Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego; Wioletta Witoszko; Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, 2010 r.; ISBN: 978-83-264-0221-0

 • Wykaz skrótów (9)
 • Od Autorki (15)
 • Wstęp (17)
 • Rozdział I - Pojęcie jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego (25)
  • Wprowadzenie (25)
  • Stan prawny przed 1968 r. (29)
  • Charakterystyka jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego (31)
  • Pojęcie odszkodowania według prawa cywilnego (33)
  • Wnioski (41)
 • Rozdział II - Krąg osób uprawnionych do jednorazowego odszkodowania (44)
  • Pojęcie ubezpieczonego (44)Członkowie rodziny ubezpieczonego (rencisty) (52)
  • Wnioski (60)
 • Rozdział III - Definicje wypadków przy pracy (63)
  • Pojęcie wypadku przy pracy (63)
   • Wprowadzenie (63)
   • Nagłe zdarzenie (64)
   • Przyczyna zewnętrzna (70)
    • Pojęcie przyczyny zewnętrznej (70)
    • Rodzaje przyczyn zewnętrznych (71)
   • Definicja urazu (79)
    • Szkoda na osobie w definicji urazu (79)
    • Czynnik zewnętrzny w definicji urazu (83)
   • Związek z pracą (84)
    • Zakres okoliczności związanych z pracą (84)
    • Rodzaje związków z pracą (88)
  • Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy (91)
  • Niepracowniczy wypadek przy pracy (93)
  • Wnioski (99)
 • Rozdział IV - Wyłączenie prawa do jednorazowego odszkodowania (103)
  • Wprowadzenie (103)
  • Naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (art. 21 ust. 1 ustawy wypadkowej) (105)
   • "Wyłączne" naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (105)
   • Naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (108)
   • Wina ubezpieczonego (109)
   • Ciężar dowodu (111)
  • Stan nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych (114)
  • Odmowa poddania się badaniu (117)
  • pozostałe przesłanki wyłączenia prawa do świadczeń wypadkowych (118)
  • Wnioski (121)
 • Rozdział V - Pojęcie choroby zawodowej (124)
  • Wprowadzenie (124)
  • Wykaz jako element formalny definicji choroby zawodowej (129)
  • Przyczyny choroby zawodowej (135)
  • Związek z pracą (140)
  • Wnioski (146)
 • Rozdział VI - Przesłanki jednorazowego odszkodowania przysługującego ubezpieczonemu (150)
  • Rys historyczny (150)
  • Stały lub długotrwały charakter uszczerbku na zdrowiu (159)
  • Pojęcie uszczerbku na zdrowiu (163)
  • Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem przy pracy (166)
  • Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany chorobą zawodową (167)
  • Stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu a pojęcie szkody (169)
  • Wnioski (172)
 • Rozdział VII - Przesłanki jednorazowego odszkodowania przysługującego członkom rodziny (176)
  • Przesłanki jednorazowego odszkodowania przysługującego małżonkowi (176)
  • Przesłanki jednorazowego odszkodowania przysługującego dzieciom (185)
  • Przesłanki jednorazowego odszkodowania przysługującego pozostałym członkom rodziny (194)
 • Rozdział VIII - Wysokość jednorazowego odszkodowania (202)
  • Wprowadzenie (202)
  • Wysokość jednorazowego odszkodowania przysługującego ubezpieczonemu (205)
   • Ocena procentowa stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (205)
   • Zasady ustalania kwoty jednorazowego odszkodowania (211)
  • Pogorszenie się stanu zdrowia jako przesłanka zwiększenia wysokości jednorazowego odszkodowania przysługującego ubezpieczonemu (220)
  • Wysokość jednorazowego odszkodowania przysługującego członkom rodziny (223)
  • Obniżenie wysokości jednorazowego odszkodowania (228)
  • Wnioski (230)
 • Rozdział IX - Charakter prawny jednorazowego odszkodowania (234)
  • Charakter prawny jednorazowego odszkodowania z ustawy wypadkowej z 1968 r. (234)
  • Charakter prawny jednorazowego odszkodowania z ustawy wypadkowej z 1975 r. (237)
  • Charakter prawny jednorazowego odszkodowania z ustawy wypadkowej z 2002 r. (244)
  • Jednorazowe odszkodowania z ustawy wypadkowej a odszkodowania cywilnoprawne (250)
  • Jednorazowe odszkodowania a pozostałe świadczenia z ustawy wypadkowej (259)
  • Wnioski (263)
 • Rozdział X - Uzupełniające świadczenia cywilnoprawne a jednorazowe odszkodowanie (268)
  • Dopuszczalność dochodzenia uzupełniających świadczeń cywilnoprawnych (268)
  • Wysokość uzupełniających świadczeń cywilnoprawnych a jednorazowe odszkodowanie (283)
   • Pojęcie i przesłanki potrącenia jednorazowego odszkodowania z uzupełniających świadczeń cywilnoprawnych (283)
   • Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody a potrącenie jednorazowego odszkodowania (289)
  • Wnioski (293)
 • Zakończenie (297)
  • Wnioski de lege lata (297)
  • Wnioski de lege ferenda (316
 • Bibliografia (319)
 • Wykaz orzeczeń (333)