Środowiskowe narażenia zawodowe przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w Polsce, opracowanie zbiorowe pod redakcją Jolanty Karpowicz i Joanny Bugajskiej, CIOP-PIB, Warszawa, 2013, ISBN 978-83-7373-134-9

 • Wstęp (7)
 • Struktura sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w Polsce (11)
  Funkcje elektroenergetycznych układów przesyłowych; Budowa układów przesyłowych; Typowe układy rozdzielni 110 kV, 220 kV i 400 kV; Przykłady typowej struktury sieci przesyłowych i rozdzielczych WN; Kierunki/tendencje zmian sieci elektroenergetycznych w Polsce
 • Charakterystyka prac przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia (45)
  Rodzaje prac eksploatacyjnych; Uwarunkowania prawne prac na urządzeniach elektroenergetycznych; Najczęściej wykonywane prace i wykorzystywane urządzenia; Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia związane z wykonywanymi pracami; Profilaktyka zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia
 • Psychofizyczne obciążenia pracowników przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia (77)
  Charakterystyka środowiska pracy; Obciążenie wysiłkiem fizycznym; Przykładowe profile obciążenia wysiłkiem fizycznym; Obciążenie psychiczne
 • Czynniki atmosferyczne (mikroklimat i promieniowanie optyczne) (109)
  Charakterystyka parametrów mikroklimatu w Polsce; Procesy wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem; Metody oceny obciążenia termicznego pracowników w warunkach atmosferycznych; Przykładowe profile narażenia na mikroklimat zimny i gorący; Charakterystyka promieniowania słonecznego w Polsce; Oddziaływanie promieniowania optycznego na organizm człowieka; Metoda oceny narażenia; Przykładowe profile narażenia na naturalne promieniowanie optyczne
 • Pole elektryczne i magnetyczne sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia (149)
  Pola elektryczne i magnetyczne w otoczeniu sieci elektroenergetycznych WN; Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie pól elektrycznych i magnetycznych na organizm człowieka i infrastrukturę techniczną; Elektromagnetyczne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia przy obiektach elektroenergetycznych; Przykładowe profile narażenia pracowników na pola elektryczne i magnetyczne
 • Wyładowania ulotowe z przewodów linii elektroenergetycznych i związane z nimi zjawiska jonizacji powietrza. Promieniowanie jonizujące w otoczeniu linii (183)
  Wyładowania ulotowe w otoczeniu przewodów WN linii elektroenergetycznych; Potencjalne zagrożenia wynikające z ulotu z linii WN; Czynniki warunkujące poziom zagrożenia zdrowia
 • Hałas i drgania mechaniczne na stanowiskach pracy przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia (213)
  Źródła hałasu na stanowiskach pracy przy obsłudze sieci elektroenergetycznych WN; Charakterystyka stanowisk pracy przy obsłudze sieci elektroenergetycznych WN; Metody pomiaru i oceny hałasu na stanowiskach pracy przy obsłudze sieci; Przykładowe profile narażenia na hałas przy obsłudze stacji elektroenergetycznych; Oddziaływanie drgań mechanicznych na organizm człowieka; Źródła drgań mechanicznych na stanowiskach obsługi sieci elektroenergetycznych WN; Charakterystyka prac przy obsłudze sieci elektroenergetycznych WN w Polsce w aspekcie narażenia na drgania mechaniczne; Przykładowe profile narażenia na drgania mechaniczne przy obsłudze sieci elektroenergetycznych WN w Polsce