Autor: Rączkowski Bogdan, wydanie VIII - stan prawny na dzień 1 lutego 2010 r., ISBN 978-83-7426-661-1

Publikacja zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako podręcznik do programu nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Wprowadzenie (19)
Zakres obowiązków i uprawnień pracodawców, pracowników oraz osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (20)

 • Obowiązki pracodawcy
 • Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Uprawnienia pracodawcy
 • obowiązki pracownika
 • Uprawnienia pracownika
 • Obowiązki kierownika komórki organizacyjnej

1. Nadzór nad warunkami pracy (33)

 • Nadzór nad warunkami pracy
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Zadania Państwowej Inspekcji Pracy
  • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
 • Karanie winnych wykroczeń przeciwko prawom pracownika
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
  • Zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Urząd Dozoru Technicznego
  • Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego
  • Uprawnienia pracowników Urzędu Dozoru Technicznego
 • Związki zawodowe
  • Zakres działania zakładowej organizacji związkowej
  • Uprawnienia związków zawodowych
  • Zakładowa organizacja związkowa
 • Społeczna Inspekcja Pracy
  • Zadania Społecznej Inspekcji Pracy
  • Uprawnienia Społecznej Inspekcji Pracy

2. Certyfikacja (57)

 • Wstęp
 • Dyrektywy nowego podejścia
 • Ocena zgodności
  • Wymagania zasadnicze
  • Certyfikacja
  • Znak zgodności
  • Deklaracja zgodności
  • Odpowiedzialność producenta
  • System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu
 • Normalizacja
  • Polskie Normy i inne dokumenty normalizacyjne
  • Certyfikat i znak zgodności z Polską Normą
  • System notyfikacji norm i aktów prawnych
  • Notyfikacja

3. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (79)

 • Obiekty budowlane
  • Podstawowe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków
  • Opiniowanie dokumentacji projektowej
  • Wymagania w stosunku do rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania
  • Utrzymanie obiektów budowlanych
   • Książka obiektu budowlanego
  • Kontrole obiektu budowlanego
 • Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne i środki higieny osobistej
  • Ogólne wymogi dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych
 • Warunki zabezpieczenia budynków przed pożarem i wybuchem
  • Odporność pożarowa budynków
  • Wymagania dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem
  • Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
  • Zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z pomieszczeń i budynków
  • Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego
  • Wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy
  • Zasady rozmieszczania sprzętu
  • Przeglądy i konserwacja
  • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
  • Zasady postępowania pracowników na wypadek powstania pożaru
 • Ochrona odgromowa
  • Klasyfikacja
  • Źródła i typy uszkodzeń obiektu
  • Typy strat
  • Ocena ryzyka
  • Budowa urządzenia piorunochronnego
  • Zakres przeglądów
  • Kolejność przeglądów
 • Pomieszczenia pracy
  • Oświetlenie
  • Wentylacja pomieszczeń pracy
  • Ogrzewanie pomieszczeń pracy
  • Normy pomieszczeń pracy
  • Inne wymogi dla pomieszczeń pracy

4. Profilaktyczna ochrona zdrowia (163)

 • Podział czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych
 • Ogólne zasady oraz metody likwidacji lub ograniczenia wpływu niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w procesie pracy
 • Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia i rakotwórczych
 • Zasady i częstotliwość
  • Czynniki szkodliwe
  • Częstość przeprowadzania badań
  • Rejestracja wyników
  • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
  • Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
 • Profilaktyczne badania lekarskie
  • Badania wstępne
  • Badania okresowe
  • Badania kontrolne
  • Służba medycyny pracy
 • Badania sanitarne
 • Badanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami
 • Badania psychologiczne
 • Posiłki profilaktyczne i napoje
  • Zasady wydawania posiłków profilaktycznych

5. Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych (195)

 • Zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi, ostrymi i wystającymi
  • Dobór typów osłon
 • Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi
  • Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych
  • Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami dolnymi do stref niebezpiecznych
  • Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych
  • Dojścia i przejścia do maszyn
  • Pomosty robocze i przejścia
  • Wymagania bezpieczeństwa i higien pracy dla drabin przenośnych
  • Teren zakładu pracy
  • Drogi w zakładzie pracy
  • Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dla dróg, przejść i dojazdów pożarowych
 • Zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym
  • Wiadomości ogólne
  • Wpływ rodzaju prądu na człowieka
  • Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
  • Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim
  • Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)
  • Ochrona przed dotykiem pośrednim
  • Organizacyjne środki ochrony przed porażeniem
  • Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie dodatkowych kwalifikacji
  • Prace wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego
  • Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
  • Zasady bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
  • Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
  • Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
 • Zagrożenie poparzeniem
 • Zagrożenia pożarowe i wybuchowe
  • Minimalne wymagania dla stanowisk pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
 • Ogólne metody zapobiegania pożarom i wybuchom
 • Ochrona zdrowia młodocianych

6. Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych (257)

 • Czynniki fizyczne
  • Hałas
   • Źródła hałasu
   • Natężenie hałasu
   • Rodzaje hałasu
   • Dopuszczalne wartości hałasu
   • Ochrona zdrowia młodocianych
   • Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet
   • Hałas infradźwiękowy
   • Ochrona zdrowia młodocianych
   • Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet
   • Hałas ultradźwiękowy
   • Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet
   • Ochrona zdrowia młodocianych
   • Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas i drgania
   • Obowiązki pracodawcy w przypadku zagrożenia hałasem
   • Profilaktyka
   • Profilaktyka medyczna
  • Wibracja
   • Drgania mechaniczne
   • Zakres częstotliwości
   • Czas oddziaływania drgań na organizm człowieka
   • Kierunek oddziaływania drgań
   • Wartości normatywne
   • Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na drgania mechaniczne
   • Obowiązki pracodawcy w przypadku zagrożenia drganiami mechanicznymi
   • Ochrona zdrowia młodocianych
   • Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet
   • Oddziaływanie wibracji na organizm
   • Profilaktyka medyczna
   • Działania profilaktyczne
  • Mikroklimat - środowisko termiczne
   • Mikroklimat gorący
   • Ochrona zdrowia młodocianych
   • Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet
   • Mikroklimat zimny
   • Ochrona zdrowia młodocianych
   • Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet
   • Oddziaływanie mikroklimatu na organizm
   • Aklimatyzacja
   • Ochrona zdrowia młodocianych
   • Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet
   • Profilaktyka medyczna
  • Promieniowanie widzialne
   • Narażenie pracowników
   • Ochrona zdrowia młodocianych
   • Profilaktyka medyczna
  • Promieniowanie podczerwone
   • Narażenie pracowników
   • Ochrona zdrowia młodocianych
   • Ochrona przed promieniowaniem IR
   • Profilaktyka medyczna
  • Promieniowanie nadfioletowe
   • Oddziaływanie promieniowania UV na człowieka
   • Narażenie pracownika
   • Ochrona zdrowia młodocianych
   • Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet
   • Źródła promieniowania UV
   • Ochrona przed promieniowaniem UV
   • Profilaktyka medyczna
  • Promieniowanie elektromagnetyczne
  • Oznakowanie pól elektromagnetycznych
   • Częstotliwość pomiarów
   • Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm ludzki
   • Ochrona przed nadmiernym promieniowaniem
   • Ochrona zdrowia młodocianych
   • Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet
   • Profilaktyka medyczna
  • Promieniowanie jonizujące
   • Wpływ promieniowania jonizującego na człowieka
   • Narażenie zawodowe na promieniowanie jonizujące
   • Graniczne dawki promieniowania
   • Ocena narażenia
   • Ochrona zdrowia młodocianych
   • Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet
   • Źródła promieniowania jonizującego
   • System ochrony radiologicznej 
   • Ewidencja otrzymanych przez pracownika dawek promieniowania
   • Warunki bezpiecznej pracy
   • Szkolenie pracowników w zakresie bhp
   • Zabezpieczenie pracowników przed promieniowaniem jonizującym
   • Profilaktyka medyczna
  • Promieniowanie laserowe
   • Klasy laserów
   • Zagrożenia przy pracy z laserem
   • Ochrona przed promieniowaniem laserowym
   • Profilaktyka medyczna
  • Pyły przemysłowe w środowisku pracy
   • Oddziaływanie pyłów na organizm ludzki
   • Ocena narażenia na pył przemysłowy
   • Ochrona zdrowia młodocianych
   • Ochrona przed nadmiernym pyleniem
   • Profilaktyka medyczna
   • Pyły azbestu
   • Użytkowanie wyrobów azbestowych
   • Usuwanie lub naprawa wyrobów zawierających azbest
   • Zabezpieczenie po zakończeniu prac wyrobów zawierających azbest
   • Pakowanie, transport i składowanie
   • Podstawowe obowiązki pracodawcy
   • Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej
   • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
   • Książeczka badań profilaktycznych i okresowe badania lekarskie pracowników narażonych na działanie azbestu
   • Oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest
  • Szkodliwe czynniki chemiczne
   • Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
   • Ochrona zdrowia młodocianych przy pracach w narażeniu na czynniki chemiczne
   • Prace szczególnie uciążliwe ub szkodliwe dla zdrowia kobiet w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych
   • Ocena narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki chemiczne
   • Profilaktyka
   • Profilaktyka medyczna
  • Czynniki biologiczne
   • Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych
   • Obowiązki pracodawcy
   • Ocena ryzyka zawodowego
   • Profilaktyka
   • Szkolenie pracowników w zakresie bhp
   • Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych
   • Ochrona pracy młodocianych
   • Prace szczególnie uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia kobiet
   • Profilaktyka medyczna
  • Czynniki psychofizyczne
   • Obciążenie fizyczne
    • Ocena obciążenia pracą fizyczną na podstawie wydatku energetycznego
    • Podnoszenie i dźwiganie ciężarów
    • Normy transportu ręcznego dla dorosłych
    • Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych
   • Obciążenie psychiczne
    • Ochrona pracy młodocianych
    • Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet
    • Profilaktyka lekarska

