Pod redakcją Danuty Augustyńskiej, Małgorzaty Pośniak, CIOP-PIB, 2014, wydanie IX zmienione

ISBN 978-83-7373-185-1

 • Przedmowa (9)
 • Wstęp (11)

Substancje chemiczne (21)

 • Wprowadzenie do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w środowisku pracy (23)
  • Podstawowe definicje (25)
  • Zasady oceny narażenia zawodowego (28)
   • Opis stanowiska pracy (28)
   • Identyfikacja (28)
   • Oznaczanie substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy (29)
   • Pobieranie próbek powietrza (31)
   • Interpretacja wyników (35)
   • Działania korygujące (36)
  • Zasady oznakowania substancji (37
   Piśmiennictwo (41)
 • Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń wraz z przyjętym przez Komisję oznakowaniem rodzaju działania i metodami oznaczania stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy (43)
 • Dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji chemicznych w materiale biologicznym (DSB) (135)
  • Monitoring biologiczny narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia (137)
  • Materiał biologiczny (139)
  • Monitoring wczesnych skutków działania (140)
  • Wartości DSB (141
   Piśmiennictwo (143)

Pyły (157)

 • Pyły (159)
  • Podstawowe definicje (161)
  • Wymiary cząstek (162)
  • Ocena narażenia zawodowego na pyły (163)
  • Wykaz wartości NDS dla pyłów (166
   Piśmiennictwo (168
   Załącznik: Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - pyły (171)

Czynniki biologiczne (181)

 • Szkodliwe czynniki abiologiczne (183)
  Piśmiennictwo (190)

Czynniki fizyczne (193)

