Pod redakcją W. M. Zawieska. CIOP-PIB, Warszawa 2007. ISBN 978-83-7373-020-5

 1. Pojęcie ryzyka zawodowego w prawie miedzynarodowym i polskim (15)
  1. Pojęcie ryzyka, wiadomości ogólne (15)
  2. Pojęcie ryzyka w aktach prawnych Wspólnoty Europejskiej (17)
  3. Pojęcie ryzyka w polskich przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy (19)
   Bibliografia (22)
 2. Podstawowe zasady oceny ryzyka zawodowego (23)
  1. Wprowadzenie (23)
  2. Informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego (25)
  3. Identyfikacja zagrożeń występujących na stanowisku pracy (26)
  4. Oszacowanie ryzyka zawodowego (28)
  5. Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego (29)
  6. Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego (31)
  7. Podstawowe zasady organizowania oceny ryzyka zawodowego (32)
   1. Osoby przeprowadzające ocene ryzyka zawodowego (32)
   2. Planowanie oceny ryzyka zawodowego (32)
  8. Podsumowanie (34)
   Bibliografia
 3. Szkodliwe substancje chemiczne (37)
  1. Wprowadzenie (37)
  2. Oddziaływanie szkodliwych substancji chemicznych na organizm człowieka (39)
  3. Ustalanie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji chemicznych (46)
  4. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (49)
  5. Informacje o zagrożeniach niebezpiecznymi substancjami chemicznymi lub niebezpiecznymi preparatami oraz zasady oznakowania (51)
  6. Nowa polityka UE w zakresie czynników chemicznych - rozporządzenie REACH (52)
  7. Ocena ryzyka zawodowego (54)
   1. Zasady oceny ryzyka zawodowego (56)
   2. Procedury oceny ryzyka zawodowego (59)
    1. Identyfikacja (60)
    2. Jakościowa ocena (61)
    3. Ilościowa ocena (68)
   3. Uproszczona metoda oceny ryzyka wystąpienia wypadku, pozaru i wybuchu (74)
   4. Ograniczanie ryzyka zawodowego (86)
  8. Podsumowanie (90)
   Bibliografia (91)
 4. Pyły (95)
  1. Wprowadzenie 995)
  2. Pyły w środowisku pracy (96)
  3. Szkodliwe działanie pyłów na człowieka (99)
  4. Metody badania parametrów pyłów (101)
  5. Ocena ryzyka zawodowego (103)
  6. Zapobieganie skutkom narażenia na pyły (106)
   Bibliografia (108)
 5. Hałas (111)
  1. Wprowadzenie (111)
  2. Wpływ hałasu na organizm człowieka (116)
  3. Pomiar i ocena wielkości charakteryzujacych hałas w środowisku pracy (120)
  4. Wartości dopuszczalne (122)
  5. Ocena narażenia i ryzyka zawodowego (125)
  6. Metody eliminowania i ograniczania ryzyka zawodowego (127)
  7. Podsumowanie (138)
   Bibliografia (141)
 6. Hałas infradźwiękowy (145)
  1. Wprowadzenie (145)
  2. Metody pomiaru i oceny (149)
  3. Ocena narażenia i ryzyka zawodowego (150)
  4. Metody eliminowania i ograniczania ryzyka zawodowego (151)
  5. Podsumowanie (152)
   Bibliografia (152)
 7. Hałas ultradźwiękowy (155)
  1. Wprowadzenie (155)
  2. Źródła hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy (158)
  3. Pomiary hałasu ultradźwiekowego na stanowiskach pracy i ustalone wartości dopuszczalne (161)
  4. Ocena narażenia i ryzyka zawodowego (165)
  5. Podsumowanie (167)
   Bibliografia (168)
 8. Drgania mechaniczne (169)
  1. Wprowadzenie (169)
  2. Podział drgań mechanicznych i ich źródła w środowisku pracy (170)
  3. Skutki oddziaływania drgań mechanicznych na organizm człowieka (171)
  4. Metody pomiaru i wyznaczania ekspozycji na drgania (174)
  5. Wartości dopuszczalne (177)
  6. Ocena ryzyka zawodowego (179)
  7. Podsumowanie (183)
   Bibliografia (183)
 9. Oświetlenie elektryczne (187)
  1. Wprowadzenie (187)
  2. Identyfikacja zagrożeń (188)
   1. Natężenie oświetlenia (189)
   2. Równomierność oświetlenia (191)
   3. Olśnienie (191)
