autor: Janusz Wiśniewski, Wydanie I, ISBN 978-83-7285-576-3 

 • Wykaz skrótów (11)
 • Wprowadzenie (15)
 • Rozdział 1
 • Transformacja pracy podporządkowanej jako przesłanka kreująca formy zatrudnienia (25)
 • 1. Zmiany po stronie pracodawcy (25)
 • 2. Zmiany po stronie pracownika (31)
 • 3. Podstawy więzi prawnej partnerów uczestniczących w procesie pracy (38)
  • 3.1. Kształtowanie więzi prawnej partnerów uczestniczących w procesie pracy na podstawie art. 22 k.p. (38)
   • 3.1.1. Rola umowy o pracę w kształtowaniu więzi prawnej partnerów uczestniczących w procesie pracy (41)
   • 3.1.2. Umowa o pracę na czas określony w świetle ustawy antykryzysowej (50)
  • 3.2. Kształtowanie więzi prawnej partnerów uczestniczących w procesie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (54)
  • 3.3. Podsumowanie (57)
 • Rozdział 2
 • Zatrudnianie pracowników w formie telepracy (59)
 • 1. Uwagi wstępne (59)
 • 2. Kodeksowa definicja telepracy i telepracownika (59)
  • 2.1. Uwagi wstępne (59)
  • 2.2. Kodeksowa definicja telepracy (61)
   • 2.2.1. Regularność wykonywania pracy poza zakładem pracy (61)
   • 2.2.2. Miejsce świadczenia pracy (63)
   • 2.2.3. Środki komunikacji elektronicznej (69)
  • 2.3. Kodeksowa definicja telepracownika (71)
 • 3. Ustawowe źródła określające warunki stosowania telepracy przez pracodawcę (72)
  • 3.1. Porozumienie lub regulamin w sprawie warunków stosowania telepracy przez pracodawcę (72)
  • 3.2. Treść porozumienia lub regulaminu (74)
 • 4. podstawy umowne wykonywania telepracy (78)
  • 4.1. Uwagi wstępne (78)
  • 4.2. Umowa o pracą z telepracownikiem (79)
  • 4.3. Porozumienie w sprawie wykonywania pracy w formie telepracy (81)
 • 5. Zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy (87)
 • 6. Prawo telepracownika do dodatkowej informacji (92)
 • 7. Szczególne obowiązki pracodawcy i telepracownika (94)
  • 7.1. Szczególne obowiązki pracodawcy (94)
  • 7.2. Szczególne obowiązki pracownika (96)
 • 8. Umowa w sprawie określenia obowiązków stron (96)
  • 8.1. Treść umowy (97)
  • 8.2. Charakter prawny umowy (100)
 • 9. Bezpieczeństwo danych przekazywanych telepracownikowi (101)
 • 10. Obowiązek stron w zakresie wymiany informacji (102)
 • 11. Kontrola wykonywania pracy przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy (104)
 • 12. Zasady równego traktowania i zasady niedyskryminacji telepracownika (114)
 • 13. Telepraca a bhp (117)
  • 13.1. Uwagi wstępne (117)
  • 13.2. Ogólne zasady stosowania przepisów bhp wobec telepracowników (119)
 • 14. Czas pracy telepracownika (125)
 • 15. Podsumowanie (132)
 • Rozdział 3
 • Zatrudnianie pracowników tymczasowych (135)
 • 1. Uwagi wstępne (135)
 • 2. Określenie pracy tymczasowej (136)
 • 3. Ograniczenie w powierzaniu prac pracownikowi tymczasowemu (140)
 • 4. Podmioty pracy tymczasowej (143)
  • 4.1. Agencja zatrudnienia prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pracy tymczasowej (143)
   • 4.1.1. Definicja agencji zatrudnienia świadczącej usługi pracy tymczasowej (143)
   • 4.1.2. Warunki ustawowe odnoszące się do podmiotu ubiegającego się o świadczenie usług w zakresie pracy tymczasowej (145)
   • 4.1.3. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (147)
   • 4.1.4. Certyfikat potwierdzeniem dokonania wpisu do rejestru (151)
   • 4.1.5. Agencja zatrudnienia świadcząca usługi pracy tymczasowej - powinności i obowiązki ustawowe (152)
   • 4.1.6. Agencja zatrudnienia świadcząca usługi pracy tymczasowej - prcodawcą pracownika tymczasowego (155)
   • 4.1.7. Współpraca agencji zatrudnienia z publicznymi służbami zatrudnienia (156)
   • 4.1.8. Kontrola działalności agencji zatrudnienia (1418)
   • 4.1.9. Przejęcie agencji zatrudnienia świadczącej usługi pracy tymczasowej lub jej części przez inną agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej a trwanie stosunku pracy (164)
   • 4.1.10. Wykreślenie agencji zatrudnienia świadczącej usługi pracy tymczasowej z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (169)
  • 4.2. Pracodawca użytkownik (172)