7. Ergonomia. Problemy techniczne i organizacyjne (395)

 • Podstawy współczesnej ergonomii
  • Podstawowe pojęcia. Przedmiot i zadania ergonomii
 • Główne kierunki działania ergonomii
 • Układ człowiek - praca
 • Elementy informacyjne i sterownicze
  • Urządzenia sygnalizacyjne
  • Urządzenia sterownicze
 • Ogólne wymagania dla stanowisk pracy
 • Organizacja stanowisk pracy
 • Fizjologiczny aspekt procesu pracy
 • Postawa przy pracy
 • Organizacja stanowiska pracy z komputerem
 • Obowiązki pracodawcy

8. Prace szczególnie niebezpieczne (421)

 • Wstęp
 • Prace w zbiornikach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w zbiornikach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
 • Prace poniżej poziomu gruntu
  • Instalacje podziemne
  • Kanały ściekowe i studzienki
   • Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w kanałach
   • Prowadzenie prac w kanałach i studzienkach
   • Zabezpieczenie prac w kanałach i studzienkach
   • Stosowanie środków ochrony i zabezpieczeń
  • Oczyszczalnie ścieków
   • Kraty
   • Przepompownie ścieków
   • Komory fermentacyjne otwarte
  • Roboty ziemne
   • Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów
   • Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką)
   • Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet
   • Ochrona pracy młodocianych
  • Roboty budowlane. Prace na wysokości
   • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
   • Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych
   • Zagospodarowanie terenu budowy
   • Praca na wysokości
    • Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach na wysokości
    • Rusztowania budowlane
    • Podstawowe wymagania bezpieczeństwa przy pracy na rusztowaniach
    • Tymczasowa praca na wysokości
    • Roboty murowe i tynkowe
    • Roboty dekarskie i izolacyjne
    • Roboty malarskie
    • Roboty ciesielskie
    • Roboty zbrojarskie i betoniarskie
    • Roboty montażowe konstrukcji stalowych
    • Roboty rozbiórkowe
    • Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych
    • Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części
    • Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet
    • Ochrona pracy młodocianych
    • Profilaktyka lekarska
  • Prace spawalnicze
   • Spawanie gazowe
    • Pomieszczenie spawalni
    • Węże do gazów
    • Palniki do spawania i cięcia
    • Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
    • Magazynowanie gazów palnych
    • Magazynowanie gazów płynnych
    • Gazy utleniające
    • Oznakowanie butli z gazami
    • Znakowanie butli
    • Wytwornice acetylenowe
    • Zasady bezpiecznej pracy z wytwornicami acetylenowymi
    • Wymagania bhp dla acetylenowni
   • Spawanie łukiem elektrycznym
    • Podstawowe procesy spawania łukowego
    • Wpływ czynników szkodliwych i uciążliwych
    • Profilaktyka
    • Zasady bezpiecznej eksploatacji spawarek elektrycznych
    • Prace wewnątrz zbiorników
    • Uprawnienia spawaczy
    • Kwalifikacje spawaczy
   • Ochrona pracy młodocianych
   • Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet
   • Profilaktyka lekarska
  • Zabezpieczenie przeciwpożarowe procesów spawalniczych
   • Dokumentowanie prac spawalniczych
  • Transport materiałów niebezpiecznych
   • Klasy materiałów niebezpiecznych
   • Materiały zagrażające środowisku
   • Wyposażenie i oznakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
   • Oznakowanie pojazdu
   • Warunki dopuszczenia pojazdu do przewozu
   • Osoby uczestniczące w przewozie
   • Nadzór i kontrola
   • Załadunek, rozładunek i manipulowanie ładunkiem
   • Dokumenty wymagane przy przewozie
   • Opakowania materiałów niebezpiecznych
   • Rodzaje opakowań
  • Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach pracujących pod ciśnieniem
   • Kwalifikacje osób wytwarzających, obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne
   • Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji
   • Eksploatacja urządzeń ciśnieniowych
   • Kotłownie
    • Stanowisko robocze
  • Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych
   • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach z użyciem materiałów niebezpiecznych
   • Znaki i sygnały bezpieczeństwa
    • Definicje
    • Podstawowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa
    • Wymagania dotyczące stosowania znaków bezpieczeństwa
    • Wymagania dotyczące oznaczania przeszkód, niebezpiecznych miejsc i dróg
    • Wymagania dotyczące sygnałów świetlnych
    • Wymagania dotyczące sygnałów dźwiękowych
    • Wymagania dotyczące stosowania komunikatów słownych
    • Wymagania dotyczące stosowania sygnałów ręcznych
 • Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne
  • System REACH
  • Udzielanie zezwoleń
  • Podstawowe wymagania dotyczące zasad klasyfikacji
 • Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego
  • Sposób sporządzania karty charakterystyki
 • Kryteria i sposoby klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
 • Preparaty niebezpieczne
  • Ocena zagrożeń dla zdrowia człowieka
  • Klasyfikacja preparatów na podstawie zawartości niebezpiecznych składników
  • Metody oceny zagrożeń dla zdrowia człowieka
  • Klasyfikacja na podstawie właściwości fizykochemicznych
  • Klasyfikacja na podstawie toksyczności
  • Klasyfikacja na podstawie analizy skutków specyficznych dla zdrowia człowieka
  • Klasyfikacja na podstawie analizy skutków oddziaływania na środowisko
  • Dodatkowe zwroty wskazujące szczególny rodzaj zagrożenia dla ludzi lub środowiska stwarzanego przez środki ochrony roślin, ich numery oraz kryteria stosowania
  • Kryteria doboru dodatkowych zwrotów określających warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin
 • Oznakowanie opakowań substancji i preparatów niebezpiecznych
 • Wykaz substancji niebezpiecznych
  • Substancje istniejące
 • Inspektor ds. Substancji i Preparatów Chemicznych
  • Ocena ryzyka dla zdrowia ludzi i dla środowiska - stwarzanego przez substancje chemiczne
 • System GHS (Globally Harmonized System)
  • Terminy obowiązywania przepisów GHS
  • Kryteria i sposoby klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych (GHS)
  • Zagrożenia fizyczne
   • Materiały wybuchowe
   • Gazy łatwopalne
   • Wyroby aerozolowe łatwopalne
   • Gazy utleniające
   • Gazy pod ciśnieniem
   • Substancje ciekłe łatwopalne
   • Substancje stałe łatwopalne
   • Substancje i mieszaniny samoreaktywne
   • Substancje ciekłe piroforyczne
   • Substancje stałe piroforyczne
   • Substancje i mieszaniny samonagrzewające się
   • Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne
   • Substancje ciekłe utleniające
   • Substancje stałe utleniające
   • Nadtlenki organiczne
   • Substancje powodujące korozję metali
  • Zagrożenia dla zdrowia
   • Toksyczność ostra
   • Działania żrące/drażniące na skórę
   • Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
   • Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
   • Działania mutagenne na komórki rozrodcze
   • Rakotwórczość
   • Działanie szkodliwe na rozrodczość
   • Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe
   • Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie
   • Zagrożenie spowodowane aspiracją
  • Zagrożenia dla środowiska
   • Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
   • Oznakowanie opakowań substancji i mieszanin chemicznych
   • Wymiary i wygląd elementów etykiety
   • Szczególne zasady dotyczące oznakowania opakowań zewnętrznych, opakowań wewnętrznych i opakowań jednostkowych
 • Czynniki rakotwórcze i mutagenne
  • Badania i pomiary czynników rakotwórczych
  • Środki zapobiegawcze
  • Szkolenie
  • Opieka lekarska
  • Rejestracja czynników rakotwórczych
  • Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
  • Wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - wyciąg

