ATEST - ochrona pracy 2017/03


  • Teksty-preteksty (2)
   • Ogłoszenie
   • Znawca tematu
   • Wypadek przy pracy?
   • Jak będzie mniej, to dosypać?
   • Dwa razy ZDM
  • Zbada cię (wyłącznie) lekarz medycyny pracy (3)
 • Przepisy i Normy
  • Problemy interpretacyjne Nowej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (4)
   Ogólna koncepcja Dyrektywy Maszynowej jest znakomita. Obejmuje istotne obszary projektowania, budowy i dystrybucji maszyn w bardzo przyjazny sposób. Pozwala na swobodny przepływ maszyn na terenie Unii Europejskiej, wszakże, co oczywiste, pod warunkami chroniącymi ją od strony ekonomicznej, rozwojowej i społecznej. Dyrektywa formułuje wymagania techniczne jako uogólnione cele, które można osiągnąć przez zastosowanie albo zaleceń norm z nią zharmonizowanych, albo wdrożenie własnych, nowatorskich rozwiązań, nieobjętych normami, dowodząc zgodność z postawionymi celami za pomocą oceny ryzyka.
  • Na bieżąco... (12)
   W styczniowym ATEŚCIE, w relacji z posiedzenia Rady Ochrony Pracy napisaliśmy o planie działalności Państwowej Inspekcji Pracy zaprezentowanym radzie na posiedzeniu 12 grudnia 2016 r. 7 lutego br. ROP przyjęła stanowisko w sprawie tego planu. W artykule podano najważniejsze kwestie poruszone w tym stanowisku.
  • Przecinarki taśmowe do kości i mięsa (33)
   W cyklu "Maszyny - lista kontrolna" opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający "Przy maszynach nikt nie pomoże" (ATEST 7/2008) oraz różne listy kontrolne, których spis czytelnicy znajdą na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce "Maszyny - lista kontrolna" (ramka "Cykle tematyczne").
  • GMO w aspekcie bhp (44)
   Jako problem społeczny kwestia GMO, czyli genetycznie modyfikowanych organizmów, jest od czasu do czasu szeroko dyskutowana w mediach tradycyjnych i społecznościowych, jednak najczęściej głównie w kontekście potencjalnie związanych z tym zagrożeń dla całej społeczności czy nawet gatunku ludzkiego jako takiego. Tak rozumiane zjawisko może oczywiście dotyczyć ogółu pracowników jako członków danej populacji, ale ATEST, jako czasopismo branżowe specjalizujące się w tematyce ochrony człowieka w procesie pracy, choć jest otwarte na ba rdzo szerokie rozumienie tego typu kwestii, to jednak preferuje bardziej konkretne ujęcie tematu niż - jak to często ma miejsce w przypadku GMO - oderwane od realiów rozważania, prowadzone w zasadzie na poziomie filozoficznym, a nie prawnym bądź technicznym.
  • Bezpieczeństwo maszyn rolniczych (59)
   Okresowy przegląd norm.
  • Zmiany w uprawnieniach do obsługi maszyn (60)
   Zmiany w przepisach.
  • Kontrolowanie poczty służbowej pracowników (61)
   Pracodawca jest uprawniony do monitorowania zawartości służbowej pracownika, w zakresie uzasadnionym jego interesem, co nie narusza prawa pracownika do poszanowania jego życia prywatnego i tajemnicy korespondencji pod warunkiem, że jest on ograniczony w swoim zakresie i proporcjonalny (wyrok z 12 stycznia 2016 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu nr 61496/08 w sprawie Barbulescu przeciwko Rumunii).
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (63)
   Przegląd przepisów prawnych, zamieszczonych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim w 2017 r.
 • Ludzie i Wydarzenia
  • Kto jest kim w ochronie pracy (17)
   Maria Żmidzińska - pracownik bhp w firmie Trakcja PRKiI SA.
  • Polscy wynalazcy (1) (52)
   Dla urozmaicenia cyklu "Historia techniki" od czasu do czasu będą publikowane teksty, których bohaterami są ludzie tworzący te historyczne cuda techniki. Ale wyłącznie Polacy. Biogramy będą zamieszczone w kolejności alfabetycznej. Niniejszy tekst będzie na literę B, bo na A nikogo nie udało się znaleźć.
 • Technologie i Bezpieczeństwo
  • Środowisko pracy personelu medycznego cz. 1: Czynniki fizyczne (13)
   Obserwacja zmian środowiska pracy personelu medycznego, własne doświadczenia zawodowe autorki oraz analiza literatury były inspiracją do napisania artykułu na temat rzeczywistych zagrożeń występujących na stanowiskach pracy pracowników opieki zdrowotnej w Polsce. Środowisko pracy wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, dlatego w sposób syntetyczny ujęte zostaną podstawowe czynniki środowiska pracy pracowników medycznych, które nie tylko są szkodliwe dla zdrowia, ale mogą być też przyczynami chorób zawodowych.
  • Środki chemiczne to nie zabawa (18)
   Tegoroczny, siódmy już konkurs plastyczny dla dzieci ogłoszony przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbywa się pod hasłem "Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa". To okazja do zwrócenia uwagi, że w gospodarstwach rolnych - zarówno indywidualnych, jak i firmach - używa się wielu środków chemicznych, często stwarzających poważne zagrożenia.
