autor: dr Lesław Grzonka, Wydanie I, Warszawa 2008 r., ISBN: 978-83-923144-7-9

 • Wprowadzenie (7)
 • Wykaz skrótów (9)
 • Kodeks pracy
 • Dział pierwszy
  Przepisy ogólne (art. 1-21) (11)
  • Rozdział I. Przepisy wstępne (11)
  • Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy (19)
  • Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu (27)
  • Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy (32)
  • Rozdział III. (skreślony) (32)
 • Dział drugi
  Stosunek pracy (art. 22-77) (33)
  • Rozdział I. Przepisy ogólne (33)
  • Rozdział II. Umowa o pracę (41)
   • Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę (41)
   • Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę (41)
   • Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (51)
   • Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę (60)
   • Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (67)
   • Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia (71)
   • Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (74)
   • Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę (75)
  • Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej (78)
  • Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy (80)
  • Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę (87)
  • Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania (87)
  • Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru (92)
  • Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania (93)
  • Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę (94)
 • Dział trzeci
  Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia (art. 771-93)
  • Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą (96)
  • Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę (99)
  • Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę (104)
  • Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy (110)
  • Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna (111)
  • Rozdział IV. Odprawa pośmiertna (112)
 • Dział czwarty
  Obowiązki pracodawcy i pracownika (art. 94-1131) (114)
  • Rozdział I. Obowiązki pracodawcy (114)
  • Rozdział II. Obowiązki pracownika (120)
  • Rozdział IIa. Zakaz konkurencji (122)
  • Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników (124)
  • Rozdział IV. Regulamin pracy (125)
  • Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia (128)
  • Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników (129)
 • Dział piąty
  Odpowiedzialność materialna pracowników (art. 114-127) (133)
  • Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy (133)
  • Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (138)
 • Dział szósty
  Czas pracy (art. 128-15112) (142)
  • Rozdział I. Przepisy oagólne (142)
  • Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy (144)
  • Rozdział III. Okresy odpoczynku (145)
  • Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy (147)
  • Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych (157)
  • Rozdział VI. Praca w porze nocnej (165)
  • Rozdział VII. Praca w niedziele i święta (166)
 • Dział siódmy
  Urlopy pracownicze (art. 152-175)
  • Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe (177)
  • Rozdział II. Urlopy bezpłatne (187)
 • Dział ósmy
  Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (art. 176-1891)(189)
 • Dział dziewiąty
  Zatrudnianie młodocianych (art. 190-206) (204)
  • Rozdział I. Przepisy ogólne (204)
  • Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego (206)
  • Rozdział III. Dokształcanie (208)
  • Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe (209)
  • Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia (211)
  • Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe (213)
  • Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe (214)
 • Dział dziesiąty
  Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-23715) (215)
  • Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy (215)
  • Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika (217)
  • Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (221)
  • Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne (komentowane wspólnie) (222)
  • Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia (223)
  • Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia (228)
  • Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (234)
  • Rozdział VIII. Szkolenie (237)
  • Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (239)
  • Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (242)
  • Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy (243)
  • Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi (245)
  • Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy (246)
 • Dział jedenasty
  Układy zbiorowe pracy (art. 238-24130) (248)
  • Rozdział I. Przepisy ogólne (248)
  • Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy (259)
  • Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy (264)
 • Dział dwunasty
  Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy (art. 242-280) (271)
  • Rozdział I. Przepisy ogólne (271)
  • Rozdział II. Postępowanie pojednawcze (272)
  • Rozdział III. Sądy pracy (276)
 • Dział trzynasty
  Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281-2901) (281)
  • Rozdział II. (skreślony) (283)
 • Dział czternasty
  Przedawnienie roszczeń (art. 291-295) (284)
 • Dział czternasty2 (uchylony) (288)