Ewa Gawęda, Dorota Kondej, CIOP-PIB, Warszawa, 2008, ISBN 83-7373-082-6

 •  Wprowadzenie (5)
 1.  Wstęp (6)
  1. Procesy rafinacji metali ciężkich - zagrożenia chemiczne.
  2. Normatywy higieniczne.
 2. Narażenie na substancje chemiczne na stanowiskach pracy (8)
  1. Substancje nierakotwórcze.
  2. Substancje rakotwórcze.
   1. Nikiel.
   2. Arsen.
   3. Kadm.
  3. Próbki chwilowe (15-minutowe).
 3. Zalecenia do oceny narażenia zawodowego (12)
  1. Metodyka badań.
   1. Pobieranie próbek powietrza.
   2. Metody oznaczania substancji chemicznych i pyłów.
    1. Metale i metaliody oraz ich związki.
    2. Kwas siarkowy.
    3. Pyły.
  2. Interpretacja wyników.
   1. Ocena zgodności warunków pracy z NDS.
   2. Ocena zgodności warunków pracy z NDSCh.
  3. Częstotliwość badań.
   1. Substancje nierakotwórcze.
   2. Substancje rakotwórcze.
 4. Zalecenia techniczne (17)
  1. Środki ochrony zbiorowej.
   1. Zalecenia ogólne dotyczące środków ochrony zbiorowej.
   2. Zalecenia szczegółowe dotyczące środków ochrony zbiorowej.
    1. Metale i metaloidy oraz ich związki.
    2. Kwas siarkowy.
    3. Pyły krzemionki.
  2. Środki ochrony indywidualnej.
   1. Ogólne zasady doboru i stosowania.
   2. Zasady doboru.
   3. Udostępnianie pracownikom.
   4. Konserwacja.
   5. Zalecenia szczegółowe dotyczące środków ochrony indywidualnej.
    1. Metale i metaloidy oraz ich związki.
    2. Kwas siarkowy.
    3. Pyły krzemionki.
 5. Zalecenia organizacyjne - szkolenia, działalność informacyjna itp. (23)
 • Piśmiennictwo (25)
 • Załącznik - procedura analityczna (27)