   4. Migotanie i efekty stroboskopowe (193)
   5. Oddawanie barw (193)
  3. Ocena ryzyka zawodowego (194)
   1. Natężenie oświetlenia (194)
   2. Równomierność oświetlenia (195)
   3. Olśnienie (196)
   4. Migotanie i efekty stroboskopowe (197)
   5. Wskaźnik oddawania barw (197)
  4. Podsumowanie (198)
   Bibliografia (199)
 10. Promieniowanie optyczne (201)
  1. Wprowadzenie (201)
  2. Źródła promieniowania optycznego (202)
  3. Skutki oddziaływania promieniowania optycznego na człowieka (205)
  4. Kryteria oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym (207)
  5. Ocena ryzyka zawodowego (211)
  6. Sposoby ograniczania ryzyka zawodowego (213)
  7. Podsumowanie (214)
   Bibliografia (214)
 11. Promieniowanie laserowe (217)
  1. Wprowadzenie (217)
  2. Zagrożenia związane z użytkowaniem laserów (218)
  3. Podział laserów na klasy (219)
  4. Kryteria oceny zagrożenia promieniowaniem laserowym (221)
  5. Ocena ryzyka zawodowego (225)
   Bibliografia (226)
 12. Pola elektromagnetyczne (227)
  1. Wprowadzenie (227)
  2. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizm człowieka (230)
  3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w polach elektromagnetycznych (237)
   1. System prawny (237)
   2. Ocena ryzyka zawodowego (246)
   3. Proces oceny ryzyka na stanowiskach pracy (248)
  4. Przebieg oceny ryzyka na stanowisku pracy (250)
   1. Identyfikacja źródła (250)
   2. Kryteria oceny i metodyka badań (250)
   3. Pomiary (251)
   4. Oszacowanie ryzyka zawodowego (252)
  5. Ograniczanie narażenia (254)
  6. Podsumowanie (255)
   Bibliografia (256)
 13. Promieniowanie jonizujące (259)
  1. Wprowadzenie (259)
  2. Skutki działania promieniowania jonizującego na organizm człowieka (260)
  3. Źródła promieniowania jonizującego. zastosowania (264)
  4. Kryteria oceny zagrożenia promieniowaniem jonizujacym - zasady ochrony radiologicznej (267)
  5. Ocena ryzyka zawodowego (278)
   Bibliografia (286)
   Aneks
 14. Obciążenia termiczne (293)
  1. Wprowadzenie (293)
  2. Strategia szacowania ryzyka związanego z obciążeniem termicznym (294)
  3. Stres gorący (295)
  4. Stres zimny (302)
  5. Ocena ryzyka zawodowego (305)
   Bibliografia (306)
 15. Zagrożenia mechaniczne (307)
  1. Wprowadzenie (307)
  2. Podział zagrożeń mechanicznych (3080
  3. Identyfikacja zagrożeń mechanicznych (308)
  4. Ocena ryzyka zawodowego (311)\
  5. Metody i środki ograniczania ryzyka zawodowego (320)
   1. Rozwiązania konstrukcyjne (322)
   2. Techniczne środki ochronne (328)
    1. Osłony (328)
    2. Inne materialne przegrody (335)
   3. Urządzenia ochronne (335)
   4. Pozostałe środki zmniejszające ryzyko związane z zagrożeniami mechanicznymi (338)
  6. Podsumowanie (339)
   Bibliografia
 16. Porażenie prądem elektrycznym (347)
  1. Wprowadzenie (347)
  2. Oddziaływanie prądu przemiennego na organizm człowieka (348)
  3. Prąd elektryczny niskiego napięcia (349)
   1. Ochrona przeciwporażeniowa (350)
   2. Ocena ryzyka zawodowego (354)
  4. Prąd elektryczny wysokiego napięcia (362)
   1. Ochrona przeciwporażeniowa (363)
   2. Ocena ryzyka zawodowego (364)
  5. Podsumowanie (370)
   Bibliografia (370)
 17. Czynniki biologiczne (373)
  1. Wprowadzenie (373)
  2. Przegląd najważniejszych szkodliwych czynników biologicznych (376)
  3. Wykrywanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy (385)
  4. Podstawy oceny narażenia (390)
  5. Ocena ryzyka zawodowego (393)
  6. podsumowanie (401)
   Bibliografia (401)
 18. Obciążenie fizyczne układu mięśniowo-szkieletowego (405)
  1. Wprowadzenie (405)
  2. Czynniki biomechaniczne determinujące obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego (406)