9. Maszyny i inne urządzenia techniczne (659)

 • Maszyny i inne urządzenia techniczne
  • Wymagania ogólne
  • Układy sterowania
  • Elementy maszyny
  • Osłony i urządzenia ochronne
  • Zasilanie
  • Czynniki niebezpieczne i szkodliwe
  • Informacje dodatkowe
  • Instrukcje
  • Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące niektórych rodzajów maszyn
   • Maszyny przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi
   • Maszyny przenośne
  • Procedury oceny zgodności
   • Badanie typu WE
   • Pełne zapewnienie jakości
   • Dokumentacja techniczna maszyny
   • Kategorie maszyn, do których ma zastosowanie jedna z procedur oceny zgodności
  • Podstawowe zagrożenia w trakcie użytkowania maszyn
  • Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
   • Wymagania dotyczące użytkowania maszyn
  • Minimalne wymagania dotyczące maszyn
   • Elementy sterownicze
   • Uruchomienie i zatrzymanie maszyny
   • Ochrona przed zagrożeniami
   • Konserwacja maszyn
   • Zabezpieczenia maszyn, konstrukcje ochronne maszyn
   • Kontrola maszyn
   • Współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn
  • Ogólne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń
   • Elementy sterownicze maszyn i urządzeń produkcyjnych
   • Siedziska do maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • Maszyny i urządzenia do obróbki drewna
  • Wykaz maszyn do obróbki drewna, dla których jest wymagany udział jednostki notyfikowanej w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodności
   • Wymagania ogólne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Pilarki tarczowe
  • Pilarki taśmowe
  • Strugarki wyrówniarki i grubiarki
  • Frezarki
  • Pilarki ramowe (traki) pionowe
 • Obrabiarki do metali
  • Tokarki
  • Frezarki
  • Wiertarki
  • Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym

10. Transport wewnętrzny i magazynowanie (731)

 • Transport wewnątrzzakładowy
  • Podstawowe ogólne zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń transportowych
 • Transport ręczny
  • Podstawowe wymogi BHP przy transporcie ręcznym
  • Obowiązki pracodawcy przy organizacji prac transportowych
  • Instrukcja bezpiecznego postępowania przy przemieszczaniu przedmiotów nieporęcznych, niestabilnych itp.
  • Ocena ryzyka przy pracach transportowych
  • Rodzaje transportu ręcznego
   • Urządzenia do podnoszenia ciężarów
  • Zasady bezpieczeństwa przy przemieszczaniu ładunków z użyciem ręcznie napędzanych dźwignic
  • Urządzenia do przenoszenia ciężarów
  • Urządzenia do przewożenia ciężarów
 • Transport jezdniowy mechaniczny
  • Transport mechaniczny
  • Wymagania dotyczące użytkowania maszyn do podnoszenia ładunków
 • Transport kołowy jezdniowy
  • Wózki jezdniowe o napędzie silnikowym
  • Zagrożenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami. Sprzęt ochrony osobistej
 • Samochody ciężarowe
 • Transport dźwignicowy
  • Służba eksploatacyjna
  • Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji
  • Konserwacja urządzeń technicznych
 • Żuraw
 • Suwnice
 • Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
 • Transport za pomocą przenośników
  • Ogólne wymagania bezpieczeństwa
 • Magazynowanie
  • Wyposażenie magazynu
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracy z urządzeniami magazynowymi
  • Wytyczne dotyczące magazynowania towarów uwzględniające bezpieczeństwo pożarowe

11. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (787)

 • Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia BHP
  • Obowiązki pracownika w zakresie szkolenia BHP
  • Zasady szkolenia pracodawców i pracowników w zakresie BHP
 • Szkolenie wstępne
  • Instruktaż ogólny
  • Instruktaż stanowiskowy
  • Sprawdzenie wiadomości
 • Szkolenie okresowe
  • Czasokresy i formy szkolenia
  • Egzamin

12. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (805)

 • Wypadki przy pracy
 • Pojęcie wypadku przy pracy
  • Nagłość zdarzenia
  • Uraz
  • Przyczyna zewnętrzna
  • Związek z pracą
 • Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy
  • Nagłość zdarzenia
  • Przyczyna zewnętrzna
  • Związek z pracą
 • Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy
 • Rodzaje wypadków przy pracy
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
  • Obowiązki pracodawcy
  • Udzielanie pierwszej pomocy
  • Obowiązki pracownika
  • Zgłoszenie wypadku
  • Postępowanie powypadkowe
  • Czynności dokonywane przez zespół powypadkowy
 • Wypadek na terenie innego zakładu pracy
 • Protokół powypadkowy - sporządzanie
  • Zatwierdzenie protokołu powypadkowego
 • Środki profilaktyczne
 • Rejestracja wypadków przy pracy
 • Statystyczna karta wypadku przy pracy
  • Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku (Z-KW)
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności
 • Wypadki przy pracy powstałe w okresie ubezpieczenia
  • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • Wypadki lub choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach
 • Wypadki w drodze do pracy i z pracy
  • Definicje
  • Zawiadomienie o wypadku
 • Choroby zawodowe
  • Ocena narażenia zawodowego
  • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
  • Rozpoznanie choroby zawodowej
  • Procedura odwoławcza
  • Stwierdzenie choroby zawodowej
 • Choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach
 • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Wniosek o jednorazowe odszkodowanie
  • Przekazanie dokumentacji przez płatnika
  • Orzeczenie o uszczerbku na zdrowiu
 • Dochodzenie roszczeń uzupełniających na podstawie przepisów prawa cywilnego
  • Przedawnienie roszczeń
  • Zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i ich skutków

13.  Środki ochrony indywidualnej. Odzież ochronna. Odzież robocza (939)

 • Środki ochrony indywidualnej
  • Zasadnicze wymagania dla środków ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
  • Ocena zgodności oraz sposób oznakowania środków ochrony indywidualnej
  • Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej
   • Odzież i obuwie robocze
   • Pranie odzieży roboczej
  • Środki ochrony indywidualnej
   • Dobór środków ochrony indywidualnej
 • Podział środków ochrony indywidualnej
  • Odzież ochronna
   • Znakowanie
   • Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej
  • Środki ochrony kończyn dolnych
   • Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony kończyn dolnych
  • Środki ochrony kończyn górnych
   • Znakowanie
   • Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony kończyn górnych
  • Środki ochrony głowy
   • Znakowanie
   • Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony głowy
  • Środki ochrony twarzy i oczu
   • Znakowanie
   • Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony twarzy i oczu
  • Środki ochrony słuchu
   • Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony słuchu
  • Środki ochrony układu oddechowego
   • Klasyfikacja sprzętu w zależności od zasady działania
   • Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony układu oddechowego
  • Środki izolujące cały organizm
  • Środki ochrony przed upadkiem z wysokości
   • Klasyfikacja środków ochrony przed upadkiem z wysokości
   • Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony przed upadkiem z wysokości
  • Dermatologiczne środki ochrony skóry
   • Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie dermatologicznych środków ochrony skóry

