Monitor Prawniczy 2018/18

 • Aktualności
  • Ograniczenie w sprzedaży ziemi rolnej
  • Zaskarżenie orzeczenia wydanego przez asesora
  • Zmiana prawomocnego postanowienia komornika w zakresie wysokości opłaty egzekucyjnej
  • Przesłanki przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi
  • Koszty ekspertyzy niezbędnej dla ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej
  • Wymóg posiadania zezwolenia na pracę dotyczy również cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie spółki kapitałowej
  • Odliczenie podatku naliczonego od usług prawniczych
  • Miejsce zwykłego pobytu dziecka
  • Odpowiedzialność „obsługującego przewoźnika lotniczego”
  • Europejski nakaz aresztowania
 • Artykuły
  • Monitorowanie pracownika po nowelizacji Kodeksu pracy
  • Inne zakłócenie czynności psychicznych jako pojęcie z art. 31 § 1 KK
  • Kompensacja szkody udziałowej – szkody wspólnika uzależnionej od szkody spółki (część I)
  • Realizacja zasady szybkości i sprawności postępowania sądowego w postępowaniu klauzulowym
  • Odmowa stwierdzenia wykonalności w Niemczech polskiego wyroku w sprawie o ochronę tożsamości narodowej i godności Polaka
  • Ogłoszenie upadłości zbywcy wierzytelności po dokonaniu przelewu a skuteczność zapisu na sąd polubowny
  • Konsekwencje ukarania karą grzywny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego z perspektywy możliwości pełnienia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Monitor Prawniczy - cały wykaz