Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2012/08

 • Zastosowanie programu symulacyjnego do analizy i projektowania ewakuacji załóg górniczych z rejonów zagrożonych pożarem (3)
  W artykule przedstawiono zagadnienie projektowania ewakuacji załóg górniczych z rejonów kopalni zagrożonych pożarem. Do analizy ewakuacji załogi można stosować programy symulacyjne, które uwzględniają indywidualne cechy ewakuowanych osób, zmienną topografię terenu, możliwości wyboru różnych dróg ewakuacji przez załogę. Analizie ewakuacji załogi został poddany przykładowy rejon kopalni, przewietrzany systemem na "U", dla którego wyznaczono czas ewakuacji pracowników w zależności od długości wybiegu ściany.
 • Dokładność wyznaczania wartości wskaźników deformacji na punktach przestrzennej sieci obserwacyjnej z wykorzystaniem pomiaru GPS-RTK (8) Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu najczęściej określa się na podstawie pomiarów geodezyjnych. Wraz z rozwojem technik pomiarowych poszukiwane są najbardziej optymalne rozwiązania w tym zakresie, pozwalające bardziej wydajnie i bez utraty dokładności pozyskiwać informacje o stanie deformacji powierzchni. Aktualnie rozważane są możliwości stosowania w tego rodzaju badaniach pomiarów GNSS, opartych na aktywnej sieci i stacji referencyjnych (ASG-EUPOS). W artykule zaprezentowano badania dotyczące oszacowania błędów wartości wskaźników deformacji wyznaczanych w drodze pomiarów GPS RTK na przestrzennej sieci testowej.
 • Studium uwarunkowań emisji gazów ze zlikwidowanych kopalń SW części GZW (część VI) (13)
  Odmetanowanie zrobów, po zakończeniu likwidacji kopalń, utrzymano m.in. w polu Czyżowice KWK "Anna" oraz w KWK "Żory" i KWK "Moszczenica". We wszystkich z nich obserwowano związek emisji metanu z odmetanowaniem: W szybach pola Czyżowice metan pojawił się po jego zakończeniu. W KWK "Żory" zanik migracji metanu do czynnych wyrobisk sąsiednich kopalń stwierdzono po zwiększeniu ujęcia odmetanowaniem, a w szybach KWK "Moszczenica" metan pojawiał się zasadniczo w okresach spadku jego wydajności. Wpływ na koncentrację gazów w szybach ww. kopalń ujawniły też zmiany ciśnienia barometrycznego, powodujące wahania koncentracji gazów wokół charakterystycznego dla każdego z szybów poziomu (zależnego od składu gazów złożowych), przy najwyższych koncentracjach CH4 w okresach niżów barycznych.
 • Zagrożenie radonowe w wybranych podziemnych trasach turystycznych Sudetów (24)
  W artykule dokonano oceny ryzyka narażenia na zwiększone promieniowanie jonizujące pochodzące od radonu i produktów jego rozpadu dla osób z ogółu ludności oraz pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia zawodowego pod powierzchnią ziemi. Kontrolę przeprowadzono w trzech podziemnych czynnych trasacha truystycznych: Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, Starej Kopalni Uranu w Kletnie oraz Kopalni Złota w Złotym Stoku, które zgodnie z art. 23 ust. 3 pkt 1 obowiązującej ustawy - Prawo atomowe mogą być traktowane jak podziemne zakłady pracy, inne niż zakłady górnicze. Miarą narażenia na promieniowanie jonizujące jest dawka efektywna. Oszacowano dawki efektywne, jakie otrzymali w latach 2009, 210 oraz na przełomie 2010 i 2011 roku pracownicy i zwiedzający podziemne trasy turystyczne. Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że ryzyko narażenia pracowników w związku z występującym zwiększonym promieniowaniem istnieje  w każdym z badanych obiektów. Natomiast w dwóch z nich znacznie przekracza dopuszczalny roczny limit narażenia wynoszący zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 20 mSv. Dla zwiedzających pobyt w podziemnych obiektach turystycznych jest bezpieczny.
 • Efektywność procesu metanogenezy w eksperymentach fermentacji węgla brunatnego (31)
  Celem pracy była oceny możliwości mikrobiologicznej produkcji metanu z węgla brunatnego oraz analiza efektywności tego procesu. W eksperymentach fermentacji wykorzystano węgiel brunatny z Kopalni "Konin" - odkrywka Kazimierz Północ. Inkubację prowadzono w stałej temperaturze 20o C w czasie 1-3 miesięcy. Pobór prób biogazu odbywał się 1-2 razy w tygodniu. Łącznie przeprowadzono 9 eksperymentów z powtórzeniem wraz z dwoma wariantami kontrolnymi. Poszczególne warianty różniły się zastosowanymi dodatkami mineralnymi. Próby gazów były analizowane metodami chromatografii gazowej. Ocena efektywności produkcji metanu z węgla brunatnego została wykonana na podstawie badań strat prażenia oraz obliczeń parametru Mf  biodegradacji ulega 6,65% suchej masy węgla brunatnego. Moduł fermentacji wynosił odpowiednio 79,77% i 98,65%, co odpowiada osadom ustabilizowanym.
 • Kronika (35)
  Strategiczny projekt badawczy - nowe tematy; Zgromadzenie Fundatorów Fundacji "Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego"; II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi
 • To nie powinno się zdarzyć - Wypadki. Katastrofy (36)
 • Ze świata - Fakty... Wydarzenia... Opinie... (40)
  Woda - pustynnym bogactwem Afryki; "Wielka Rzeka" rozwiązała problem wody bogatej Libii; Naturalne zasoby energetyczne przerastają potrzeby mieszkańców Norwegii
 • Ze świata - Górnictwo na świecie (41)
  Górnicze niepokoje w Hiszpanii; Globalny Instytut Przechwytywania i Składowania Węgla w ogniu krytyki; Roboty zwiększą poziom bezpieczeństwa w kopalniach Ameryki Łacińskiej? 
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (42)
 • Normalizacja (44)
 • Przegląd aktów normatywnych (45)
 • Wskazówki dla autorów (46)
 • Historia i współczesność górnictwa (47)
  Po szychcie i na emeryturze. O wybranych formach spędzania czasu wolnego.