Aktualności BHP - Substancje Niebezpieczne 2020/57

 • Przechowywanie toksycznych i rakotwórczych odczynników chemicznych (1)
  Czy pracodawca jest zobowiązany do przechowywania odczynników chemicznych sklasyfikowanych jako: GHS06 (toksyczność ostra kategorii 1, 2 lub 3), GHS07 (toksyczność ostra kategorii 4, działanie drażniące na skórę lub oczy, działanie uczulające na skórę), GHS08 (działanie rakotwórcze, mutagenne lub działanie na rozrodczość, tzw. CMR, toksyczne działanie na narządy krytyczne przy narażeniu jednorazowym lub przewlekłym, działanie uczulające na układ oddechowy) oraz prekursorów narkotykowych kategorii 2A (bezwodnik octowy) w zamknięciu, tj. w sposób uniemożliwiający przejęcie ich przez osoby niepowołane?
 • Warunki pracy
  • Praca w narażeniu na azbest w zakładzie przejętym przez nowego pracodawcę (2)
   Przepisy regulujące problematykę chorób zawodowych nie precyzują kwestii odpowiedzialności pracodawcy w przypadku przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę – gdzie narażenie zawodowe istotne w kontekście postępowania o stwierdzenie choroby zawodowej zaistniało u pracodawcy, który został przejęty. Trudno mówić o odpowiedzialności z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy nowego pracodawcy, u którego nie wykonuje się prac z azbestem. O zwiększeniu składek (na ubezpieczenie wypadkowe) można mówić dopiero wtedy, gdy dwie kolejne kontrole inspektora pracy wykazały rażące uchybienia w zakresie bhp.
  • Pomiary podczas prac w narażeniu na frakcję respirabilną krzemionki krystalicznej (3)
   Pracodawca aktualnie wykonuje pomiary czynnika: pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę – frakcja wdychalna – frakcja respirabilna – kwarc, krystobalit. Czy po wejściu w życie nowych przepisów w sprawie NDS jesteśmy zobowiązani przeprowadzić badania na wszystkich stanowiskach pracy występujących w zakładzie, czy na tych, które były do tej pory badane ze względu na występowanie pyłów? Czy z wykonaniem pomiarów możemy poczekać do wyznaczonego terminu w poprzednim sprawozdaniu, gdzie pomiary były wykonane przed zmianą przepisów we wrześniu 2019 r.?
  • Kategoria ryzyka dla danej grupy działalności (4)
   W jaki sposób pracodawca ma zweryfikować, do której kategorii ryzyka dla danej grupy działalności należy? Czy ustala to sam pracodawca, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypisuje tę kategorię?

Aktualności BHP - cały wykaz