14. Organizacja i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy (983)

 • Organizacja służby BHP
  • Obowiązek tworzenia służby BHP
  • Wymogi kwalifikacyjne dla pracowników służby BHP
  • Zadania służby BHP
  • Okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Inne zadania służby BHP
  • Uprawnienia służby BHP
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Wstęp
  • Polityka bezpieczeństwa pracy
  • Planowanie działań w zakresie bezpieczeństwa pracy
  • Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy
   • Struktura organizacyjna, odpowiedzialność i uprawnienia
   • Zapewnienie środków
   • Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja
   • Przepływ informacji
   • Dokumentacja
  • Zarządzanie ryzykiem zawodowym. Ocena ryzyka zawodowego
   • Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego
   • Identyfikacja zagrożeń
   • Szacowanie ryzyka (estymacja)
   • Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze
   • Monitorowanie
   • Audytowanie
   • Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze
   • Przegląd wykonywany przez kierownictwo i ciągłe doskonalenie
 • Dane statystyczne w zakresie warunków pracy
  • Sprawozdanie o warunkach pracy Z-10

15. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (1017)

 • Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Zranienia
  • Postępowanie przy zranieniu
 • Krwotoki
 • Złamania
 • Zwichnięcia
 • Urazy termiczne
  • Odparzenia
  • Odmrożenia
 • Porażenie prądem elektrycznym
 • Sztuczne oddychanie metodą usta-usta
 • Pośredni masaż serca
 • Zatrucia chemiczne

16. Dodatek (1027)

 • Wykaz ważniejszych aktów prawnych
  • Nadzór nad warunkami pracy
  • Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Maszyny i inne urządzenia techniczne
  • Eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
  • Urządzenia ciśnieniowe
  • Urządzenia transportowe
  • Profilaktyczna ochrona zdrowia
  • Substancje i preparaty chemiczne
  • Procesy pracy
  • Atomistyka
  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  • Szkolenie w zakresie BHP
  • Służba BHP
  • System oceny zgodności
  • Inne
 • Wykaz ważniejszych norm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Obiekty budowlane i pomieszczenia. Ochrona przeciwpożarowa
  • Instalacje elektroenergetyczne
  • Wentylacja. Ogrzewnictwo
  • Transport
  • Maszyny, urządzenia i sprzęt budowlany
  • Ochrona pracowników przed czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi
  • Ochrona przed zagrożeniami wypadkowymi
  • Sprzęt ochrony indywidualnej
  • Normalizacja i certyfikacja oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Literatura
 • Karta zgłoszenia pracodawcy do PIP
 • Karta zgłoszenia jednostki lokalnej do PIP
 • Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
 • Wykaz adresowy Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz biur terenowych PIP
 • Urzędy Dozoru Technicznego
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • Wykaz adresów członków Zarządu Głównego OSPS BHP
  • Wykaz adresów członków Głównej Komisji Rewizyjnej OSPS BHP
  • Wykaz adresów członków Sądu Koleżeńskiego OSPS BHP
  • Wykaz adresów oddziałów i ich prezesów
  • Inne stowarzyszenia pracowników służby BHP
 • Wykaz ośrodków toksykologicznych (ostrych zatruć)
 • Wykaz Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy
 • Wykaz Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
 • Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu
  • Grupa I. Maszyny do robót ziemnych
  • Grupa II. Maszyny do robót drogowych
  • Grupa III. Maszyny do transportu pionowego
  • Grupa IV. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne
 • Wykaz notyfikowanych jednostek certyfikujących (wg wykazu UE)

Skorowidz (1107)

Wkładka

 • Znaki bezpieczeństwa
  • Ochrona przeciwpożarowa (plansza I)
  • Znaki ewakuacyjne (plansza II)
 • Znaki bezpieczeństwa - Ochrona i higiena pracy
  • Znaki ostrzegawcze dla materiałów niebezpiecznych (plansza III)
  • Znaki ostrzegawcze (plansza III)
  • Znaki Informacyjne (plansza III)
  • Znaki nakazu (plansza IV)
  • Znaki zakazu (plansza IV)
  • Uzupełnienie znaków ochrony i higieny pracy (plansza IV)
 • Transport materiałów niebezpiecznych
  • Nalepki ostrzegawcze (plansza V, VI)
  • Znaki i symbole ostrzegawcze określające kategorie niebezpieczeństwa (plansza VI)
  • GHS (Globally Harmonized System) (plansza VI)
 • Znakowanie butli
  • Kodowanie barwne butli gazowych (plansza VII)
  • Znakowanie butli (plansza VII)