   • 4.2.1. Obowiązki informacyjne pracodawcy użytkownika wobec związków zawodowych (173)
   • 4.2.2. Obowiązki i prawa pracodawcy użytkownika (174)
   • 4.3. Pracownik tymczasowy (177)
   • 4.3.1. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym (178)
   • 4.3.2. Szczególny tryb postępowania poprzedzający zatrudnienie pracownika tymczasowego (178)
   • 4.3.3. Umowa o pracę tymczasową (181)
 • 5. Realizacja zatrudnienia tymczasowego (186)
  • 5.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy pracownika tymczasowego (186)
  • 5.2. Zasada równego traktowania pracowników w zatrudnieniu tymczasowym (194)
   • 5.2.1. Uwagi wstępne )194)
   • 5.2.2. Zasada równego traktowania pracowników tymczasowych w przepisach ustawy o z.p.t. i ustawy o promocji zatrudnienia (196)
  • 5.3. Uprawnienia urlopowe pracownika tymczasowego (203)
   • 5.3.1. Uwagi wstępne (203)
   • 5.3.2. Prawo do urlopu i jego wymiar (203)
   • 5.3.3. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego (208)
   • 5.3.4. Urlop na żądanie (210)
   • 5.3.5. Ekwiwalent urlopowy (213)
   • 5.3.6. Wysokość ekwiwalentu i wynagrodzenia urlopowego (2214)
  • 5.4. Odpowiedzialność porządkowa pracownika tymczasowego (215)
  • 5.5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika tymczasowego (219)
 • 6. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym (222)
 • 7. Skierowanie do pracy tymczasowej osób niebędących pracownikami agencji zatrudnienia świadczącej usługi pracy tymczasowej - na postawie umów cywilnoprawnych (226)
 • 8. Podsumowanie (231)
 • Rozdział 4
 • Samozatrudnienie (233)
 • 1. Uwagi wstępne (233)
 • 2. Pojęcie samozatrudnienia (238)
 • 3. Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy - kształtują sytuację prawną samozatrudnionego (243)
  • 3.1. Uwagi wstępne (243)
  • 3.2. Przedsiębiorca (244)
  • 3.3. Działalność gospodarcza (245)
 • 4. Ustawowe warunki, których łączne zaistnienie wyłącza świadczenie pracy w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5b ustawy o PIT) (248)
  • 4.1. Uwagi wstępne (248)
  • 4.2. Odpowiedzialność wobec osób trzecich (250)
  • 4.3. Wykonywanie czynności pod kierownictwem zlecającego (252)
  • 4.4. Ryzyko gospodarcze (255)
  • 4.5. Podsumowanie (256)
 • 5. Skutki wyłączenia pozarolniczej działalności gospodarczej (259)
 • 6. Formy opodatkowania przychodów z tytułu samozatrudnienia (261)
  • 6.1. Uwagi wstępne (261)
  • 6.2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych (264)
  • 6.3. Zryczałtowane formy opodatkowania (266)
   • 6.3.1. Ryczałt od przyychodów ewidencjonowanych (266)
   • 6.3.2. Karta podatkowa (268)
 • 7. Zwolnienie z podatku VAT (270)
 • 8. Obowiązek ubezpieczeń społecznych samozatrudnionego (271)
  • 8.1. Składki na ZUS dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą (273)
 • 9. Zawieszenie działalności gospodarczej przez samozatrudnionego (274)
  • 9.1. Uwagi wstępne (274)
  • 9.2. Skutki prawne zawieszenia działalności gospodarczej (278)
   • 9.2.1. Skutki prawne zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (279)
   • 9.2.2. Skutki prawne zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (280)
   • 9.2.3. Skutki prawne zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (281)
   • 9.2.4. Skutki prawne zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej na podstawie karty podatkowej (282)
   • 9.2.5. Konsekwencja prawne prowadzenia działalności gospodarczej - mimo zgłoszenia zawieszenia (283)
  • 9.3. Wznowienie działalności gospodarczej (284)
   • 9.3.1. Skutki prawne niedopełnienia obowiązku zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej (285)
 • 10. Ochrona życia i zdrowia samozatrudnionego (287)
 • 11. Samozatrudnienie - instrumentem rynku pracy (288)
 • 12. Podsumowanie (290)
 • Zakończenie (295)
 • Bibliografia (307)
 • Literatura (307)
 • Źródła prawa (316)
  • 1. Ustawy (316)
  • 2. Rozporządzenia (316)
  • 3. Dyrektywy (318)
  • 4. Inne (318)
 • Orzecznictwo
  • 1. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego (319)
  • 2. Uchwały Sądu Najwyższego (319)
  • 3. Wyroki Sądu Najwyższego (319)