  • Czas rozprawić się z mitami związanymi z pracą na wysokości (20)
   3M Science. Applied to Life.
  • Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań (22)
   • Część 19: Konwencje i zalecenia MOP dotyczące rusztowań
    Prawidłowy montaż i użytkowanie rusztowań to podstawy bezpiecznej pracy na wysokości nie tylko w branży budowlanej. W tym odcinku autor koncentruje się na konwencjach i zaleceniach MOP.
  • Bezpieczeństwo podczas badań technicznych pojazdów (48)
   Spaliny, porażenie prądem elektrycznym, wybuch gazu stosowanego do zasilania pojazdów - to tylko niektóre z zagrożeń, z jakimi można mieć do czynienia podczas badań technicznych pojazdów na stacji kontroli pojazdów. Między innymi dzięki czynnościom inspekcyjnym Transportowego Dozoru Technicznego zagrożenia te udaje się wyeliminować lub przynajmniej zminimalizować.
  • Gospodarz domu, cz. 2 (64)
   • Część 2: Czynniki biologiczne
    A ATEŚCIE 2/2017 zamieściliśmy kartę charakterystyki stanowiska i zasadniczą kartę oceny ryzyka dla gospodarza domu. Drugą i ostatnią część artykułu poświęconego temu stanowisku stanowi karta oceny ryzyka związanego z narażeniem na czynniki biologiczne. Część swoich prac gospodarz domu wykonuje w klatkach schodowych i piwnicach, gdzie może być narażony na działanie szkodliwych czynników biologicznych przenoszonych np. przez gryzonie czy znajdujących się w nieczystościach. W związku z tym priorytetowe są takie działania, jak zachowanie higieny osobistej i stosowanie odzieży roboczej czy rękawic ochronnych.
  • Informacje
   • 10. Ogólnopolska Konferencja miesięcznika ATEST (28)
   • Głosy z polski (31)
   • Rada o polityce kadrowej PIP (32)
   • Seminarium BENISZ 2017 (47)
   • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (57)
    Drukujemy listę laboratoriów posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji do wykonywania m.in. badań środowiska pracy. Przed paru laty zamieszczaliśmy na łamach ATESTU laboratoria mające wówczas upoważnienia i, nieliczne, akredytacje do wykonywania wspomnianych badań. Do ponownej, oczywiście zaktualizowanej, prezentacji bazy laboratoriów skłoniły nas telefony czytelników z pytaniem: gdzie można wykonać określone badania środowiska pracy? Lista jest drukowana w porządku alfabetycznym województw.
   • Seminarium w UDT (67)
 • Wypadki i Awarie
  • Amputacja przedramienia (26)
   We wrześniu ubiegłego roku ciężkiemu wypadkowi przy pracy uległ pracownik firmy zajmującej się frakcjonowaniem węgla, który doznał amputacji przedramienia. Do jego zadań należała obsługa przesiewaczy do węgla umieszczonych w ciągu technologicznym na placu składowym tego surowca.
 • Konferencje
  • Międzynarodowa konferencja bhp (38)
 • Lekcje BHP
  • Spawacz, cz. 4 (39)
   "Lekcje bhp" pomyśleliśmy jako swoiste karty charakterystyki poszczególnych zawodów. Jako materiały dla wszystkich, którzy chcą uzupełnić lub sprawdzić swoją wiedzę, a w szczególności dla instruktorów (nauczycieli) zawodu, uczniów i ich rodziców (także na etapie wyboru zawodu), dla osób prowadzących instruktaże stanowiskowe w ramach szkoleń bhp, dla osób zdobywających kwalifikacje służby bhp i stawiających pierwsze kroki w tym zawodzie. pierwszą lekcję (w kilku częściach) poświęcamy zawodowi spawacza. Lesław Zieliński w numerach 11-12/2016 scharakteryzował m.in. podstawowe czynności wykonywane przez spawacza, wymagane kwalifikacje, stanowisko pracy, zagrożenia i sposoby ochrony przed nimi. Zbigniew Jóźwiak w numerze 1/2017 spojrzał na pracę spawacza pod kątem ergonomii. W czwartym odcinku Marcin Sobczyński i Ryszard Szefler, specjaliści z firmy Robod, podpowiadają, jak skutecznie i optymalnie dokonać doboru środków ochrony indywidualnej dla spawaczy.
 • Edukacja
  • Angielski dla behapowców (l. 87) (54)
   Plan zróżnicowania składu zespołów pracowniczych: zrozumiałe instrukcje na stanowisku pracy (3)
  • Technik bhp (56)
   Od lipca 2013 r. w służbie bhp mogą pracować osoby, które posiadają zawód technika bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku bądź specjalności bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp. Technicy bhp mogą pracować na stanowiskach inspektora ds. bhp lub starszego inspektora ds. bhp. W tym drugim przypadku wymagany jest przynajmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp. W artykule przedstawiamy wykaz szkół policealnych, w których można uzyskać zawód technika bhp.
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (58)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (9)
  • Technika na co dzień (10)
  • Listy do Redakcji (30)
  • Czytelnia (62)
  • Konkurs (51)
  • BHP w Sieci (67)