Bezpieczeństwo pracy - nauka i praktyka 2013/02


Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka, 2(497) luty 2013, ISSN 0137-7043 Indeks 352543

 • XX Jubileuszowa Giełda Wynalazków. Od pomysłu do wdrożenia (II s. okł.)
 • Bezpieczeństwo transportu i ruchu drogowego w badaniach międzynarodowych (2)
  Stale zwiększająca się rola transportu drogowego w gospodarce światowej oraz rosnący dynamicznie ruch drogowy powodują, że bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego staje się kwestią priorytetową. Warto zaznaczyć, że w 2011 r. w Polsce kierowcy zawodowi spowodowali 8,7% wypadków drogowych powstałych z winy kierujących pojazdami, zaś grupa zawodowa kierowcy pojazdów znalazła się na trzecim miejscu ze względu na liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (10%). Na bezpieczeństwo wpływa wiele różnorodnych czynników, toteż jest ono przedmiotem rozważań i badań specjalistów, a także uczonych reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Jednym z takich forów wymiany doświadczeń była 5. Międzynarodowa Konferencja Psychologii  Transportu i Ruchu Drogowego (International Conference of Traffic and Transport Psychology - ICTTP) poświęcona związkom między teorią i praktyką w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Niebezpieczny mróz (5)
  Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (z 2011 r.) w Polsce ok. 15 tys. osób pracuje w "stanie zagrożenia" tzw. zimnym środowiskiem pracy. Najbardziej zagrożoną branżą jest w tym aspekcie niewątpliwie budownictwo, aczkolwiek problem ekspozycji pracowników na mróz dotyczy także innych zawodów, jak chociażby leśników, żołnierzy, zatrudnionych w straży granicznej czy policjantów i strażników miejskich. I chociaż w Polsce problem ten jest uregulowany prawnie i opisany w literaturze, warto skorzystać z ciekawych rozwiązań i doświadczeń specjalistów z regionów, w których praca w zimnym środowisku jest o wiele częstsza i dotyczy znacznie większej liczby ludzi: USA (zwłaszcza w odniesieniu do stanu Alaska), Kanady oraz Skandynawii.
 • Odzież ochronna do pracy w zimnym środowisku - zasady projektowania i doboru (8)
  W artykule omówiono znaczenie i właściwości odzieży ciepłochronnej mającej zastosowanie w zimnym środowisku. W szczególności, opisano sposób doboru takiej odzieży oraz związane z tym trudności wynikające z rodzaju wykonywanej pracy, ale również zależne od charakterystyki fizycznej samego użytkownika. Omówiono zagadnienia dotyczące projektowania odzieży do zimnego środowiska.
 • Skuteczność środków ochrony skóry stosowanych przez kosmetyczki - badania ankietowe i dermatologiczne (13)
  Badania prowadzone w środowisku kosmetyczek wykazały, że zmiany chorobowe występujące na skórze rąk są zjawiskiem częstym. Prawie połowa, bo aż 46% badanych stwierdza, że ich dłonie są przesuszone, 32% uważa, że szorstkie, 12% ankietowanych zaobserwowało łuszczenie, 8% zaczerwienienie, a 2% inne objawy. Po 30 dniach stosowania kremu ochronnego 90% badanych zauważyło znaczną poprawę stanu skóry rąk, 8% uważa, że nastąpiła lekka poprawa. Zastosowanie przez kosmetyczki opracowanych w CIOP-PIB środków ochrony skóry pozwoliło na znaczne zmniejszenie dolegliwości skóry rąk.
 • Podstawy higieny narządu głosu w pracy nauczycieli i wykładowców (18)
  Znaczny wzrost rozpoznawanych chorób zawodowych narządu głosu, zwłaszcza wśród nauczycieli, skłonił autorów artykułu do przeanalizowania dostępnych materiałów naukowych i opracowania zasad profilaktyki oraz programu prewencji narządu głosu. Wszyscy polscy specjaliści z dziedziny foniatrii i laryngologii podkreślają w swoich pracach, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zaburzeniom emisji głosu jest usunięcie czynników wpływających na dysfunkcję.
 • Tkaniny bazaltowe - ocena możliwości zastosowania w rękawicach chroniących przed czynnikami gorącymi (22)
  Tkaniny wykonane z przędz bazaltowych charakteryzują się wysoką odpornością na czynniki termiczne, dlatego mogą być wykorzystywane do wytwarzania rękawic ochronnych. W artykule omówiono wyniki badań laboratoryjnych tkanin bazaltowych o różnych masach powierzchniowych. Zaprezentowano również sposób ich modyfikacji z uwzględnieniem techniki aluminizacji. Zakres przeprowadzonych badań uwzględnia ocenę aluminizowanych i niealuminizowanych tkanin bazaltowych w zakresie odporności na działanie czynników mechanicznych oraz termicznych. Uzyskane wyniki potwierdziły możliwość wykorzystania tkanin bazaltowych do wytwarzania rękawic ochronnych przeznaczonych do pracy w warunkach występowania zagrożeń termicznych.
 • 71. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (26)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (30)
  Rada Ochrony Pracy w 2012 r. - aktywna i skuteczna. Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego i stres w pracy.
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Pomyśl o swoich plecach; Agresja klientów, ataki pacjentów; Na styku recyklingu, przedsiębiorczości i bezpiecznej pracy; Amerykanie chcą zakazań pilotom używania bezprzewodowej elektroniki w samolotach; Zmiana reguł utrudnia pracę; Architektura budynku szkoły a wyniki w nauce; Antybiotyk z... pandy? Puste kalorie; Sport sposobem na ból.