 • Wprowadzenie (195)
  Piśmiennictwo (199)
 • Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy (201)
  • Hałas (203)
   • Wartości dopuszczalne (205)
   • Metody pomiaru (210)
   • Ocena narażenia i ryzyka zawodowego (210)
   • Profilaktyka (212)
  • Hałas infradźwiękowy (214)
   • Metody pomiaru i kryteria oceny hałasu infradźwiękowego jako czynnika uciążliwego (215)
   • Ocena narażenia i ryzyka zawodowego (216)
   • Profilaktyka (217)
  • Hałas ultradźwiękowy (218)
  • Wartości dopuszczalne (219)
  • Metody pomiaru (221)
  • Ocena narażenia (221)
  • Profilaktyka (222
   Piśmiennictwo (222
   Załącznik: Wyznaczanie krotności NDN z różnicy poziomów hałasu (226)
 • Drgania mechaniczne (231)
  • Wprowadzenie (233)
  • Ocena narażenia pracowników (235)
  • Wartości dopuszczalne (239)
  • Ocena ryzyka zawodowego (240)
  • Możliwości ograniczania ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na drgania mechaniczne (243
   Piśmiennictwo (244)
 • Pola i promieniowanie elektromagnetyczne (247)
  • Zagrożenia powodowane przez pola elektromagnetyczne (249)
  • Źródła pól elektromagnetycznych (251)
  • Ekspozycja dopuszczalna dla ogółu pracowników (252)
  • Ekspozycja dopuszczalna dla kobiet w ciąży i młodocianych (257)
  • Ekspozycja dopuszczalna dla użytkowników implantów elektronicznych (257)
  • Pomiary pól elektromagnetycznych (258)
  • Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na pola elektromagnetyczne (258)
  • Profilaktyka (259
   Piśmiennictwo (262
   Załącznik: Pola elektrostatyczne (265)
 • Nielaserowe promieniowanie optyczne (269)
  • Wprowadzenie (271)
  • Promieniowanie nadfioletowe (271)
   • Charakterystyka czynnika (271)
   • Działanie nadfioletu na organizm człowieka (272)
   • Źródła nielaserowego promieniowania nadfioletowego (272)
   • Rozkład widmowy skuteczności biologicznej promieniowania nadfioletowego (273)
   • Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) (273)
   • Dopuszczalne narażenie młodocianych i kobiet w ciąży (274)
   • Metody pomiaru (274)
   • Częstotliwość wykonywania pomiarów (274)
  • Promieniowanie widzialne (275)
   • Charakterystyka czynnika (275)
   • Działanie promieniowania widzialnego na organizm człowieka (275)
   • Źródła nielaserowego promieniowania widzialnego (276)
   • rozkłady widmowe skuteczności biologicznej promieniowania widzialnego (276)
   • Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) (277)
   • Metody pomiaru (278)
   • Częstotliwość wykonywania pomiarów (278)
 • Promieniowanie podczerwone (279)
   • Charakterystyka czynnika (279)
   • Działanie podczerwieni na organizm człowieka (279)
   • Źródła nielaserowego promieniowania podczerwonego (280)
   • Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) (280)
   • Dopuszczalne narażenie młodocianych (282)
   • Metody pomiaru (282)
   • Częstotliwość wykonywanych pomiarów (282)
  • Dodatkowe czynniki uwzględniane przy badaniach narażenia na promieniowanie optyczne (283)
  • Podstawowe sposoby ochrony człowieka przed nielaserowym promieniowaniem optycznym w środowisku pracy (283
   Piśmiennictwo (284)
 • Promieniowanie laserowe (287)
  • Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe (289)
  • Maksymalne dopuszczalne ekspozycje (290)
  • Inne zagrożenia (293)
  • Podział laserów i urządzeń laserowych na klasy pod względem zagrożeń (294)
  • Działania i środki zapewniające bezpieczną pracę z laserami (295)
   • Wymagania techniczne (296)
   • Wymagania informacyjne dla producenta (299)
   • Wymagania organizacyjne dla użytkownika (301)
  • Wymagania bezpieczeństwa podczas pokazów i widowisk z laserami (302)
  • Bezpieczeństwo pracy z systemami komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej (306
   Piśmiennictwo (309
   Załącznik: Maksymalne dopuszczalne ekspozycje oczu i skóry na promieniowanie laserowe (310)
 • Promieniowanie jonizujące (331)
  • Wprowadzenie (333)
  • Biologiczne działanie promieniowania jonizującego (334)
  • Ochrona radiologiczna (336)
  • Dawki graniczne (338)
  • Sytuacje wyjątkowe (347)
  • Nadzór medyczny (348
   Piśmiennictwo
 • Środowisko termiczne (351)
  • Wprowadzenie (353)
  • Mikroklimat gorący (353)
   • Pomiary parametrów środowiska (355)
   • Mierzenie parametrów pochodnych (355)
   • Mierzenie temperatury powietrza (356)
   • Ocena tempa metabolizmu (356)
   • Wymagania dotyczące pomiarów (358)
   • Aklimatyzacja (358)
   • Uzupełnianie wody oraz soli (359)
   • Ochrona młodocianych oraz kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią (359)
  • Mikroklimat zimny (360)
   • Wskaźnik IREQ (360)
   • Wskaźnik tWC (361)
   • Nadzór nad warunkami pracy (363)
   • Ochrona młodocianych oraz kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią (365
    Piśmiennictwo (365)

Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (367)

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (369)
 • Skład osobowy zespołów ekspertów powołanych przez Przewodniczącego Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (375)
  • Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych (377)
  • Zespół Ekspertów ds. Czynników Fizycznych (380)
  • Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych (383)
 • Propozycje nowych wartości NDS i NDN (385)
   • Wykaz czynników chemicznych, których wartości normatywne zostały przyjęte przez Komisję wnioskującą do ministra właściwego do spraw pracy o ich wprowadzenie do rozporządzenia dotyczącego wartości NDS i NDN (stan na dzień 31.12.2014 r.) (387)
   • Wykaz substancji chemicznych, dla których jest planowane opracowanie dokumentacji do końca 2014 r. (390)
   • Normatywy higieniczne ustalane we Wspólnocie Europejskiej (391
    Piśmiennictwo (403)
 • CAS (405)