ATEST - ochrona pracy 2018/03

 • Ofiara własnego sukcesu? (3)
 • Organizacja i ekonomika
  • Jak bezpiecznie żyć z ryzykiem? - cz. 3 (4)
   Istnieją dowody świadczące, że podejmowanie umiarkowanego ryzyka jest skuteczną strategią poprawienia swojego społecznego wizerunku. Ryzyko w niektórych sytuacjach jest podejmowane dlatego, że takie zachowanie jest uznawane za bardziej wartościowe od zachowania ostrożnego, a ryzykanci są przekonani, że niepodjęcie ryzyka może spowodować utratę prestiżu lub obniżenie samooceny.
 • Informacje
  • Na bieżąco... (12)
   Na podstawie informacji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie zamieszczamy odpowiedź na pytanie nauczyciela, dotyczące pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy.
  • Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym (29)
   Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 26 lutego br. przyjęła stanowisko w niezwykle ważnej sprawie - przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków. Problematyka ta ma ogromne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo dużych grup ludzi mieszkających i pracujących w otoczeniu zakładów przemysłowych.
  • Krok w kierunku bezpieczeństwa (43)
  • Konferencja "Bezpieczna budowa" (45)
  • Szkolenia bhp po ukraińsku (50)
   Sytuacja polityczna i ekonomiczna na Ukrainie spowodowała, że od początku 2014 roku obserwujemy w Polsce nieustanny wzrost liczby pracowników zza naszej wschodniej granicy. Motywem, który skłania pracodawców do zatrudniania Ukraińców, jest fakt, że mają niższe wymagania płacowe niż Polacy. Ukraińcy w zdecydowanej większości znajdują pracę w branży budowlanej, logistyce (kierowcy ciężarówek), produkcji, gastronomii oraz rolnictwie. Praca w tych branżach wiąże się z dużym ryzykiem wystąpienia wypadku przy pracy ze względu na obsługiwane maszyny, urządzenia czy pojazdy.
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (57)
 • Lekcje BHP
  • Murarz-tynkarz, cz. 2 (18)
   "Lekcja bhp" wróciły na łamy Atestu w nowej formule. Przed laty miały formę gotowych do wykorzystania konspektów, które obecnie są mniej potrzebne. Nauczyciele szukają raczej opracowań, źródeł, a zwłaszcza praktycznych podpowiedzi, wskazówek, które mogą być dla uczniów w miarę przystępnymi materiałami do samokształcenia. I taką m,.in. rolę mają pełnić nasze lekcje, pomyślane jako swoiste karty charakterystyki poszczególnych zawodów. Pierwszą część lekcji dotyczącej zawodu murarza-tynkarza opublikowaliśmy w lutowym Ateście.
 • Ludzie i wydarzenia
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Anna Łuczak (17)
 • Przepisy i normy
  • Jak długo trwa ochrona przed zwolnieniem w trybie art. 53 § pkt 1b k.p.? (13)
   Art. 53 § 1 kodeksu pracy ustanawia okres ochronny, w którym pracodawca nie może zwolnić pracownika nieobecnego w pracy z powodu choroby. Przekroczenie wskazanego w nim terminu uprawnia pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia). Ustalenie granic tego okresu w praktyce niejednokrotnie napotyka na szereg problemów.
  • Żurawie przeładunkowe (31)
  • Zmiana w uzyskiwaniu kwalifikacji przez operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym (59)
  • Maszyny rolnicze i leśne (60)
  • Zewnętrzna przyczyna wypadku (61)
   Zewnętrznej przyczyny wypadku przy pracy nie stanowi codzienna, nawet ciężka praca, jeśli w dniu zdarzenia nie wystąpiły nadzwyczajne okoliczności w jej świadczeniu. Jednakże uznaje się za ową nadzwyczajną okoliczność nadmierne przemęczenie pracownika między innymi ponadnormatywną pracą w dniu wypadku lub (wyjątkowo) w dłuższym okresie. Pogląd ten jest tym bardziej uzasadniony, jeśli pracy w godzinach nadliczbowych towarzyszą szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne, w jakich była ona wykonywana oraz wystąpienie dodatkowego czynnika w postaci stresu.
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (63)
   Przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2018 roku.
  • Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego (66)
   Część czwartą zadania czternastego autor poświęca dokumentacji z przeprowadzonej oceny ryzyka. Jeżeli ocena ryzyka ma przynieść wymierna korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikom, powinni oni otrzymywać odpowiednie informacje o ryzyku. Informacje te należy opracować w formie dokumentu będącego podstawą zorganizowania prac przez pracodawcę i wykonywania prac przez pracowników.
 • Technologie i bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo współpracy człowieka z robotem (22)
   Przyzwyczailiśmy się do tego, że zje względów bezpieczeństwa ludzie i roboty przez lata współpracowali na odgrodzonych od siebie przestrzeniach roboczych. Dokonujące się obecnie zmiany demograficzne prowadzące do starzenia się siły roboczej oraz wzrastające potrzeby w stosunku do wydajności produkcji dały impuls do prac nad zwiększeniem potencjału współpracy ludzi z robotami. Kiedy jednak człowiek i robot dzielą wspólną przestrzeń roboczą, niezwykle istotna staje się kwestia bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to konieczność indywidualnego przeanalizowania każdej aplikacji pod tym kątem.
  • Dopasowanie środków ochrony dróg oddechowych do pracowników - założenia a rzeczywistość (26)
   Przyczynkiem do napisania tego tekstu były badania dopasowania środków ochrony dróg oddechowych, a w szczególności półmasek filtrujących do pracownika, przeprowadzone przez autora i jego współpracowników.
  • Przemysł 4.0: Od wizji do realizacji (30)
   W fabryce przyszłości ludzie i maszyny będą ze sobą powiązani siecią danych. Przedmioty i systemy także będą komunikować się między sobą: narzędzia z częściami, rynek z linią produkcji, a ta z kolei z dostawcami. Tego rodzaju sieć powstanie dopiero wówczas, kiedy standardy i specyfikacje będą stosowane jednakowo na skalę globalną - także przy udziale wykwalifikowanej siły roboczej.
  • Edukacja
  • Angielski dla behapowców (l. 99) (54)
 • Technik bhp (56)
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (58)
 • Wypadki i awarie
  • Wypadki pracowników z Ukrainy (47)
   Artykuł bazuje w zasadzie na analizie danych dotyczących zdarzeń wypadkowych z udziałem przedstawicieli tylko jednej narodowości, spośród wielu innych pracujących w Polsce w 2016 r. Jednak wśród wszystkich obcokrajowców to obywatele Ukrainy stanowili największą liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, co wydaje się w wystarczającym stopniu uzasadniać takie ujęcie tematu. Sytuacja taka nie powinna budzić zdziwienia, ponieważ od wielu lat jest to nacja - nie licząc rodzimej - najliczniej reprezentowana na polskim rynku pracy.
 • Targi
  • Targi SAWO 2018 (53)
 • Stałe rubryki
  • Teksty-preteksty (2)
  • Wydarzenia (9)
  • Technika na co dzień (10)
  • Konkurs (41)
  • Redakcja odpowiada (42)
  • BHP w sieci (65)
  • Czytelnia (67)