Serwis Prawno-Pracowniczy 2016/17

 • O tym się mówi
  • Jak od 1 stycznia 2017 r. zmienią się zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników i zleceniobiorców
 • Temat miesiąca
  • Jak zmienią się zasady wynagradzania zarządzających państwowymi spółkami
 • Prawo Pracy
  • W jakim terminie zawierać umowy o pracę po zmianach od 1 września 2016 r.
  • Czy można udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego po 30 września
  • Czy urzędnika samorządowego, który odchodzi na emeryturę, można ponownie zatrudnić bez przeprowadzania naboru
 • Wynagrodzenia
  • Kiedy pracownik uzyskuje status emeryta i prawo do świadczeń z zfśs lub układu zbiorowego pracy
  • Czy po śmierci nauczyciela jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna
  • Czy można potrącić z wynagrodzenia pracownika dobrowolną składkę za kilka miesięcy
  • Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, gdy choruje 30 dni w miesiącu liczącym 31 dni
 • ZUS
  • Czy sposób określenia wynagrodzenia zleceniobiorcy wpływa na obowiązek opłacenia składki na FP
  • Jak ustalić podstawę wymiaru i naliczyć składki ZUS za pracownika uzyskującego przychody w Polsce i w Niemczech
  • Czy zaświadczenie ZUS Rp-7 dla przejętego pracownika może być wystawione przez następcę prawnego pracodawcy
  • Czy ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych należy wliczyć do podstawy wymiaru zasiłków
 • O to pytają kadrowi
  • Czy można zatrudnić na zastępstwo kogoś, kto będzie wykonywał pracę za innego zastępcę
  • Jakie harmonogramy czasu pracy musi przygotować pracodawca, u którego obowiązuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy
  • Czy zaniedbanie pracodawcy wpływa na zatrudnianie pracowników na bezlimitowe terminowe umowy o pracę
  • Czy logi z komputerów mogą być dowodami dla inspektora pracy
 • Bezpieczna Praca
  • Jak sporządzić skierowanie na badania dla zatrudnionego przy komputerze
  • Czy w aktach pracownika można przechowywać kopię zaświadczenia o szkoleniu okresowym bhp
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Jak udzielić zwolnienia na opiekę nad dzieckiem pracownikowi niepełnosprawnemu
  • Kogo wliczać do stanu zatrudnienia dla obowiązkowych wpłat na PFRON
 • Z Wokandy
  • Czy różnicowanie wynagrodzeń pracowników w wyniku reorganizacji świadczy o dyskryminacji
 • Działalność socjalna
  • Czy przy ustalaniu wysokości II raty odpisu na zfśs można skorygować przeciętne zatrudnienie
  • Czy komisja socjalna może mieć dostęp do danych osobowych pracowników
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Status ubezpieczeniowy ucznia
  • Status ubezpieczeniowy studenta
 • Vademecum Kadrowego
  • Jak pracodawca powinien postępować w razie wypadku przy pracy
 • Płace i Rozliczenia
  • Jakie obowiązki mają pracodawcy i zleceniodawcy wobec komorników po zmianach
 • Spis treści dodatku: Ściąga Kadrowego
  • Wybrane składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru podatku, składek ZUS i innych świadczeń