Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2012/07

 • Badania grawimetryczne terenów naruszonych eksploatacją górniczą (3)
  W artykule przedstawiono rozwój metody mikrograwimetrycznej na przestrzeni ostatnich 30 lat, jej uwarunkowania metodyczne i możliwości prospekcyjne. Na kilku przykładach zaprezentowano wynik zastosowania badań mikrograwimetrycznych w zakresie rozpoznawania przypowierzchniowej warstwy ośrodka skalnego/glebowego. Szczególną uwagę poświęcono obszarom zdegradowanym działalnością eksploatacyjną i działaniom zmierzającym do przywracania funkcji użytkowej terenom pogórniczym.
 • Wyrobiska poczerpalne w Zatoce Puckiej (14) Dno Zatoki Puckiej nie jest płaskie. Znajduje się tam wiele naturalnych wypłyceń i zaglębień. Część istniejących przegłębień powstała w ostatnim okresie, w wyniku działalności człowieka. Najlepiej rozpoznane wyrobiska w północnej części Zatoki Puckiej (Władysławowo, Chałupy, Kuźnica II, Kuźnica I i Jastarnia), będące przez wiele lat obiektem licznych badań naukowych, doczekały się programu naprawczego, którego pierwszy etap będzie zrealizowany w 2012 roku. Inne wyrobiska, mniej lub praktycznie nie rozpoznane, czekają na swój czas. Mając na uwadze skutki prac czerpalnych na Zatoce Puckiej, można wnioskować, że działalność górnicza prowadzona w obszarach morskich wymaga z jednej strony szczególnej staranności i ostrożnego podejścia, zaś z drugiej przemyślanych decyzji, uwzględniających aspekty ekologiczne. Potencjalne zyski z tego typu działalności mogą nie pokryć kosztów koniecznych działań naprawczych.
 • Porównanie prognozowanych i zarejestrowanych parametrów drgań od wstrząsów górniczych w bliskich odległościach epicentralnych na terenie LGOM (20)
  Dotychczasowe analizy drgań wykazują, że dla zabudowy terenu decydujące znaczenie mają drgania, które: pochodzą od wstrząsów o wysokich energiach sejsmicznych, zlokalizowane są w bliskich odległościach od zjawiska i mają długie czasy trwania. Zjawiska takie powodują silne oddziaływania na powierzchnię terenu i mogą być przyczyną ewentualnych uszkodzeń obiektów budowlanych. Na podstawie opracowanych zależności empirycznych stwierdzono, że w bliskich odległościach od źródła  wstrząsu szacowane parametry drgań są z reguły niższe od wartości rejestrowanych. Wraz ze zwiększającą się odległością zjawiska od epicentrum, szacowane funkcje wykazują dobre dopasowanie do rejestrowanych parametrów drgań. Celem niniejszego referatu jest pokazanie różnic w parametrach drgań rejestrowanych na powierzchni terenu oraz szacowanych dla bliskich odległości od wstrząsów sejsmicznych. W analizach wykorzystano dane rejestracyjne ze stanowisk pomiarowych na obszarze górniczym kopalni "Rudna".
 • Zagrożenia środowiska w górnictwie siarki spowodowane uszkodzeniem konstrukcji otworu wiertniczego (26)
  Odkrycie w 1953 r. złóż siarki w rejonie Tarnobrzega przyczyniło się do wieloletniej eksploatacji tego surowca. W Polsce, w latach 1966-2001 prowadzono wydobycie siarki metodą otworową w kopalniach "Grzybów", "Machów II", "Baszia" i "Jeziórko". Uruchomiona w 1993 r. Kopalnia Siarki "Osiek" prowadzi eksploatację do teraz. W pracy ujęto zagadnienia związane z otworową metodą wydobycia siarki, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń środowiska spowodowanych uszkodzeniem konstrukcji otworu wiertniczego. Zawiera ona krótki opis eksploatacji siarki metodą otworową oraz przedstawia konstrukcję otworu eksploatacyjnego. Autorzy omówili przyczyny powstawania uszkodzeń konstrukcji otworu wiertniczego oraz związanych z nimi zjawisk samowypływów wód złożowych i erupcji. Zbadanie mechanizmu powstawania tych zjawisk oraz wprowadzenie nowych metod ich likwidacji, pozwoliło zapobiec wystąpieniu nowych zjawisk oraz zlikwidować istniejące. Likwidacja wszystkich otworów odwierconych w trzeciorzędzie, prowadzona w ramach likwidacji zakładu górniczego, pozwoli na wyeliminowanie ich negatywnego wpływu na środowisko.
 • Stan zagospodarowania leśnego zrekultywowanych zwałowisk górnictwa węgla kamiennego przekazanych Nadleśnictwu Brynek (34)
  Zwałowiska górnictwa węgla kamiennego w rejonie GOP należą do obiektów uciążliwych dla środowiska i często są lokalizowane na terenach wyłączanych z produkcji leśnej. Po rekultywacji znaczna część zwałowisk przekazywana jest pod administrację PGL Lasy Państwowe. Celem pracy była analiza powierzchniowa rekultywacji leśnej, wieku i składu gatunkowego drzewostanów oraz prognozowanych siedliskowych typów lasu na rekultywowanych zwałowiskach przekazanych pod administrację Nadleśnictwa Brynek. Na analizowanym obszarze powierzchnia wyłączona z produkcji leśnej w celu zwałowania wynosiła 87,07 ha, zaś powierzchnia zrekultywowana i przekazana do ponownego zagospodarowania 34,41 ha. Siedliskowe typy lasu przypisane zostały jedynie dla powierzchni 10,46 ha, a wśród nich dominującym jest las mieszany świeży (LMśw). Aktualnie największy udział w zalesieniach mają: modrzew europejski, brzoza, dąb i sosna zwyczajna. Drzewostany znajdują się obecnie w I i II klasie wieku, co wiąże się z planowaniem w najbliższym okresie zabiegów pielęgnacyjnych w ramach czyszczeń późnych, a następnie trzebieży wczesnych. Wprowadzone zalesienia pełnią przede wszystkim funkcje ochronne, krajobrazowe i sanitarne, a nie produkcyjne. Koszty prowadzenia gospodarki na tych powierzchniach obciążać będą PGL LP.
 • Kronika (38)
  Warsztaty Górnicze 2012; Jubileuszowa sesja historyczna w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
 • To nie powinno się zdarzyć - Wypadki. Katastrofy (40)
 • Ze świata - Fakty... Wydarzenia... Opinie... (41)
  Węgiel Zagłębia Saary zastąpi energia słoneczna; Strategiczne znaczenie stabilnego zaopatrzenia 27 państw UE w surowce mineralne; Górnicy drążą pod Alpami najdłuższy tunel kolejowy świata
 • Ze świata - Górnictwo na świecie (42)
  Brzydko pachnące protesty antygórnicze; Wojskowe drony na usługach kopalni; Dekada zrównoważonego rozwoju w górnictwie
 • Normalizacje - przegląd opublikowanych norm (45)
  Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo); Kodowanie barwne; Usługi przemysłowe; Usługi dla przedsiębiorstw; Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne; Jakość. Zagadnienia ogólne; Odpady. Zagadnienia ogólne; Odpady stałe; Bezpieczeństwo maszyn; Ergonomia; Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem; Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia; Kołnierze, złącza i połączenia; Energetyka. Zagadnienia ogólne; Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne; Kable; Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
 • Przegląd aktów normatywnych (46)
 • Historia i współczesność górnictwa (47)
  Historia i perspektywy wydobycia węgla brunatnego na Środkowym Nadodrzu