Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2013/07

 • Zagrożenia gazowe w kopalniach rud miedzi - zagrożenie siarkowodorem (3)
  W artykule omówiono warunki występowania siarkowodoru w stropowych warstwach złoża rud miedzi. Gaz ten związany jest z poziomem dolnej części anhydrytów (A1d) cechsztyńskich cyklotemu pierwszego (Z1), a jego ślady stwierdzane były organoleptycznie w rdzeniach wiertniczych podczas prac związanych z poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż rud miedzi i gazu ziemnego. Od września 2010 r. obecność H2S datuje się w wierceniach badawczych wykonywanych w OG "Sieroszowice", a także w zrobach górniczych. Siarkowodór występujący w anhydrytach ma charakter gazu zamkniętego (tight gas), związany jest ze skałami o bardzo niskiej przepuszczalności. Występowanie siarkowodoru w zrobach w OG "Sieroszowice" związane jest z pionowym zasięgiem spękań eksploatacyjnych, które obejmują zalegające w stropie skały węglanowe (Ca1) i część anhydrytów dolnych (A1d). Obecność H2S spodziewana jest także w północno-zachodniej części OG "Rudna" oraz w OG "Głogów Głęboki-Przemysłowy". W KGHM Polska Miedź S.A. prowadzone są obecnie poszukiwania metod oraz środków rozpoznawania i likwidacji zagrożenia związanego z obecnością związków siarkowych i zapewnienia załodze górniczej pełnego bezpieczeństwa.
 • Kompozyt mineralno-organiczny - alternatywa dla rekultywacji hałd (15)
  Artykuł przedstawia opracowanie, produkcję oraz wdrożenie kompozytu mineralno-organicznego do rekultywacji hałd górniczych, na przykładzie składowiska "Kościelniok" w Jastrzębiu-Zdroju. Kompozyt mineralno-organiczny, produkowany na bazie ubocznych produktów spalania węgla z elektrociepłowni i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, wykorzystywany jest do rekultywacji gruntów zdegradowanych i poprzemysłowych. Walory nawozowe kompozytu mineralno-organicznego doskonale są wykorzystane w rekultywacji takich gruntów.
 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia na stanowiskach pracy w górnictwie podziemnym - zmiany w regulacjach prawnych i normalizacyjnych (22)
  W ostatnich latach, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, zaszły istotne zmiany związane z wdrożeniem w krajowych regulacjach prawnych postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w obszarze ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy oraz dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi, jak i ochroną pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników o działaniu rakotwórczym. Artykuł przedstawia najczęściej występujące czynniki szkodliwe, jakie występują na stanowiskach pracy w podziemnych zakładach górniczych.  Wskazuje na wynikające z tego zagrożenia dla zdrowia pracowników w środowisku pracy oraz przedstawia ostatnie zmiany w regulacjach prawnych i normalizacyjnych.
 • Czy pogłębiarka musi posiadać bosmana? (artykuł dyskusyjny) (26)
  Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy pogłębiarki powinny być obsługiwane przez bosmanów. W związku z tym, iż niezbędnym do tego jest ustalenie, czy oraz w jakich sytuacjach należy je traktować jako statki, niniejszy artykuł stanowi jednocześnie pośrednie wskazanie, kiedy przedsiębiorcy korzystający z pogłębiarek powinni wypełnić wymogi stawiane przez prawodawcę statkom.
 • Kronika (31)
  Kraków: KIC InnoEnergy jako centrum innowacji i przedsiębiorczości; Zbigniew de Lorm - nowym dyrektorem specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG); Kraków: prezes KGHM Polska Miedź S.A. doktorem honoris causa AGH; Obrady komisji w sprawie wstrząsu w Rudnej; Warszawa: Forum Surowców Rzeczpospolitej
 • To nie powinno się zdarzyć - Wypadki. Katastrofy (32)
 • Ze świata - Fakty... Wydarzenia... Opinie... (37)
  Władze chińskie wstrzymały funkcjonowanie nielegalnych kopalń w Mongolii Wewnętrznej; Jordania zmierza ku energetycznej niezależności; Skarbiec Mongolii - Tawan Tołgoj
 • Ze świata - Górnictwo na świecie (38)
  Indie: rząd zamyka 43 nielegalne kopalnie; Światowa walka gazu z węglem; Ocieplenia klimatu nie będzie? Czechy: pszczoły uwielbiają popiół
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (39)
 • Normalizacja (41)
 • Przegląd aktów normatywnych ogłoszonych przed dniem 2 lipca 2013 r. (43)
 • Historia i współczesność górnictwa (45)
  Zabytkowa kopalnia soli w Bochni kandydatką na Listę dziedzictwa światowego UNESCO - część II