Agnieszka Wolska, CIOP-PIB, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7373-154-7

 • Wprowadzenie (7)
 • Źródła promieniowania optycznego (10)
  • Źródła nielaserowego promieniowania optycznego (11)
  • Źródła promieniowania laserowego (14)
  • Źródła nieistotne (16)
  • Literatura (18)
 • Klasyfikacje bezpieczeństwa źródeł promieniowania optycznego (19)
  • Klasyfikacja bezpieczeństwa laserów (19)
  • Klasyfikacja bezpieczeństwa lamp i systemów lampowych (22)
  • Klasyfikacja bezpieczeństwa maszyn (24)
  • Literatura (25)
 • Stan prawny (26)
  • Uwagi wstępne (26)
  • Rozporządzenie w sprawie bhp przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (28)
   • Wyznaczanie poziomu ekspozycji (29)
    • Sposób ustalania poziomu ekspozycji (29)
    • Powtarzanie wyznaczania poziomu ekspozycji (30)
    • Kiedy nie ma potrzeby określania poziomu promieniowania (31)
   • Ocena ryzyka zawodowego (33)
    • Określenie poziomu ekspozycji i wartości MDE (37)
    • Grupy szczególnego ryzyka (38)
    • Współwystępowanie w środowisku pracy promieniowania optycznego i fotouczulających substancji chemicznych (39)
    • Skutki pośrednie mające wpływ na bezpieczeństwo pracowników (40)
    • Klasa lasera lub podobna klasyfikacja źródeł promieniowania, mogących spowodować zagrożenia porównywalne z laserem klasy 3B i 4 (41)
   • Unikanie lub ograniczanie ryzyka zawodowego (41)
    • Program działań organizacyjno-technicznych zapobiegających przekroczeniu wartości MDE (42)
    • Oznakowanie miejsca pracy znakami bezpieczeństwa (43)
    • Działania w razie przekroczeń MDE (44)
   • Informowanie i szkolenie pracowników (44)
   • Współpraca pracodawcy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną (45)
    • Przekazywanie informacji lekarzowi (45)
    • Reagowanie na informacje uzyskane od lekarza (45)
  • Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (46)
  • Rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (47)
  • Rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (48)
  • Rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (48)
  • Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (49)
  • Literatura (49)
 • Zarządzanie ryzykiem (52)
  • Krok 1. Identyfikacja źródeł promieniowania i osób narażonych (52)
  • Krok 2. Szacowanie ryzyka i wyznaczanie jego dopuszczalności (53)
  • Krok 3. Wybór działań ograniczających ryzyko (55)
  • Krok 4. Podjęcie działań (58)
  • Krok 5. Monitorowanie i dokonywanie przeglądów (58)
  • Literatura (59)
 • Wyznaczanie wartości MDE (61)
  • Nielaserowe promieniowanie optyczne (61)
   • Rodzaje rozpatrywanych zagrożeń dla zdrowia (61)
   • Wyznaczanie kąta widzenia źródła promieniowania (α) (64)
   • Wyznaczanie wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) (66)
    • Zagrożenie fotochemiczne oczu i skóry nadfioletem (aktyniczne) (66)
    • Zagrożenie fotochemiczne oczu (soczewki) promieniowaniem UVA (68)
    • Zagrożenie fotochemiczne siatkówki oka (69)
    • Zagrożenie termiczne siatkówki oka (73)
    • Zagrożenie termiczne rogówki i soczewki oka (78)
    • Zagrożenie termiczne skóry (79)
   • Promieniowanie laserowe (81)
    • Wartości MDE oka i skóry przy ekspozycji na promieniowanie laserowe z zakresu 180÷ 400 nm (83)
    • Wartości MDE dla oka i skóry przy ekspozycji na promieniowanie laserowe z zakresu 400÷ 1 400 nm (84)
    • Wartości MDE dla oka i skóry przy ekspozycji na promieniowanie laserowe z zakresu 1 400÷ 1 mm (86)
    • Wyznaczanie wartości MDE a klasyfikacja laserów (87)
  • Literatura (88)
 • Wyznaczanie poziomu ekspozycji (90)
  • Kryteria oceny zagrożenia uwzględniane przy wyznaczaniu poziomów ekspozycji na promieniowanie optyczne (90)
   • Nielaserowe promieniowanie optyczne (91)
    • Nielaserowe promieniowanie nadfioletowe (91)
    • Nielaserowe promieniowanie widzialne i podczerwone (93)
    • Nielaserowe promieniowanie podczerwone (98)
   • Promieniowanie laserowe (98)
  • Wyznaczanie luminacji energetycznej na podstawie pomiaru natężenia napromienienia (99)
  • Przeliczanie natężenia napromienienia przy różnych odległościach od źródła (100)
  • Literatura (103)
 • Załączniki
  • Przykłady wyznaczonych grup ryzyka dla typowych elektrycznych źródeł promieniowania optycznego (105)
  • Przykłady oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym (113)
   • Przykłady oceny zagrożenia przy ekspozycji na wybrane elektryczne źródła promieniowania (115)
   • Przykłady oceny zagrożenia na wybranych stanowiskach pracy w przemyśle (119)
  • Słowniczek (163)
  • Literatura (169)