Aktualności BHP 2018/06 (124)

 •  Nowości
  • Jakie dokumenty są niezbędne do obsługi wózków jezdniowych po 10 sierpnia 2018 r. (1-2)
   Od 10 sierpnia 2018 r. do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia konieczne będzie posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wózków jezdniowych uzyskiwanego na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
  • Sprawdź, ile wynosi podwyższone jednorazowe odszkodowanie za wypadek w rolnictwie (3)
   17 maja 2018 r. zmieniła się stawka jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Teraz wynosić będzie 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
  • Czy inspektor pracy może utrwalać przebieg kontroli kamerą lub smartfonem (3)
   Przepisy ustawy o PIP wyraźnie zezwalają inspektorowi na korzystanie w trakcie kontroli z urządzenia „rejestrującego obraz lub dźwięk”. Użycie aparatu fotograficznego lub dyktafonu nie budzi więc wątpliwości. Co jednak z urządzeniami, które rejestrują jednocześnie obraz oraz dźwięk, np. kamera cyfrowa czy smartfon? Rozważmy tę kwestię. Ma ona bowiem istotne znaczenie w kontekście możliwości postawienia podmiotowi kontrolowanemu zarzutu utrudniania czynności kontrolnych, co może wiązać się z odpowiedzialnością karną.
 • Warunki pracy
  • 5 kroków do idealnego planu naprawczego przy narażeniu na hałas (4)
   Są branże, jak również stanowiska pracy, na których często mamy do czynienia z przekroczeniem dopuszczalnych norm (NDN) hałasu. W takim przypadku przepisy zobowiązują do sporządzenia i wprowadzenia w życie programu działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas. Jak więc prawidłowo przygotować i przeprowadzić taki program naprawczy?
  • Jakie obowiązki ma pracodawca przy wprowadzaniu do produkcji czynnika szkodliwego dla zdrowia (5)
   Wprowadziliśmy na lutowaniu topnik, który zawiera między innymi 20% metanolu i 25% acetonu. Czy poza wykonaniem pomiarów środowiska pracy i oznaczeniem NDS i NDSCH pracodawca powinien jeszcze wypełnić jakieś wymagania prawne w związku ze stosowaniem takiej substancji? Czy należy wprowadzić ewidencję rozchodu środka lotny topnik w związku z zawartością metanolu?
  • Jakie uprawnienia są obowiązkowe do wykonania pomiarów wskaźnika PMV (6)
   Kto może dokonać pomiarów wskaźnika PMV w zakładzie pracy? Czy potrzebne są do tego specjalne uprawnienia?
  • W jaki sposób ustalić prędkość wózków autonomicznych (7)
   Jakie wymagania prawne należy spełnić przy wprowadzeniu wózków autonomicznych (obsługiwanych bez operatora) oraz co determinuje ustalenie prędkości, z jaką te wózki mogą pracować? Jaka jest maksymalna prędkość wózków autonomicznych, z jaką mogą pracować?
  • Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora ds. bhp na budowie (15-16)
   Wykonawców poszczególnych rodzajów prac obowiązuje konieczność współdziałania w zakresie bhp z innymi pracodawcami (wykonawcami). Na obecnych placach budów, gdzie jednym z czynników wpływających na proces budowlany jest jak najkrótszy czas zakończenia inwestycji, wykonywane są jednocześnie różne rodzaje robót, często przez odrębnych wykonawców tych prac (np. trwają prace murarskie na wysokości, a jednocześnie na poziomie terenu przez inną firmę są wykonywane prace ziemne), istnieje zatem zagrożenie upadku przedmiotów z wysokości w związku z pracami murarskimi, a zagrożenie to dotyczy osób wykonujących prace ziemne. W takiej sytuacji przepisy Kodeksu pracy nakładają na wykonawców prac obowiązek wyłonienia koordynatora, który będzie sprawował nadzór nad wszystkimi pracownikami bez względu na to, u którego pracodawcy są oni zatrudnieni.
 • Temat numeru
  • W jaki sposób pracodawca może zapewnić pracownikowi komfort cieplny w miejscu pracy (8-10)
   W naszym klimacie stworzenie komfortu cieplnego przez cały rok na wielu stanowiskach pracy jest bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe (prace na otwartych przestrzeniach czy w pomieszczeniach, w których o mikroklimacie decydują względy technologiczne). Dlatego pracodawca ma obowiązek wprowadzenia tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które w miejscach o niekorzystnym mikroklimacie ograniczą do minimum zagrożenia czy uciążliwości związane z pracą lub tylko przebywaniem ludzi.
 • Kontrole bhp
  • W jaki sposób Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadza kontrole bhp (11-12)
   Przy dobrze przygotowanej i przeprowadzonej kontroli jest niewielka szansa, by ukryć nieprawidłowości przed inspektorami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. O kontrolach, ich zakresie oraz szerokiej gamie przepisów, z których mogą wynikać kary nakładane przez PIS, mówi Jan Bondar, Rzecznik Prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Czy pracodawca może uchylić się od obowiązku zapewnienia pracownikowi bhp, gdy wykonywanie pracy zleca poza siedzibą (13-14)
   Pracodawca i zakład – na którego terenie pracownicy tego pracodawcy wykonywali czynności zlecone umową – ponoszą odpowiedzialność solidarną za szkodę wyrządzoną pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy, jeżeli oba te podmioty odpowiadają na podstawie art. 435 Kodeksu cywilnego – orzeczenie Sądu Najwyższego z 2004 r.