  3. Ocena ryzyka powstaw3ania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (408)
   1. Czynnik obciążenie statyczne, czyli ocena ryzyka zawodowego dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego z zastosowaniem metody OWAS (410)
   2. Czynnik podnoszenie ładunków, czyli ocena ryzyka podczas podnoszenia i przenoszenia ładunków z zastosowaniem metody NIOSH (414)
   3. Czynnik monotypia, czyli ocena ryzyka wynikającego z powtarzalności czynności pracy (418)
   4. Czynnik praca powtarzalna kończyn górnych, czyli ocena ryzyka podczas wykonywania prac powtarzxalnych za pomocą kończyn górnych (419)
  4. Podsumowanie (423)
   Bibliografia (425)
 19. Obciążenie fizyczne dynamiczne (427)
  1. Wprowadzenie (427)
  2. Metody oceny obciążenia pracą fizyczna dynamiczną (428)
  3. Ocena ryzyka zawodowego (433)
  4. Przepisy prawne uwzględniające koszt energetyczny pracy fizycznej (434)
  5. Podsumowanie (434)
   Bibliografia (435)
 20. Stres związany z pracą (437)
  1. Wprowadzenie (437)
  2. Źródła stresu w pracy (439)
  3. Ocena poziomu stresu zwiazanego z pracą (448)
  4. Podsumowanie (452)
   Bibliografia (452)
 21. Gaz ziemny (455)
  1. Wprowadzenie (455)
  2. Możliwości pojawienia się atmosfery wybuchowej (457)
  3. Klasyfikacja i obliczanie zasięgów stref zagrożenia wybuchem (458)
   1. Klasyfikacja i obliczanie zasiegów stref zagrożenia wybuchem dla przestrzeni otwartych (458)
   2. Klasyfikacja i obliczanie zasiegów stref zagrożenia wybuchem dla przestrzeni zamknietych (460)
  4. Możliwości pojawienia się atmosfery wybuchowej przy pracach na czynnej sieci gazowej i instalacji gazowej (462)
  5. Metody oceny ryzyka zawodowego (465)
  6. Podsumowanie (479)
   Bibliografia (480)
 22. Ocena ryzyka zawodowego a zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie (481)
  1. Wprowadzenie (481)
  2. Podstawowe warunki skuteczności oceny ryzyka zawodowego jako narzędzia poprawy warunków pracy (482)
  3. Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (483)
   1. Podstawowe elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (483)
   2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym (484)
  4. Podsumowanie (488)
   Bibliografia (488)
 23. Narzędzia wspomagające ocenę ryzyka zawodowego (489)
  1. Wprowadzenie (489)
  2. Komputerowe bazy danych (494)
   1. Karty Charakterystyk Substancji niebezpiecznych (494)
   2. INFOCHRON CE (495)
   3. INFONORM (496)
  3. Oprogramowanie komputerowe wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (497)
   1. Komputerowy system STER (497)
    1. Wspomaganie zarządzania bhp w przedsiębiorstwie (498)
    2. Moduł RYZYKO (501)
    3. Zautomatyzowana ocena ryzyka zawodowego (510)
    4. Dokumentowanie pomiarów i oceny ryzyka zawodowego (520)
   2. Program MIKRO-BHP - dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw (522)
    1. Informator (523)
    2. poradnik (524)
    3. Ocena i szacowanie ryzyka zawodowego w programie MIKRO-BHP (525)
   3. Specjalizowane oprogramowanie wspomagające prowadzenie oceny ryzyka zawodowego, dotyczące wybranych czynników na stanowiskach pracy (528)
    1. Program podUlt (528)
    2. Program STREFA (529)
    3. Program KRECIO (529)
  4. Interaktywne aplikacje internetowe wspomagające dokonywanie oceny ryzyka zawodowego (529)
   1. IRYS - interaktywna ocena ryzyka zawodowego w Internecie (531)
   2. Internetowe bazy danych (537)
   3. Międzynarodowe karty zagrożeń zawodowych (539)
  5. Internetowe serwisy informacyjne udostepniane w portalu CIOP-PIB (541)
  6. Podsumowanie (544)
   Bibliografia (545)