (naruszenia) przepisów prawa pracy (562)
   • Odpowiedzialność porządkowa pracowników (562)
   • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowników (562)
   • Odpowiedzialność karna (565)
 • Instytucje zakładowego systemu ochrony pracy (567)
  • Dozór pracodawcy nad warunkami pracy (567)
   • Osoby kierujące pracownikami (570)
 • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (570)
  • Jak kontrolować stan warunków pracy (571)
  • Działalność w zespołach powypadkowych (572)
   • Znaczenie cech osobowości (573)
  • Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy (573)
  • Działalność związków zawodowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (575)
  • Społeczna inspekcja pracy (577)
 • Przepisy, normy i literatura fachowa (579)

V. Systemowe eliminowanie zagrożeń

 • Projektowanie i budowa obiektów energetycznych (583)
 • Profilaktyka organizacyjna i medyczna (591)
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (591)
   • Certyfikaty na SZ BHP (593)
   • Zakładowa polityka bhp (594)
    • Planowanie (594)
    • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego (595)
    • Przegląd wykonywany przez kierownictwo i ciągłe doskonalenie (599)
    • Obowiązki pracodawcy (600)
    • Obowiązki pracowników (601)
   • Znaczenie kosztów w polityce bhp (601)
    • Metody oceny ryzyka (605)
    • Wstępna Analiza Zagrożeń - PHA (Preliminary Hazard Analysis) (605)
    • Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002) (607)
    • Wskaźnik Ryzyka - RISK SCORE (609)
    • Graf Ryzyka (611)
    • Ocena ryzyka zawodowego dla czynników mierzalnych (wg normy PN-N-18002) (612)
    • Jak wybierać metody oceny ryzyka (613)
  • Szkolenie zawodowe i szkolenie bhp (615)
   • Kwalifikacje energetyczne (615)
   • Szkolenia bhp (620)
    • Szkolenie wstępne (621)
    • Instruktaż ogólny (621)
    • Instruktaż stanowiskowy (621)
    • Szkolenie okresowe (622)
    • Adaptacja programów ramowych do potrzeb zakładowych (624)
   • Profilaktyczne badania lekarskie (624)
    • Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych (625)
    • Odwołania od orzeczenia lekarskiego (626)
    • Zakres badań profilaktycznych (626)
   • Charakterystyka stanowiska pracy warunkiem dobrej profilaktyki (629)
    • Częstotliwość dokonywania badań i pomiarów (629)
    • Tryb dokonywania badań i pomiarów (630)
    • Sposób rejestrowania i przechowywania wyników badań i pomiarów (630)
   • Informacja o właściwościach substancji chemicznych (633)
    • Karty charakterystyki (633)
   • Substancje i preparaty o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (635)
    • Obowiązki pracodawcy (635)
    • Sposób rejestracji czynników rakotwórczych (635)
    • Obowiązek informowanie i szkolenia pracowników (636)
    • Kontrola warunków pracy (636)
    • Badanie stanu zdrowia pracowników (637)
   • Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (646)
   • Wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (646)
  • Odzież ochronna i robocza. Środki ochrony indywidualnej (648)
   • Zasady doboru odzieży i sprzętu (648)
 • Rozwiązania techniczne jako forma profilaktyki (659)
  • Obiekty budowlane (659)
   • Wymagania dla obiektów budowlanych. Usytuowanie, wzajemne powiązania, ciągi komunikacyjne (659)
   • Pomieszczenia pracy (660)
   • Sprawdzanie stanu budynków (663)
  • Wymagania dla pomieszczeń pracy (664)
   • Wentylacja (664)
   • Ogrzewanie (666)
   • Oświetlenie (667)
  • Barwy i znaki bezpieczeństwa (668)
  • Maszyny, urządzenia i narzędzia. Certyfikaty i świadectwa producentów (671)
  • Ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed wybuchem (rozwiązania konstrukcyjne) (672)
   • Ochrona przeciwpożarowa (672)
   • Gaśnice (675)
   • Zasady wyposażania obiektów w stałe urządzenia gaśnicze (675)
   • Rodzaje obiektów, w których wymagany jest system sygnalizacji pożarowej (675)
   • Ochrona przed wybuchem (676)
 • Zróżnicowana składka wypadkowa - motywacja do poprawy bezpieczeństwa (679)
  • Obliczanie składki na ubezpieczenie wypadkowe (679)
   • Stopa procentowa składki dla grup działalności (679)
   • Zasady ustalania kategorii ryzyka dla firmy (683)
   • Zasady wyznaczania wskaźnika korygującego (685)
  • Symulacja wpływu statystyki wypadkowej na wysokość składki (686)
   • Prognoza składki dla branży (686)
   • Składka dla elektrociepłowni (687)
   • Konsekwencje finansowe (689)
  • Przepisy, normy i literatura fachowa (690)
 • Wykaz rycin (693)
 • Wykaz tabel (697)
 • Skorowidz (701)