Monitor Prawniczy 2019/17

 • Aktualności
  • Brak możliwości komunikowania się z otoczeniem z powodu choroby a ustanowienie kuratora w postępowaniu cywilnym
  • Zakaz zbywania nieruchomości ustanowiony przez komisję weryfikacyjną a przejście prawa do nieruchomości na skutek połączenia przez przejęcie spółek prawa handlowego
  • Weryfikacja prawidłowości ustalenia poziomu prewspółczynnika przez organ interpretacyjny
  • Obowiązek wydania interpretacji indywidualnej dotyczącej określenia podstawy opodatkowania
  • Nawoływanie do nienawiści w audycjach telewizyjnych
  • Prawo do zwrotu kosztów biletu lotniczego
  • Jurysdykcja wyłączna
 • Artykuły
  • Konstytucyjny nakaz rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki a braki formalne pism procesowych składanych w toku postępowania cywilnego
  • Przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego w znowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego. Część III – szczegółowe przejawy nadużycia prawa procesowego
  • Problem wykonalności przez Polskę wyroków ETPCz na przykładzie przedłużającego się stosowania tymczasowego aresztowania
  • Zaliczka dywidendowa w spółce z o.o. – część III. Decyzja zarządu o wypłacie zaliczki. Słabości konstrukcyjne obecnego mechanizmu zaliczki i postulaty de lege ferenda
  • Dobro dziecka jako klauzula generalna – ustalenie znaczenia pojęcia dobra dziecka w XXI w.
  • Czy skarga nadzwyczajna jest środkiem prawnym (remedium iuris) w rozumieniu art. 424 § 1 KPC
  • Nieudzielenie żądanej gwarancji zapłaty jako podstawa odstąpienia od umowy

Monitor Prawniczy - cały wykaz