• Проект нового акта про колективні спори. Критичний аналіз
  Закон про вирішення колективних спорів, прийнятий на початку 1990-х років, уже не відповідає викликам ринку праці. Тому на необхідність зміни регламенту вже багато років вказують і соціальні партнери, і представники науки, і медіатори. Однак спроби внести зміни до нормативних актів, включаючи, зокрема, роботу комісій з кодифікації трудового законодавства у 2002-2007 та 2016-2018 роках, не увінчалися успіхом. Тому з головною метою збереження соціального миру уряд запропонував новий закон про колективні спори. І саме оцінка найважливіших положень цього акта є предметом цієї статті.
 • Суспільна мораль: теоретичний підхід і практичне значення
  Доступність соціальних пільг визначається правовими нормами, що діють у даній країні. Фактичний обсяг використання цих переваг залежить, однак, від культурних умов, у тому числі, насамперед, від переважаючих моральних норм. Якщо одні особи (фізичні особи, домогосподарства) зловживають соціальними пільгами, то інші, навпаки, не користуються пільгами, маючи на це відповідні повноваження. Таке індивідуальне ставлення до рішень, які пропонує держава добробуту, отримало назву «соціальна мораль». У цій статті зроблено спробу концептуалізувати це поняття. Представлено його сутність та практичне значення для функціонування системи соціального захисту населення. Крім того, обговорювалися як «відхилення» від оптимального використання благ, тобто надмірне використання (так зване соціальне зловживання), так і недостатнє використання (так звана соціальна байдужість).
 • Концепція ЄС щодо розумного пристосування для людей з обмеженими можливостями
  Метою статті є аналіз діючих на даний момент стандартів ЄС у сфері розумного пристосування, зокрема визначення їх природи, сфери застосування та типів. Дослідження в цій області базувалися на двох гіпотезах. По-перше, як правові положення, так і судова практика Суду ЄС визнають, що концепція розумного пристосування має бути широкою, але гнучкою, і є важливим інструментом для забезпечення фактичної рівності працівників з обмеженими можливостями. По-друге, незважаючи на існування правових норм ЄС, що стосуються розумного пристосування, роботодавці не завжди виконують зобов’язання запровадити їх таким чином, щоб врахувати індивідуальні потреби людей з інвалідністю. Як наслідок, у статті вперше представлено правову базу ЄС щодо зобов’язання розумного пристосування, беручи до уваги джерела первинного та вторинного права та їхні взаємозв’язки. Далі були проаналізовані найважливіші рішення Суду ЄС щодо концепції титулу, у тому числі винесені у 2021-2022 роках. Остання частина статті присвячена оцінці правової природи та обсягу розумного пристосування, а також вказано їх найбільш типові види та приклади.
 • Промислова революція 4.0, трудове право та процесуальне трудове право 4.0
  Метою статті є аналіз співвідношення між четвертою промисловою революцією, трудовим правом та процесуальним трудовим правом 4.0. Автори представляють історіографію праці та вказують на те, як революція спричиняє реальні та суттєві структурні зміни як у сфері матеріального, так і процесуального трудового права. Для розробки даної статті використано дедуктивний метод у якісному аспекті та результати дослідження тематичної літератури.
 • Вибрані правові проблеми захисту персональних даних учасників внутрішнього антимобінгового провадження
  У статті розглядається питання захисту персональних даних учасників внутрішніх проваджень проти мобінгу, у тому числі, насамперед, даних, отриманих вторинним шляхом. Юридичний аналіз охоплював, зокрема, зобов’язання роботодавця інформувати учасників внутрішнього провадження проти мобінгу згідно зі ст. 14 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і вільного переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 /EC. Автор також тлумачить положення «ст. 15 GDPR, яка гарантує суб’єкту даних право доступу до даних про нього. Аналіз щодо захисту учасників внутрішніх антимобінгових проваджень також проводився в контексті запланованих змін у захисті викривачів. Висновок містить ключові висновки de lege lata і de lege ferenda, що випливають із міркувань.

 Praca i Zabezpieczenie Społeczne (Робота та соціальне забезпечення) - весь список