Poradnik dla lekarzy pod redakcją Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera w Łodzi, ISBN 978-83-60818-51-0

 • Wprowadzenie (5)
 • Mechanizmy uszkodzenia słuchu przez hałas (7)
  • Mechanizmy słyszenia (7)
  • Działanie hałasu na narząd słuchu (9)
  • Substancje ototoksyczne (12)
 • Obraz kliniczny zawodowego uszkodzenia słuchu (15)
  • Ocena uszkodzenia słuchu (15)
  • Orzekanie o zawodowym uszkodzeniu słuchu (19)
  • Skutki zdrowotne i społeczne uszkodzenia słuchu (23)
 • Szacowanie ryzyka uszkodzenia słuchu w związku z narażeniem na hałas (25)
 • Działania minimalizujące skutki wpływu hałasu na narząd słuchu (33)
  • Działania techniczne i organizacyjno-administracyjne (34)
  • Ochronniki słuchu (34)
  • Profilaktyka medyczna (38)
   • Badanie wstępne (40)
   • Badania okresowe (45)
   • Baadania końcowe (45)
   • Młodociani i kobiety w ciąży (46)
 • Kompleksowy program ochrony słuchu (47)
  • Zakres kompleksowego programu ochrony słuchu (POS) (47)
  • Rola lekarza medycyny pracy w POS (48)
   • Monitorowanie stanu słuchu (51)
   • Szacowanie indywidualnego ryzyka uszkodzenia słuchu (54)
 • Piśmiennictwo (57)
 • Załącznik 1. Kwestionariusz do identyfikacji zawodowych i pozazawodowych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu oraz osób z upośledzeniem słuchu (59)
 • Załącznik 2. Tabela badań słuchu - audiometria tonalna (63)
 • Załącznik 3. Weryfikacja skuteczności ochronników słuchu metodą pomiaru czasowego przesunięcia progu słuchu z zastosowaniem audiometrii tonalnej (65)
 • Załącznik 4. Wzór orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych (67)
 • Załącznik 5. Wzór orzeczenia lekarskiego wobec występujących przeciwwskazaniach (69)
 • Załącznik 6. Kwestionariusz oceny niepełnosprawności słuchowej (71)