Anna Bogdan, CIOP-PIB, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7373-084-7

 • Symbole i oznaczenia (8)
 • Wstęp (11)
 1. Cel i zakres monografii (14)
 2. Analiza i ocena aktualnego stanu wiedzy dotyczącej oddziaływania organizmu człowieka na parametry powietrza w pomieszczeniu (15)
  1. Procesy związane z gospodarką cieplną w organizmie człowieka (16)
  2. Metody symulacji - modele termofizjologii i manekiny termiczne (23)
  3. Przegląd literatury dotyczącej środowiska cieplnego kształtowanego przez człowieka (33)
  4. Wykorzystanie metod CFD do modelowania cieplnego wpływu człowieka na otaczające środowisko (38)
 3. Naturalny przepływ powietrza w otoczeniu człowieka (43)
  1. Strumienie konwekcyjne (44)
  2. Strumienie powietrza wydychanego (48)
 4. Temperatura organizmu człowieka (58)
 5. Charakterystyka odzieży, parametry mikroklimatu pododziezowego (65)
 6. Metoda symulacji oddziaływania cieplnego człowieka na mikroklimat w pomieszczeniu (78)
  1. Konstrukcja nagiego modelu cieplnego człowieka oraz uwzględnione procesy fizyczne (79)
  2. Weryfikacja rozkładu temperatury na powierzchni modelu (86)
  3. Implementacja i weryfikacja procesu wdychania powietrza (94)
  4. Weryfikacja oddziaływania modelu na przepływ powietrza w strumieniu konwekcyjnym (105)
  5. Implementacja odzieży oraz weryfikacja poprawności obliczania rozkładu temperatury na powierzchni modelu (110)
 7. Wnioski z przeprowadzonych prac (121)
 8. Podsumowanie i kierunki dalszych prac badawczych (126)
  Literatura (129)
  Streszczenie (148)
  Abstract (150)